İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3266
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :10
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3266
Şikayetçi:
 Tarım Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Vekili Av.Gültekin Özkurt, Kızılırmak Caddesi No:29/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı,Serinyol/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26523
Başvuruya konu ihale:
 2007/61841 İhale Kayıt Numaralı “Kemikli Sığır Eti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.10.2007 tarih ve 07.07.36.0134/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nca 10.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kemikli Sığır Eti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tarım Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Vekili Av.Gültekin Özkurt’un  28.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26523 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı tarafından 10.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “100.000 Kg Kemikli Sığır Eti Alımı” ihalesine müvekkil firmanın katıldığı, ancak müvekkil firmanın teklif zarfının içinde iki adet farklı fiyatlarda birim fiyat teklif mektubu bulunması nedeniyle ihale dışı bırakılarak, haklarında 4734 sayılı Kanunun 17. ve 58. maddeleri uyarınca  yasaklama işlemlerinin başlatıldığı, ancak yasaklamayı gerektiren 17. madde incelendiğinde Türk Ceza Kanunu bağlamında suç teşkil eden ve içinde kast unsuru bulunan fill ve davranışların olduğu dolayısıyla da bu somut olayda sehven yapılan şekli bir hatayla kanun maddesinin  örtüşmediği, söz konusu olayda iki ayrı teklif olmadığı, bir teklifin unsurlarından biri olan teklif dosyasının içinden iki adet teklif mektubunun çıktığı dolayısıyla da durumun 17. maddenin d bendine de aykırı olmadığı, yapılması gerekenin sadece müvekkil firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması olduğu zaten bunun başlı başına bir yaptırım teşkil ettiği, sehven yapılan basit bir hatayla firmanın yasaklı duruma düşmesi sonucunda rekabet ortamının bozulacağı, müvekkil firmanın geçmişin temiz ve başarılarla dolu olduğu, kısacası müvekkil firma tarafından yapılan hatanın basit bir hata olduğu ve Kanunun 17.maddesindeki fiil veya davranışların içine girmediği,

                 

İddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı tarafından açık ihale usulü ile 10.08.2007 tarihinde yapılan “100.000 Kg Kemikli Sığır Eti Alımı” işi olduğu, ihaleye 5 isteklinin katıldığı bunlardan 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geriye kalan 3 teklifin geçerli teklif kabul edildiği ve idari şartname hükümleri doğrultusunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

           

           İhalede Tarım Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan ihale teklif dosyasının içinde iki adet farklı fiyatlarda birim fiyat teklif mektubunun sunulduğuna ilişkin tutanakların tutulduğu ve bu durumun kamera kayıtlarından da teyit edildiği anlaşıldığından idare tarafından teklif değerlendirme dışı bırakılarak  4734 sayılı Kanun’un 17. ve 58.  maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.

 

         Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İhalelerden yasaklama işlemlerine karşı Kamu İhale Kuruluna başvuruda bulunulacağına dair yetki ve görev Kamu İhale Kuruluna verilmemiştir. Bu nedenle de başvuru konusu Kamu İhale Kurulunun görev alanına girmemektedir.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

        4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

      
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul