İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3273
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :19
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3273
Şikayetçi:
 Alpet Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A 1 Blok Kat.10 34149 Yeşilköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı, 13.Kat İnönü Bulvarı 27 06490 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26543
Başvuruya konu ihale:
 2007/53460 İKN|li Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün15.000 m³ (±%20) motorin, 15.000 Ton (±%20) Fuel-Oil Alımı Nakliye Dahil (15.000 m³ (±%20 Motorin Alımı Kısmı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 07.07.37.0162/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı’nca 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007/53460 İKN´li Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün15.000 m³ (±%20) motorin, 15.000 Ton (±%20) Fuel-oil Alımı Nakliye Dahil (15.000 m³ (±%20 Motorin Alımı Kısmı)” ihalesine ilişkin olarak Alpet Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş.’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 26.06.2007 tarihinde yapılan “Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 15.000 m³ (+/-%20) Motorin, 15.000 Ton (+/-%20) Fuel-Oil Alımı” ihalesine katıldıkları, tekliflerinin idari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesinde belirtilen noter onaylı taahhütnamenin verilmediği, idari şartnamenin 7.1.r maddesinde istenen sözleşmenin noter onaylı olmadığı ve taşıma listesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve idare tarafından yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca idari şartnamenin 7.1.r maddesinin Tip İdari Şartnameye aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde;  “İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan düzenlemesi çerçevesinde idarece idari şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4.1 nci maddesinde; “İsteklilerce ihale konusu yakıtların taşınmasında kullanılacak tankerlerin aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacağına dair noter onaylı taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

 

İhale dokümanının ilgili maddelerinde belirtildiği gibi motorin ve fuel-oil için ayrı ayrı olmak üzere aynı anda iki (2) tankeri 40 m³/h kapasiteli iki pompa ile boşaltma imkanı mevcuttur. Tanker boşaltma hortumu çapı 3 inch olmalı ve ortalama 15-25 ton taşıma kapasitesi bulunmalıdır. 6 no.lu fule-oil tankerleri izoleli ve ısıtma sistemli olmalıdır. Soğuk havalarda 6 no.lu fuel-oil’in donmaması ve tahliyenin eksiksiz olarak yapılabilmesi için tankerler mutlaka ısıtma tertibatlı ve izole kaplamalı olacaktır. Ayrıca gelen 6 no.lu fuel-oil en az 45 C sıcaklıkta olacaktır. İzolesiz ve soğuk gelen tanker santralimiz kantarına alınmayacaktır. Bu şekilde teslim alınmayan malın bedeli yükleniciye aittir. Motorin tankerlerinin önceki sevkiyatlarında motorin dışında daha kirli bir yakıt taşınmamış ve temiz olmalıdır. Tankerde orijinal yakıt deposu dışında ilave yakıt ve su deposu bulunmamalıdır. Tankerin üzerinde mühürlü kısım dışında yakıta ulaşacak harici delik, vana gibi ekipmanlar olmamalıdır. Tankerde rafineri ya da ofis tarafından basılan mührün kesinlikle olması gerekir. Ayrıca yüklenicinin tanker filosu günlük 500  ton taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; başvuru sahibinin teklifinde sunulan “Taşıma Araçları Nevi ve Kapasiteleri Taahhütnamesi”nin, alt yüklenici olarak taşıma yaptırılacak Ran-Nak Uluslararası Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yetkilisinin imzası ve kaşesi ile verildiği, taahhütnamenin içeriğinin de idari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesinde belirtilen özellikleri kapsamadığı, ayrıca söz konusu taahhütnamenin noter onaylı olmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde istekli, “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” olarak tanımlanmıştır.

 

Her ne kadar idari şartnamenin 17 nci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden ihalenin taşıma kısmı alt yüklenicilere açılmışsa da alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağından anılan belgenin istekli adına düzenlenmesi gerekmektedir. Buna göre, başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte idareye sunulan “Taşıma Araçları Nevi ve Kapasiteleri Taahhütnamesi”nin; istekli adına düzenlenmemesi, ihale dokümanında belirtilen taahhüdü tam olarak içermemesi ve noter onaylı olarak verilmemesi gerekçeleriyle bu haliyle geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- İdari şartnamenin 7.1.r maddesinde; “ EPDK’dan alınan Taşıma Lisansı Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, eğer taşıma işi başka bir firmaya yaptırılacak ise, taşıma işi yaptırılacak firma ile söz konusu işin ihale tarihinden başlayarak işin bitim tarihine kadar geçerli olacak şekilde yapılan noter onaylı sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti ile taşıma yapacak firmanın Taşıma Lisansı Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini, ( bu durumda taşıma işini yapacak firma kendi adına bu ihaleye teklif veremez.)” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.r maddesinin dipnotunda; “İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; ilgili mevzuatı gereği TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; ihale konusu mal için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kuruluşlarca getirilen zorunluluklar çerçevesinde istenen belgelere ve/veya bilgilere burada yer verilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.1.r maddesindeki düzenlemenin, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye aykırı olduğu yönündeki iddiası, mevzuatın yukarıya aktarılan hükmü çerçevesinde uygun bulunmamıştır. Diğer bir deyişle; Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.r maddesinin dipnotunda yer alan; “ihale konusu mal için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kuruluşlarca getirilen zorunluluklar çerçevesinde istenen belgelere ve/veya bilgilere burada yer verilir.” düzenlemesine göre idarece EPDK’dan alınan Taşıma Lisansı Belgesinin istenilmesi mevzuata aykırılık taşımamaktadır.

 

Diğer taraftan; idari şartnamenin “Alt yükleniciler” başlıklı 17 nci maddesinde ise; “İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. (İstekliler ihale konusu alımın sadece nakliye işini alt yükleniciye yaptırabilirler.)

 

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.

 

Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 17 nci maddesinden ihalenin nakliye işinin alt yüklenicilere açıldığı anlaşılmaktadır. İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre başvuru sahibi de taşıma işini Ran-Nak Uluslararası Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. aracılığı ile yapacağını belirtmiş, taşıma işini yapacağı firma ile yaptığı sözleşmeyi de teklifiyle birlikte idareye sunmuştur. Ancak sunulan sözleşmenin idari şartnamenin 7.1. r maddesinde belirtildiği gibi noter onaylı olmadığı, ayrıca alt yükleniciye ait “Taşıma Lisans Belgesi”nin de sunulmadığı, bunun yerine EPDK’nın web sitesinden alınan “Taşıma Lisansı verilenler” başlıklı bir listenin alt yüklenicinin yetkilisinin imzası ve kaşesi ile sunulduğu tespit edilmiştir.

 

            Buna göre başvuru sahibinin teklifini ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre vermediği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin anılan belgeleri ihale dokümanında belirtildiği şekilde, taşıma işi yaptırılacak firma ile söz konusu işin ihale tarihinden başlayarak işin bitim tarihine kadar geçerli olacak şekilde yapılan noter onaylı sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti ile taşıma yapacak firmanın Taşıma Lisansı Belgesinin aslı veya noter onaylı suretinin verilmesine gerek olmadığı yönünde bir şikayeti varsa bu şikayetin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan; “(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınır.

 

            (2) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

 

            (3) İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” şeklindeki düzenleme gereğince ihaleye teklif vermeden idareye yapması gerekirdi. Ancak başvuru sahibi ihaleye teklif verdiğinden ihale dokümanı kesinleşmiş olup verilen teklifin de ihale dokümanında yapılan düzenlemelere uygun olarak verilmesi gerekmektedir.

 

            Her ne kadar başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı açıksa da  başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının iddiaların incelenmesi kapsamında incelenebilmesi için de İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak  kararlar” başlıklı 17 nci maddesinde yer alan; “(1) Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” düzenlemesi çerçevesinde iddiaların incelenmesine ancak Kurul Kararı ile geçilebileceğinden ve itirazen şikayet başvurusunun esastan incelendiği ihale için bu konuda Kurul’dan bir yetki alınamadığından dokümana yönelik inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında da yapılamamıştır.

 

            Ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinde yer alan; “(1) İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden  inceler:

            a) İhale usulünün uygun  tespit edilip edilmediği.

            b) İlanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı.

            c) Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı.

            ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı.

            d) İhale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı.

            e) Teknik şartnamede belli bir marka, model, menşei, kaynak veya ürün belirtilip belirtilmediği.

            f) Zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı.

            g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı.

            ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı.

            h) İlk oturumda tutulması gereken tutanakların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği.

            ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı.” şeklindeki düzenlemeye istinaden ihale dokümanı ile ilgili inceleme “İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı” yönünden yapılmıştır.

 

Buna göre; idari şartnamenin 7.1.r maddesinde yapılan düzenleme ile yine idari şartnamenin “Alt yükleniciler” başlıklı 17 nci maddesinde yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde kendi aralarında çelişki yaratmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Alt Yükleniciler” başlıklı 15 inci maddesinde; “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Söz konusu hükme paralel olarak idari şartnamenin 17 nci maddesinde de; “İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yukarıya aktarılan hükümler çerçevesinde; her ne kadar ihale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, idarece ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri istenecekse de  idare bu tercihi kendisi kullanmış ve alt yüklenici çalıştırılabilecek işler inceleme konusu ihale için nakliye olarak belirtilmiştir. Buna göre, idarenin öncelikle alt yükleniciler için istemiş olduğu yeterlik kriterlerini ihale dokümanında belirlemesi, ihale üzerinde kalan isteklinin de alt yüklenicilerin listesini sözleşme imzalanmadan ihale dokümanında belirtilen şartları taşıyacak şekilde idareye sunması, idarenin de bu listeden uygun olanı belirlemesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin uygun olup olmadığını onaylama makamı idaredir. İhale üzerinde kalan isteklinin de alt yüklenicilerin listesini, sözleşme imzalanmadan ihale dokümanında belirtilen şartları taşıyacak şekilde idareye sunmaması halinde anılan isteklinin sözleşmeyi süresinde imzalamasını engelleyecektir. Sözleşmenin süresinde imzalanmaması durumu da 4734 sayılı Kanunun “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

 

Ancak ihale dokümanının 7.1.r maddesinde yapılan düzenleme ile, isteklilerden (nakliye işinin istekli tarafından yapılması hali hariç) alt yükleniciye yaptıracakları nakliye işi ile ilgili olarak, taşıma işi yaptırılacak firma ile söz konusu işin ihale tarihinden başlayarak işin bitim tarihine kadar geçerli olacak şekilde yapılan noter onaylı sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti ile taşıma yapacak firmanın Taşıma Lisansı Belgesinin aslı veya noter onaylı suretinin istenilmesi, ihalenin 26.06.2007 tarihinde yapıldığı ve halen incelemenin yapıldığı Ekim ayı itibariyle ihale konusu iş ile ilgili sözleşmenin imzalanmadığı da göz önünde bulundurulduğunda anılan belgeler noterden tasdikli olarak verilmiş olsa bile alt yüklenicinin ihaleye teklif veren istekli ile yapmış olduğu nakliye işine ilişkin sözleşmeyi, sözleşmedeki cezai şart ile ilgili zararları karşılamak suretiyle fesh ederek taahhüdünden vazgeçmesine engel bir durum olamayacağı, diğer bir deyişle anılan belgelerin noter tasdikli olmasının taahhüdün yerine getirilmesini garantiye alamayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca anılan belgelerin noter tasdikli olması, ihale tarihinden itibaren geçen bu süre zarfında alt yüklenicilerin kesin olmayan bir taahhüde bağlı kalmak yerine bu süre zarfında daha avantajlı şartlarla karşılaşılması halinde kesin olan başka bir işe başlanmasını da engelleyemeyecektir. Kaldı ki isteklilerin teklifleri ile birlikte idareye bildirdikleri alt yüklenicilerin idare tarafından onaylanmaması halinde de anılan belgelerin noter onaylı olmasının da bir gerekliliği olmayacaktır. Buna göre idarece anılan belgelerin noter tasdikli olarak istenmesi, taahhüdün yerine getirilmesini garanti etmediği gibi, isteklilerce yapılan masraflar da teklif fiyatlarına yansıtılacağından kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını da engelleyecektir.

 

Bu arada, ihaleye ikinci en düşük teklifi veren Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş’nin teklifinin de, idari şartnamenin 7.1.r maddesinde istenen taşıma yaptırılacak firmayla yapılan sözleşmenin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye toplam üç adet teklif verildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı iki teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin de ihaleye en yüksek fiyatla teklif veren istekli üzerine bırakıldığı hususu da tespit edilmiştir. 

 

Buna göre, ihale dokümanında yapılan düzenleme bu haliyle 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık taşımaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece 20.04.2007 tarihinde Yönetim Kurulu’ndan alınan onay ile ihale komisyonunun oluşturulduğu, teklifler alındıktan sonra Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nın 05.07.2007 tarihli yazısı ile; ihaleye teklif veren isteklilere ait idari şartnamenin 7.2 nci maddesi ile istenilen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin, Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı’na incelenerek sonucunun Başkanlıklarına bildirilmesi için gönderildiği, anılan yazıyı ihale komisyonu üyesinin imzaladığı, Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 09.07.2007 tarihli yazısı ekinde, ihaleye teklif veren üç istekliye ait teklif bedelleri ile dosyadaki mali tabloların idari şartnamenin 7.2.1, 7.2.2 ve 7.2.3 maddesine göre incelenmesi sonucunda oluşturulan mali yeterlik belgesini Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’na gönderdiği, anılan 09.07.2007 tarihli yazının da ihale komisyonu üyesi tarafından imzalandığı, ancak incelemeyi yapan kişinin (Birol AVCI) ihale komisyonu üyesi olmadığı tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 20 nci maddesinde; “İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Buna göre idarece tesis edilen işlemler, mevzuatın yukarıya aktarılan hükümlerine aykırılık taşımaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ve ihale kısmi teklife açık olarak yapıldığından, inceleme de şikayete konu kalem üzerinden yürütüldüğünden, ihalenin şikayete konu kalemi ile ilgili ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul