İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3264
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :7
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3264
Şikayetçi:
 Yeni Dicle Ecza Deposu Medikal Tic. Ltd. Şti., Bağlar Selahaddin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa Yolu 1.Km, Kılıç 5 Apt. Altı No: 57 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Midyat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Midyat/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26732
Başvuruya konu ihale:
 2007/100840 İhale Kayıt Numaralı “83 Kalem İlaç ve Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.10.2007 tarih ve 07.07.43.0063/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Midyat Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “83 Kalem İlaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeni Dicle Ecza Deposu Medikal Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2007 tarih ve 26732 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Midyat Devlet Hastanesi tarafından 23.08.2007 tarihinde yapılan ilaç ihalesinin Şartnamenin 7.3.2.e maddesinde düzenlenen “teslim edilecek ilaçlar en az 2 yıl miatlı olacağına ilişkin” miat taahhütnamesi verilmediğinden firmalarının ihale dışı bırakıldığı, oysa piyasada bir çok ilacın üretimi ile tüketimi arasındaki farkın 2 yıldan az olduğu, bu husus göz önünde bulundurulduğunda böyle bir taahhütname vermelerinin mümkün olmadığı, ancak ihale dosyasında verdikleri taahhütnamede İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen maddeleri kabul ettiklerinin belirtildiği, taahhütname veren firmalarında miadı 2 yıl ile sınırlı olan ilaçları şartnameye uygun olarak teslim etmeleri mümkün olmadığından teslimat sırasında karışıklık olacağı ve ihale dışı kalan firmalara haksızlık yapılmış olacağı, bu durumun idareye bildirilmesine rağmen idarenin şikayeti reddettiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin ayrıca, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ile ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul