İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3275
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :21
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3275
Şikayetçi:
 MES Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. No:91/81 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur İl Sağlık Müdürlüğü,Devlet Hastanesi Bitişiği BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26774
Başvuruya konu ihale:
 2007/81121 İhale Kayıt Numaralı 9 Adet Portatif Ventilatör Cihazı, 9 Adet Portatif Perfüzyon Cihazı, 6 Adet Primedik Defi Monitör Şarj Cihazı, 6 Adet Defi Monitör Bataryası ve 10 Adet Ayarlı Boyunluk Seti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 07.07.46.0134/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nce 08.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Adet Portatif Ventilatör Cihazı, 9 Adet Portatif Perfüzyon Cihazı, 6 Adet Primedik Defi Monitör Şarj Cihazı, 6 Adet Defi Monitör Bataryası ve 10 Adet Ayarlı Boyunluk Seti Alımı” ihalesine ilişkin olarak MES Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.09.2007 tarih ve 26774 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.08.2007 tarihinde yapılan 2007/81121 ihale kayıt numaralı mal alımı ihalesine teklif verdikleri, üzerine ihale bırakılan  Kamer Medikal ve Kimyasal Maddeler (Şerif Kam) ile Cebe Medikal Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektuplarının şekil ve içerik açısından mevzuata uygun olmadığı,

 

          İddialarına yer verilmiştir.

 

         Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “9 Adet Portatif Ventilatör Cihazı, 9 Adet Portatif Perfüzyon Cihazı, 6 Adet Primedik Defi Monitör Şarj Cihazı, 6 Adet Defi Monitör Bataryası ve 10 Adet Ayarlı Boyunluk Seti Alımı”  işi olup, ihaleye toplamda 6 istekli katılmış ve 5 isteklinin teklifinin geçerli teklif kabul edilerek idari şartname hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ihale sonuçlandırılmıştır.

 

          a- Kamer Medikal ve Kimyasal Maddeler (Şerif KAM)’ ın birim fiyat teklif mektubuna ilişkin iddialar,

 

           4734 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” ,

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49.maddesinde ise; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

           a) Yazılı olması,

 

b)      İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

 

         c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

 

        d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

 

       e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.”

 

        Hükümleri  yer almaktadır. 

 

         Kamer Medikal ve Kimyasal Maddeler (Şerif KAM)’ ın birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli üzerine yapılan incelemede yukarda zikredilen mevzuat hükümlerindeki zorunlu unsurlara uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

         Birim fiyat teklif mektubu üzerinde yerli/yabancı istekli olduğu belirtilmemiş olmakla birlikte Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesindeki, “Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar” hükümden hareketle Kamer Medikal ve Kimyasal Maddeler (Şerif KAM)’ ın teklif zarfında T.C. Nüfus cüzdanı sureti sunulmuştur.

        Birim fiyat teklif mektubunun 8. maddesine “ihale konusu işin fiyat cetvelinde yer alan mal kalemleri” şeklinde yazılması gerekirken “ihale konusu işin tamamı” şeklinde yazılmış ancak söz konusu bu aykırılık esasa etkili bir aykırılık olmadığı gibi birim teklif cetvelinde teklif verilen kalemler de bellidir.

 

        Ayrıca birim fiyat teklif mektubu standart formu olan KİK019.0/M’ nin 5. dipnotunda, “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8. maddenin devamı olarak “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi/kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir” düzenlemesine uygun olarak teklif sunulmuştur.

 

           b- Cebe Medikal Ltd. Şti.’ nin birim fiyat teklif mektubuna ilişkin iddialar,

 

           4734 sayılı Kanun’un 30.maddesinin 2.fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” ,

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49.maddesinde ise; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

 

          a)   Yazılı olması,

 

         b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

 

        c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

 

        d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

 

       e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.”

 

        Hükümleri  yer almaktadır. 

 

         Cebe Medikal Ltd Şti.’ nin birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli üzerine yapılan incelemede yukarda zikredilen mevzuat hükümlerindeki zorunlu unsurlara uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul