En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3262
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :3
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3262
Şikayetçi:
 Girgin Tıbbi Cihazlar Vekili Av.Murat Böbrek Sezenler Caddesi 3/7 Sıhhıye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Kampusü S Blok 48170 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23162
Başvuruya konu ihale:
 2007/86850 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Kuyruklu Piyano Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.10.2007 tarih ve 07.06.17.0105/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Üniversitesi Rektörlüğü’nce 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Kuyruklu Piyano Alımı” ihalesine ilişkin olarak Girgin Tıbbi Cihazlar Vekili Av.Murat Böbrek’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.08.2007 tarih ve 23162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece hazırlanan teknik şartnamenin bir markaya yönelik olarak hazırlandığı ve rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Söz konusu iddiayla ilgili olarak teknik şartname 19.09.2007 tarih ve 12517 sayılı yazı ekinde bir akademik kuruluşa gönderilmiş ve teknik şartnamenin bir markaya yönelik olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda teknik görüş istenilmiştir.

 

            Akademik kuruluştan gönderilen 28.09.2007 tarih ve 5557 sayılı yazı ekindeki teknik görüşte;

 

            “…Söz konusu teknik şartnamenin herhangi bir markaya yönelik hazırlanmadığı, bu şartnameye uyan birçok marka Piyanonun bulunduğu saptanmıştır.  şeklinde görüşe yer verildiği görülmüştür.

 

            Yukarıda belirtilen teknik görüş çerçevesinde başvuru sahibinin iddiası incelendiğinde başvuru sahibinin söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin bir markayı tarif eder şekilde hazırlandığı ve bu şekilde rekabetin engellendiği iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Muğla Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1 Adet Kuyruklu Piyano Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 27.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 190.000,00.-YTL olan ihalede;

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedel (Zuhal Dış Ticaret A.Ş.) 195.000 YTL’dır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan kuyruklu piyano alımı İhalesi işinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, 6 adet ihale dokümanı satıldığı ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği (1) geçerli teklifin olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle kamu kaynaklarının verimli kullanılamadığı, ihale dokümanın rekabeti ve katılımı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Bahse konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelerin” ihlal edildiği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul