İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3274
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :20
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3274
Şikayetçi:
 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10046 Sok. No:14 Çiğli/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Belediye Başkanlığı,Atatürk Caddesi 57000 SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25719
Başvuruya konu ihale:
 2007/75292 İhale Kayıt Numaralı “Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları ve Ön Ödemeli Su Satış Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 07.07.08.0134/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Belediye Başkanlığı’nca 17.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları ve Ön Ödemeli Su Satış Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere kararın İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sinop Belediye Başkanlığı tarafından 17.08.2007 tarihinde yapılan “Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları ve Ön Ödemeli Su Satış Sistemi Alımı” ihalesi yapıldığı ancak aşağıda belirtilen nedenlerle söz konusu ihaleye teklif veremedikleri,

 

            1) İhale ilanı ile ihale dokümanının çelişkiler arz ettiği (örneğin, teklifin geçerlilik süresi),  kendilerinden ihale dokümanında yazandan farklı bir doküman bedeli tahsil edildiği, malın teslim süresi ile ilgili dokümanda çelişkiler bulunduğu ve teslim tarihinin bu nedenle tam olarak belli olmadığı,

 

            2) İdari şartnamede teklif ve sözleşme türü kısmının açık ne net bir şekilde yer almadığı, 

 

            3) İdari şartnamede “İsteklilerin tekliflerini 60 ay vadeli ödeme üzerinden vereceklerdir” ibaresinin yer aldığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “Ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmüne aykırı olduğu,

 

           4) İdari şartnamede düzenlenen benzer iş tanımının ihale konusu işle bağdaşmadığı,

 

           5) İdari şartnamede “Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme taslağında belirtilmiştir” denilmesine rağmen, sözleşme tasarısının ihale dokümanları arasında yer almadığı, taraflarına sözleşme tasarısının teslim edilmeyerek eksik ihale dokümanı verildiği,

 

İddialarına  yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İnceleme konusu ihalenin Sinop Belediye Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile 17.08.2007 tarihinde yapılan “Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları ve Ön Ödemeli Su Satış Sistemi Alımı” işi olduğu ve ihaleye 2 isteklinin katıldığı anlaşılmıştır.

 

             İdari şartnamenin 25.1 maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır” düzenlemesi yer almasına rağmen ilanın 11. maddesinde “Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır” denilmiştir.

 

             İlanın 7. maddesinde, “İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250 YTL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir” düzenlemesi yer almasına rağmen  idari şartnamenin 4.1.c maddesinde “İhale dokümanı satış bedeli 200 YTL.” düzenlemesi yer almaktadır. Baylan Ltd. Şti. adına 08.08.2007 tarihinde düzenlenmiş şartname bedeline ilişkin makbuzda 200 YTL. tahsil edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, “İşin süresi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2007 tarihine kadardır” düzenlemesi yapılmış olmasına rağmen yine idari şartnamenin 2.b.6 maddesinde, “Bu ihale kapsamında temin edilecek mal ve hizmetlerin 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanması esastır” düzenlemesi yapılmıştır. İhale ilanının 2.c maddesinde ise “Teslim tarihi, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yıl sonuna kadardır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü ile,

 

Aynı Yönetmeliğinin 23. maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından yukarda zikredilen dokümanda yer alan birbiriyle çelişkili düzenlemeler nedeniyle Yönetmeliğin söz konusu hükümlerine aykırılık oluşturulduğu anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiaları yerinde bulunmuştur.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İlanın 9. maddesinde, “İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam götürü bedel  üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır” düzenlemesi yer almasına rağmen idari şartnamenin “tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar” başlığı altında yer alan 18. maddesinde teklif ve sözleşme türü belirtilmeyerek mevzuata aykırılık oluşturulmuş olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             İhale onay belgesinde yapılan incelemede kullanılabilir ödenek tutarının 1.911.657,00 YTL. olup söz konusu tutar yaklaşık maliyetin ve verilen tekliflerinin üzerindedir.

 

             İdari şartnamede yer alan isteklilerin tekliflerini 60 ay vadeli ödeme üzerinden verecekleri düzenlemesinin ödeme şekli ile ilgili olduğu, ödenekle ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır.

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesi ile ilanın 4.3.1 maddesinde; “İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi biraz edilecektir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          İdari şartname 7.4 ile ilanın 4.4 maddesine göre de bu ihalede benzer iş olarak; “Herhangi bir şehrimizde uygulanmış ön ödemeli akıllı kartlı su sayaçları veya ön ödemeli akıllı kartlı doğalgaz sayaçları veya ön ödemeli akıllı kartlı elektrik sayaçları” kabul edilmiştir.

 

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesine göre; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.”

 

            İhale konusu alımın “Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları ve Ön Ödemeli Su Satış Sistemi Alımı” olduğu, idare tarafından düzenlenen benzer işlerin ortak noktasının da “akıllı (elektronik) kart” olması dikkate alındığında mevzuata bir aykırılığın olmadığı anlaşılmıştır. 

            

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin 46.2 maddesinde, “Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme taslağında belirtilmiştir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

 İdari şartnamenin 6.1.d maddesinde de, ihale dokümanının kapsamı içerisinde sözleşme tasarısı olduğu da belirtilmiştir.

 

Ancak şikayetçiye verilen “ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda (KİK005.0/M)” sözleşme tasarısı yer almadığı gibi, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında da sözleşme tasarısının olmadığı yani ihaleye ilişkin bir sözleşme tasarısının düzenlenmediği tespit edilmiş olup, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5. maddesindeki temel ilkelerden olan “saydamlık ve güvenirlik” ilkelerine aykırı olduğu anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin  bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İlanın 6. maddesinde, “İhale tüm isteklilere açıktır.Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almakta iken, idari şartnamenin 36.6.a maddesinde, “Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.  

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü ile,

 

Aynı Yönetmeliğinin 23. maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından yukarda zikredilen çelişkili düzenleme Yönetmeliğin söz konusu hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

 

2) İlanın 4.1.7 maddesinde, “İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.” düzenlemesi yer almakta iken, idari şartnamenin 17. maddesinde, “İstekliler, ihale konusu alımın alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.  

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü ile,

 

Aynı Yönetmeliğinin 23. maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, ihaleye teklif veren 2 istekliden biri de alt yüklenici çalıştırmayacağına dair belgesinin olmaması gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

 

İdare tarafından yukarda zikredilen çelişkili düzenleme ve uygulama nedeniyle Yönetmeliğin söz konusu hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

3) 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Ancak idare tarafından yapılan  doküman içerisinde birden çok çelişkili düzenleme nedeniyle 5. maddedeki temel ilkelerden “saydamlık ve güvenirlik” ilkelerinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. 

 

         4) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye bütçesi” başlıklı 61. maddesinde; “Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

            Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

            Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

            Bütçe dışı harcama yapılamaz.

            Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.” hükmü yeralmaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan isteklilerin tekliflerini 60 ay vadeli ödeme üzerinden verecekleri şeklindeki düzenleme ile söz konusu hükme aykırılık oluşturulmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak  üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul