İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3261
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :2
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3261
Şikayetçi:
 ANS Bilişim Dış Ticaret Ltd Şti., Mecidiye Cad. Cevher Apt. No:3/12 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği,Bahçelievler Mah. Çamlık Cad. No: 2 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24448
Başvuruya konu ihale:
 2007/75566 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Yazıcı Kartuş ve Toner Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.10.2007 tarih ve 07.0664.0160/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Yazıcı Kartuş ve Toner Alımı” ihalesine ilişkin olarak ANS Bilişim Dış Tic. Ltd Şti.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 26.06.2007 tarihinde gerçekleştirilen “4 Kalem Yazıcı Kartuşu ve Toner Alımı” ihalesinin dokümanında, ihale konusu alıma ilişkin sunulacak ürünlerin orijinal olması gerektiği yolunda düzenleme bulunduğu, sarf malzemelerinin kullanılacağı cihazlarla aynı marka ürünler istendiği, teklif ettikleri ürünlerin orijinal olmadığı ancak orijinale eşdeğer kalitede olduğu ve bu hususun belgelerle desteklendiği, buna karşın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu işlemlerin ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihalenin iptali işleminin iptal edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihale için iki (2) istekli tarafından teklif verilmiş ancak söz konusu teklifler ihale dokümanına uygun bulunmadığından 29.06.2007 tarihinde onaylanan İhale Komisyonu kararı ile ihale idarece iptal edilmiştir.

Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde; “Kartuşlar orijinal olacaktır.” şartının bulunduğu, ANS Bilişim Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teknik şartnameye uygunluk belgesinde ise; “Teklif ettiğimiz Kartuşlar Yazıcının kendi Orijinal marka kartuş standardında Denkliği belgelendirilmiş HPRİNT marka orijinal kartuşlardır.” şeklinde beyanda bulunulduğu, dolayısıyla teklif edilen ürünlerin  Teknik Şartnameye uygun olmadığı, bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, isteklilerden İdari Şartnamenin 7.1(m) maddesi ile, ihale konusu ürüne ilişkin olarak ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan kalite standart belgelerinden herhangi birinin ve Şartnamenin 7.3.1 maddesi ile, teklif edilen ürün için Teknik Şartnameye uygunluk belgesi istenildiği, diğer isteklinin teklif dosyasında ise, söz konusu belgeler bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

İhale ilânının 4 üncü maddesi ve İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile ihaleye katılabilmek için isteklilerden istenilen belgeler ve yeterlilik kriterleri belirtilmiştir. Bu kapsamda ilânın 4.2.1. maddesi ve İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesinde;

 

“1- Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi: Teklif verilen kartuşlara ait her bir kalem için teknik şartnamenin tüm maddelerinin tek tek cevaplandırıldığı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi verilecektir.

 2- Teklif edilen kartuşların baskı sayısını gösterir taahhütname verilecektir. (Taahhütname en az iki yıl süreli olacaktır.)

 3- Üretim hatalarına karşı kartuşların orijinalleri ile değiştirileceğine dair taahhütname verilecektir. (Taahhütname en az iki yıl süreli olacaktır.)” düzenlemesine,

 

İdari Şartnamenin 7.1.m maddesinde;“İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi: Teklif edilecek Kartuş ve Tonerlerin ulusal veya uluslararası geçerliliği olan Kalite standart belgelerinden herhangi biri olmalı ve istekli firma bunu belgelendirmelidir.” düzenlemesine,

 

İhale konusu kartuş ve toner için Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde; “Kartuşlar orijinal olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

İhale dokümanı içerisinde bulunan standart teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde alıma konu kartuş ve tonerlere ilişkin “Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” bölümünde, istenilen ürünlere ilişkin marka (HP Lazer Toner ve OKI Kartuş) ve model belirtilmiş, karşılarında ihtiyaç adedi gösterilmiş, fiyat bölümü ise boş bırakılarak isteklilerce doldurulması istenilmiştir. İhalede ikinci en avantajlı teklifi veren isteklinin buna uygun olarak standart formda belirtilen ürünlerin karşılarına teklif fiyatlarını yazarak teklifini verdiği, başvuru sahibinin de aynı şekilde teklifini verdiği ancak tablonun alt kısmında;“Teslim edeceğimiz HPRİNT markalı ürünlerimiz orijinal ürün ile aynı kalite ve baskı adedinde olup TÜV, CERT, ISO-9001 sertifikalarına sahip olduğu T.C. makamlarınca onaylanmıştır.” şeklinde beyanda bulunduğu görülmüştüt.

 

ANS Bilişim Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Teknik Şartnamenin tüm maddelerinin tek tek cevaplandırıldığı, 26.06.2007 tarihli “Taahhütname” başlıklı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’nde de; “Teklif ettiğimiz Kartuşlar Yazıcının kendi Orijinal marka kartuş standardında Denkliği belgelendirilmiş HPRİNT marka orijinal kartuşlardır.”şeklinde beyanda bulunulmuştur.

 

İhale komisyonu söz konusu taahhütnamede özelliği taahhüt edilen ürünün, Teknik Şartnamenin 1 nci maddesinde istenilen “orijinal olma” şartını karşılamadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

İdarenin ihale konusu alıma ilişkin düzenlemelerinde, teklif edilecek sarf malzemelerinin orijinal olması şartını aradığı, ancak gerek İdari Şartnamede gerekse Teknik Şartnamede, “orijinal” ifadesi ile tam olarak ne kastedildiği yönünde bir açıklamaya yer verilmediği, Teknik Şartnamede “Kartuşlar orijinal olacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verilirken “veya dengi” yahut “orijinale eşdeğer” ürünlerin de kabul edileceği yönünde ifadeler kullanılmadığı, dolayısıyla sarf malzemelerinin, bu malzemelerin kullanılacağı (HP Lazer ve OKI marka) cihazlarla aynı marka olma şartının arandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ise, idarece istenilen  markayı değil istenilen ürünlerin dengi/eşdeğeri bir markayı teklif etmiştir. Bu durumda, başvuru sahibinin teklifi ihale dokümanında yer verilen koşulu karşılamadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararı yerindedir.

 

Diğer isteklinin teklifinin de ihale dokümanına uygun olmadığı tespit edildiğinden ihalede geçerli teklif bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”,hükmüne,

 

 “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise;

“…

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

           

Yukarıda belirtildiği üzere, şikayet konusu ihale için idarece yapılan düzenlemede, ihale konusu toner ve kartuş için marka ve model belirtilmiş, belirtilen marka ürünlerin dışında (idarece istenilen teknik kriterleri) karşılayan orijinale eşdeğer ürünlerin teklif edilebileceğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum, yukarıda anılan Kanun hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır. Bu aşamada, söz konusu aykırılığın düzeltilmesi ve ihale sürecine devam edilmesi 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır.

 

Netice itibariyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü gereği, başvuruya konu ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine idarece 29.06.2007 tarihinde iptal edilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul