• Karar No: 2007/UM.Z-3203
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :85
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3203
Şikayetçi:
 Argi Grup Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti. (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısı ile), Sağlık 1 Sokak Çakırgil Apt. 7/8 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Tıp Satınalma 16059 Görükle Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 112-12
Başvuruya konu ihale:
 2007/79500 İhale Kayıt Numaralı “19 Kalem Sarf Malzeme Alımı (1, 2, 3, 4 ve 5 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 07.06.20.0185/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “19 Kalem Sarf Malzeme Alımı (1, 2, 3, 4 ve 5 inci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Argi Grup Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece karar alınmadığı, şikayetçinin 31.07.2007 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, bu başvuru üzerine anılan Müdürlükçe başvuru dilekçesi ve eklerinin 06.08.2007 tarih ve 112-12 sayılı yazı ekinde 13.08.2007 tarih ve 23103 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) İhalenin 1 inci kalemine ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalenin 2, 3, 4 ve 5 inci kalemlere ilişkin olarak; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; idarece 31.07.2007 tarihinde yapılan ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci kalemlerine ilişkin teknik şartnamelerin tek bir marka ürünü işaret eder şekilde hazırlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiası ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci kalemlerinin tek bir markayı işaret eder şekilde hazırlandığı yönündedir. İhalenin başvuru konusu kalemleri hakkında uzman bir kuruluştan teknik görüş alınmaksızın hukuki değerlendirme yapılmasının olanaklı olmadığı iddialar ile ilgili olarak;

 

“1) Teknik şartnamelerin ayrı ayrı belli bir marka ve model cihazı tarif edip etmediği,

 

2) Teknik şartnamelerde belirlenen teknik kriterlerin verimliliği, fonksiyonelliği, rekabeti ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olup olmadığı,”

 

Hususlarında akademik bir kuruluştan görüşleri sorulmuştur.

 

Alınan görüşte özetle; “1 inci kalemin Camino ve Codman markalarına uygun olduğu, 2, 3, 4 ve 5 inci kalemlerin ise sadece Codman marka ve modellerini tarif ettiği, 2, 3, 4 ve 5 nci kalemlere yönelik teknik şartnamelerin muhtelif maddeleri itibariyle verimliliği, fonksiyonelliği, rekabeti ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olmadığı” hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun,

 

“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”

 “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında;

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı  17 nci maddesinin bir ve ikinci fıkralarında;

 

Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihale konusuna ilişkin teknik ayrıntılar ve şartların dercedildiği teknik şartnamelerin idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda ihaleye katılımı artıracak şekilde hazırlanması gerekmekte olup, rekabeti engelleyecek hususlara şartnamelerde yer verilmemesi   gerekmektedir. Alınan görüşte, ihalenin birinci kalemi dışında başvuru konusu kalemlere ilişkin teknik şartnamelerin açıkça belirli marka ve modeli işaret ettiği ve muhtelif maddeleri itibariyle rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirtildiğinden, bu hususun anılan hükümlere aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla, başvuru sahibinin 2, 3, 4 ve 5 inci kalemlere yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin 1 inci kalemine ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalenin 2, 3, 4 ve 5 inci kalemlere ilişkin olarak; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul