İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3265
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :9
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3265
Şikayetçi:
 PCK Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., 1.Organize Sanayi Bölgesi Orhan Işık Cad. No:4 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi,Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi No:76 Nazilli/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24778
Başvuruya konu ihale:
 2007/73138 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (ESWL Cihazı Kalemi)”İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.06.78.0134/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi’nce 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinde “ESWL Cihazı Kalemine” ilişkin olarak PCK Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.08.2007 tarih ve 24778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

ESWL cihazı kalemine ilişkin, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi tarafından 27.07.2007 tarihinde yapılan 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin ESWL Cihazı Kalemine teklif verdikleri ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduklarından bahisle;

 

             1) Teklif veren EMD Medikal Ltd. Şti.’nin idari ve teknik şartname maddelerine uygun teklif vermediği için ihale dışı bırakılması gerektiği halde teklifin geçerli kabul edildiği, söz konusu firmanın teklif etmiş olduğu E-1000 model ESWL Cihazının teknik şartname 1.5 maddesi gereği istenilen robot kollu ultrason odaklama tertibatının bulunmadığı, teknik şartname 1.5. maddesinde istenen özelliğin firma tarafından şartname cevabında yazıldığı fakat katalogda gösterilmediği ve ispatlanmadığı,

 

             2) EMD Medikal Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu cihazın kalite belgelerinde hangi sınıfa girdiğinin EC ve AT sertifikalarında görünmediği ve sunduğu uygunluk beyanının gerçekleri yansıtmadığı,

 

             3) EMD firmasının ihalede teklif etmiş olduğu E-1000 model ESWL Cihazına ait teknik şartname gereği istenen referans listesinin bulunmadığı, kendi firmalarının tescilli markasına ait olan cihaza ilişkin referans listesini EMD Medikal Ltd. Şti.’nin sunduğu,

 

              4) EMD firmasının teklif ettiği E-1000 model ESWL cihazının kapasite raporunda görünmediği ve T.C.Sanayi Bakanlığı’ndan alınan Sanayi Sicil Belgesi’nin olmadığı,

 

              5) EMD firmasının sunmuş olduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesinin süresinin dolduğu halde idare tarafından kabul edildiği,

                   

  İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İnceleme konusu ihale Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi tarafından 27.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesi olup, şikayet konusu ise ESWL Cihazı (şok dalgaları ile vücut dışından böbrek ve safra kesesi taşları kırma cihazı) kalemidir. Söz konusu kaleme 3 istekli teklif vermiş, isteklilerden birisi değerlendirme dışı bırakılarak idare tarafından geçerli teklif kabul edilen 2 teklifden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi EMD Medikal Ltd. Şti. uhdesinde ihale bırakmıştır.

 

 İhale ilanının 4.3.3. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde; “Teklif edilen cihaza ait birebir teknik şartnameye uygunluk belgesi” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

 ESWL cihazı teknik şartnamesinin 5.1 inci maddesinde;  “Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…………Marka………….Model………..ESWL Cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerindeki teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” , 5.2 nci maddesinde ise “Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri ret edilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.5 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.14 üncü maddesinde; “Firma teklif ettiği cihazlara ait tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği 3 er adet katalogu teklif ekinde sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

ESWL cihazı teknik şartnamesinin 1.5 inci maddesinde ise; “Düşün dansiteli ve non-opak tuşların otomatik olarak odaklanması amacı ile kolay kullanımlı ultrason odaklama sistemleri teklif edilecektir. Robot kollu ultrason odaklama sistemi kullanım kolaylığından dolayı tercih edilecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

 EMD Medikal Ltd. Şti. ihalede EMD marka E-1000 model  ESWL Cihazı teklif etmiş ve söz konusu cihaza ilişkin olarak da teknik şartnameye uygunluk belgesi ve katalog teklifle birlikte  sunulmuş, teknik şartname maddeleri açıklanmıştır. İdare tarafından yapılan incelemelerde EMD Medikal Ltd. Şti.’nin  teknik şartnameyi karşıladığı belirtilmiştir.

           4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene-kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu,  muayene kabul komisyonunca teklif edilen cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecektir. Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

           Diğer taraftan idari şartnamenin 36.2 maddesine göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği söz konusu ihalede  “Robot kollu ultrason odaklama sistemi kullanım kolaylığından dolayı tercih edilecektir” şeklindeki bir düzenleme mevzuata aykırıdır. Böyle bir düzenleme ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlara göre belirlendiği ihalede yapılabilirdi.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.12 maddesinde; “Firmalar teklif edilecek tıbbi cihazın tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında hangi sınıfa girdiğini teklifinde belirtecek olup, CE uygunluk beyanını teklif ekinde sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale uhdesinde kalan EMD Medikal Ltd. Şti. teklif etmiş olduğu cihazın kalite belgelerinde hangi sınıfa girdiği teklif ile birlikte sunulan sertifikalar ve beyanlarda belirtilmiş ayrıca CE sertifikasında “vücut dışından şok dalgalarıyla böbrek taşı kırma cihazı” nın belirtildiği de görülmüştür.

 

            Şikayetçi firma, EMD Medikal Ltd. Şti.’nin sunduğu uygunluk beyanının gerçekleri yansıtmadığı şeklindeki iddiasına ilişkin olarak ise herhangi bir somut bilgi ve belge ortaya koyamamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             Teknik şartnamenin 5.3 maddesinde; “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans listesi sadece teklif edilen seyyar röntgen cihazının aynı marka ve modelini ihtiva edecektir. Gerektiğinde kullanıcı uzman ve kurumdan telefon ve fax ile referans alınacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

           İdare tarafından ihale günü tutulan “belge kontrol tutanağında” referans belgesi kaleminin de yer aldığı dolayısı ihale dokümanında yer alan bu düzenlemeden, isteklilerden istenilen “referans belgesinin”   ihaleye katılım kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

           4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu ürünün kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde;  “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin  teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak referans listesi istenilmesi şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmış olup, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. 

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             İlanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3 maddelerinde; “İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu, istekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler” istenmiştir.

 

   Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesinde; “İdarelerce alımın özelliği gözönünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile  yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

        

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

 

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

 

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.”  hükmü yer almaktadır.

 

EMD Medikal Ltd. Şti. imalatçı firma konumunda olduklarını beyan ederek 20.04.2007 tarih ve 2007-233 no’lu Ankara Ticaret Odasından alınan ve düzeltilmiş şekli ile 24.04.2010 tarihine kadar geçerliliği olan tescilli marka olarak EMD belirtilen  “Kapasite Raporunu” teklifi ile birlikte sunmuş ve söz konusu kapasite raporunda EMD ESWL cihazının da (yıllık 25 adet) olduğu anlaşılmış olup söz konusu raporun Yönetmelik hükmü gereğince ihale mevzuatı açısından yeterli olacağı sonucuna varılmıştır.   

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İlanın 4.3.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.13 maddesinde; “Teklif veren firmanın Sanayi Bakanlığından alınmış satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi” düzenlemesi yeralmaktadır.

 

            İlan ve idari şartnamenin yukarıda aktarılan düzenlemesi kapsamında EMD Medikal Ltd. Şti.  tarafından teklifi ile birlikte idareye 13.09.2004 tarih ve 7314 sayılı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi sunulmuştur.

 

           14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin, “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler”  başlıklı 7 nci maddesinde; “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ve veriliş tarihi esas alınarak her iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Ancak 10.02.2006 tarih ve 26076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin  Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TRKGM-2006/2)” e göre; “4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15 ve 31´inci maddelerine dayanılarak yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 30/6/2005 tarihinden önce onaylanan ve geçerliliği devam eden satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerinin süreleri, yeni bir müracaata bağlı olmaksızın 30/6/2007 tarihine kadar uzatılmıştır.”

 

          Bu doğrultuda  EMD Medikal Ltd. Şti. tarafından TRKGM-2006/2 sayılı Tebliğ uyarınca  Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin süresinin 30.06.2007 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin 13.12.2006 tarih 33883 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısı da teklif zarfı içerisinde sunulmuştur.

 

           Diğer taraftan 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: TRKGM-2007/2)”  ise; “4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15 ve 31 inci maddelerine dayanılarak yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri hakkında Yönetmelik hükümlerine  göre geçerliliği devam eden satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerinin süreleri, yeni bir müracaata bağlı olmaksızın 31.12.2007 tarihine kadar uzatılmıştır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Yukarda tarih ve sayıları  zikredilerek Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ hükümleri dikkate alındığında EMD Medikal Ltd. Şti.’nin Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin devam ettiği ve ihale tarihi itibarıyla geçerli olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin  bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının 4.3.5 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.14 üncü maddesinde; “Firma teklif ettiği cihazlara ait tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği 3 er adet katalogu teklif ekinde sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan EMD Medikal Ltd. Şti. ile şikayetçi PCK Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif edilen cihazlara ilişkin katalogların Türkçe’den başka bir dilde sunulmuş olduğu anlaşılmış olup, mevzuata aykırılık oluşturulmuştur. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

ESWL cihazı kalemine ilişkin, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul