İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3271
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :17
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3271
Şikayetçi:
 Plato Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti., Levent Yeni Sülün Sokak No: 95 -Beşiktaş/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 1606 Sokak. İnciraltı - Balçova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27843
Başvuruya konu ihale:
 2007/94447 İhale Kayıt Numaralı “7 Grup Ortopedik İmplant ve Protez Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 07.07.80.0165/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Grup Ortopedik İmplant ve Protez Alımı” ihalesine ilişkin olarak Plato Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.10.2007 tarih ve 27843 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede tek bir firmayı hedef alan haksız rekabete neden olan madde ve gruplandırmaların yapıldığı, bunun telafisine yönelik şikayetlerinin uygun bulunmadığı, altıncı gurupta bulunan atroskopi ürünlerine ait teknik şartnamenin olmadığı, bunun da fiyatlandırma yapılmasını engellediğinin idareye bildirildiği, idarenin genel teknik şartname hükümlerinin geçerli olduğunu, bu nedenle detay teknik şartnameye gerek olmadığını bildirdiği, ayrıca atroskopi ürünleri için 9, 10, 11 sıralı suture anchorların detay teknik özelliklerinde emilebilir ve emilemeyen tipleri olmalıdır ibaresinin fiyatlandırmada çelişkiye düşürdüğü iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 15.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 20.08.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi şikayet başvurusundan feragat etmiştir, ayrıca Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine de gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul