İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3267
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :11
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3267
Şikayetçi:
 Er-Tur Madencilik İnş. Petrol Tic. Ltd. Şti. Çiftlik Cad. Aydoğan Apt. 61/1 06510 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü,İnegöl/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26306
Başvuruya konu ihale:
 2007/95595 İhale Kayıt Numaralı “Torba Parça Kömür Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.10.2007 tarih ve 07.07.26.0162/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Torba Parça Kömür Alımı” ihalesine ilişkin olarak Er-Tur Madencilik İnş. Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 16.08.2007 tarihinde yapılan “Torba Parça Kömür Alımı” ihalesine en avantajlı teklifi verdikleri, tekliflerinin  Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınmış “Kömür Satış İzin Belgesi” bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak anılan belgenin idari şartnamenin 7 nci maddesinde istenmediği, ihale ilanında istendiği, bu nedenle idarece ihale dokümanı ile idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı, değerlendirmenin de idari şartnamenin 37 nci maddesine uygun olarak yapılmadığı iddia edilmektedir.           

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart, belge, bilgi” başlıklı 4.1.2.4 üncü maddesinde isteklilerden; “Teslim edilecek kömüre ilişkin analiz belgeleri, teslim edilecek kömüre ilişkin Menşei (Kaynak) belgesi, Bursa ili hudutlarında teklifi verilen kömüre ait Çevre İl Müdürlüğünden alınmış kömür satış izin belgesi” nin sunulması istenmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde ise, idarelerce isteklilerden istenebilecek mesleki ve teknik yeterlik ile ekonomik ve mali yeterlik de dahil her türlü yeterlik kriterlerine ilişkin bilgi ve belgeye bu başlık altında yer verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece hazırlanan idari şartnamenin 7 inci maddesinde ihale ilanının 4.1.2.4 üncü maddesi ile istenilen yeterlik kriterlerine yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 23 üncü maddesinde ise; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna göre; ihale ilanı ile isteklilerden “Kömür Satış İzin Belgesi” sunulması istendiği halde, idari şartnamede söz konusu belgenin istenmediği anlaşılmıştır. Bu haliyle ihale ilanı ile ihale dokümanı arasındaki farklılık da, tekliflerin verilmesi aşamasında  isteklileri tereddüte düşürebilecek ve katılımı engelleyebilecek nitelikte olduğu gibi mevzuatın yukarıya aktarılan hükümlerine de aykırılık taşımaktadır.

 

Diğer taraftan; ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün “Yerli Kömür Satış İzni” belgesini, 26.07.2006 tarih ve 08 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile hava kalitesi sınır değerlerinin aşıldığı ilçelerde (1. Grup Kirli İlçeler) ısınma amaçlı satışına izin verilen yerli kömür özelliklerine uygun olması durumuna göre düzenlediği,  başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürüne ilişkin Kütahya Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından kömür uygunluk belgesi verildiği, anılan belge ile gerek idarece düzenlenen teknik şartname ile istenilen değerlerin gerekse Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen değerlerin sağlandığı hususu da tespit edilmiştir.

 

Buna göre; idarece yeterlilik değerlendirmesi sonucu “Bursa Çevre İl Müdürlüğünden alınmış kömür satış izin belgesi” olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve şikayetin uygun bulunmaması yönünde tesis edilen işlemler mevzuata uyarlık taşımadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür. 

 

İdare tarafından imzalanan sözleşme ile ilgili olarak; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvurusu üzerine yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı 6 ıncı maddesinde; “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi şikayete konu işlemi 22.08.2007 tarihi itibariyle öğrenmiş ve 27.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. İdare tarafından 28.08.2007 tarihli yazı ile şikayet cevaplandırılmış, anılan yazı başvuru sahibine 03.09.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu arada ihale üzerinde bırakılan istekli 31.08.2007 tarihinde sözleşmeye davet edilmiştir. Onbeş günlük itirazen şikayet süresi beklenmeyerek  06.09.2007 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. Buna göre idare tarafından imzalanan sözleşmenin sürelere uygun olarak imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

            Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde; “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü;

 

“Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde ise; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 25 inci maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.”   düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli olan  Mehmet Ali AKSOY- Aksoy Kömür Ofisi’ ne ait teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin belirtilmediği tespit edilmiştir. Buna göre anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin üzerlerinde bırakılması mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri çerçevesinde aykırı bulunmuştur.

 

2- İdari şartnamenin 27.3 üncü maddesinde; “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatının, idari şartnamenin 27.3 üncü maddesine göre teklif geçerlilik süresi olan 15.10.2007 tarihinden itibaren otuz günden az olmamak üzere yani 14.11.2007 tarihine kadar geçerli olması gerekirken 12.11.2007 tarihine kadar geçerli olduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle geçici teminat mektubunun da uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin üzerlerinde bırakılması mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri çerçevesinde aykırı bulunmuştur.

 

3- İdari şartnamenin 7.1.n maddesinde isteklilerden; “ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname” nin  sunulması istenmiş; ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu belgesinin ihale işlem dosyasında bulunmadığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile de bu hususun tespit edilmediği anlaşılmıştır. Buna göre anılan isteklinin teklifinin idari şartnamenin 32 nci maddesine istinaden idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde kalan istekli olan Mehmet Ali AKSOY- Aksoy Kömür Ofisi’nin teklifinin idare tarafından istenilen katılım şartlarının sağlanmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması mevzuata uygun değildir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul