İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3269
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :13
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3269
Şikayetçi:
 Er-Tur Madencilik İnş. Petrol Tic. Ltd. Şti., Çiftlik Caddesi, Aydoğan Apt., No: 61/1 06510 Beştepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı 58500 Yıldızeli/SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26303
Başvuruya konu ihale:
 2007/91162 İhale Kayıt Numaralı “İlköğretim Okullarına Torbalı Kömür Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.07.27.G022/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 15.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlköğretim Okullarına Torbalı Kömür Alımı” ihalesine ilişkin olarak Er-Tur Madencilik İnş. Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın sunduğu teminat mektubunun geçerlik süresinin 15.11.2007 tarihine kadar olması gerekirken 30.10.2007 tarihine kadar olduğu, bu nedenle geçersiz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; şikayete konu olan ve 15.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 firmanın teklif verdiği, 15.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Sivas Kömür Tevzii Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi firmanın gerek idareye verdiği şikayet dilekçesinde ve gerekse de Kuruma verdiği itirazen şikayet dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 30.10.2007 tarihine kadar olduğunu, bu nedenle anılan firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini iddia ettiği anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Teminat Mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde: “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” yolunda düzenleme yapılmış, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde teminatlarla ilgili açıklama yapılmış, eki Tip İdari Şartnamelerin geçici teminatlara ilişkin maddelerinde ve geçici teminat mektubu standart formlarında, bu sürenin teklif geçerlik süresinden en az 30 gün fazla olması gerektiği hususu belirtilerek bu konudaki belirleme yetkisi isteklilere bırakılmıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 25.1. maddesinde tekliflerin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günü olması gerektiğinin, bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarının değerlendirmeye alınmayacağının belirtildiği, söz konusu İdari şartnamenin 27.3. maddesinde ise, geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında sürenin belirtileceği, bu sürenin, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 45 (kırk beş) gün fazla olması gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın ihalede verdiği teklifin ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günü geçerli olduğunu belirttiği, sunduğu geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin; teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 45 (kırk beş) gün fazla olması gerektiği, anılan firma tarafından sunulan geçici teminat mektubunun süresinin 30.10.2008 tarihinde sona erdiği ve istenilen koşulu sağladığı görülmektedir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, geçici teminat mektuplarında süre belirtileceği, bu sürenin teklif geçerlik süresinden en az 30 gün fazla olması gerektiği hususu belirtilerek bu konudaki belirleme yetkisi isteklilere bırakılmış olmasına rağmen, idarece yapılan düzenlemeyle geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında sürenin belirtileceği, bu sürenin, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 45 (kırk beş) gün fazla olması gerektiği yolunda düzenleme yapılması mevzuata uygun görülmemekle birlikte, bu konu esasa etkili bir husus olarak görülmemiştir.

 

            Yukarıda belirtilen düzenlemeler uyarınca, ihale üzerinde bırakılan firmanın 4734 sayılı Kanunda öngörülen geçerlik şartlarını taşıyan geçici teminat mektubunun kabul edilip ihalenin üzerlerinde bırakılmasının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiş, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 27.08.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 10.09.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiş ise de, tespit edilen bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiş ve ihale sürecine ilişkin başkaca bir aykırılık tespit edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul