İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3277
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :23
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3277
Şikayetçi:
 Bimel Elektronik Mamülleri Pazarlama Ltd.Şti., Bayındır Sokak 5/4-7 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cihan Sk.No:2 06430 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26344
Başvuruya konu ihale:
 2007/109183 İhale Kayıt Numaralı “Sunucu, Switch, Kabinet, Konsol Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 07.07.29.0197/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 22.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sunucu, Switch, Kabinet, Konsol Alımı ihalesine ilişkin olarak Bimel Elektronik Mamülleri Pazarlama Ltd. Şti.’nin 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.09.2007 tarih ve 26344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdareye sundukları teknik şartnameye uygunluk belgesinin “Garanti ve Kabul” başlıklı 7 nci maddesinin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 ve 7.9 maddelerini cevaplamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu hususların tamamlatılabilir eksiklikler olarak kabul edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Sunucu, Switch, Kabinet, Konsol Alımı işine ait teknik şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı 1 inci maddesinin 1.1. alt maddesinde; “Bu şartnamede belirtilen özellikler asgari olup, firma teknik şartnamede istenilen özelliklerin aynısını ya da daha iyisini teklif edecektir. Bu nedenle, firma teknik şartnamedeki tüm maddelere sırası ve madde numarası ile birlikte tek tek yanıt verecektir. "Okunmuş-Anlaşılmış ve Kabul Edilmiştir" şeklinde cevaplanması istenilen maddeler hariç, diğer tüm maddelere, teklifini destekleyen dokümanlarla ve gerekli detayları açıklayarak cevap verecektir.”,

 

            Aynı teknik şartnamenin “Garanti ve Kabul” başlıklı 7 nci maddesinin alt maddelerinde;

7.1.        “Yüklenici teklif edilecek ekipmanlarda (Sunucular, KVM Switchler, Konsol vb.) meydana gelebilecek arızalara garanti süresince yerinde, gerekli müdahaleyi yapacaktır.

7.2.        Teklif edilen tüm donanım ürünleri 3 yıl parça garantisine sahip olacaktır. Yüklenici, arızanın oluşması durumunda en geç 24 saat içinde sisteme yerinde müdahale edecektir. Arızanın giderilememesi durumunda, arıza giderilene kadar yerine eşdeğer bir sistem verilecek ve sistemin işleyişi aksamayacaktır. Ancak, arızalı ekipmanın yerine konsinye cihaz verilmesinden sonraki 10 iş günü içerisinde ekipmanın teslim edilmemesi halinde her takvim günü için Tip İdari Şartnamenin 52. maddesinde belirtilen ceza uygulanacaktır. Ceza arızalı cihazın tesliminde durdurulacaktır.

7.3.        Şartnamede teklif edilen sunucular ile ilgili garanti süresince profesyonel anlamda ücretsiz parçalı bakım ve teknik destek hizmeti sağlanacaktır. Teklif veren yüklenici bunu ne şekilde sağlayacağını şartnamede istenilen hususlarla çelişmeyecek şekilde teklifinde açıklayacaktır. Yüklenici, garanti süresinde ve sonraki en az 5 yıl boyunca yedek parça sağlayacağını taahhüt edecektir.

7.4.        İdare garanti süresi boyunca ekipmanlardan herhangi birinin arızalanması durumunda yükleniciden mesai saatlerinde hizmet talep edecektir. Hizmet, Pazartesi-Cuma, saat 08.30-17.30 arasındaki (temel hizmet süresi) süreyi kapsar. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde belirlenen saatler geçerli olacaktır. Arızanın giderilmesi için gerekli durumlarda mesai saatleri ve günleri dışında da (Cumartesi-Pazar ve Resmi tatil günleri) İDARE personel inin gözetiminde çalışma yapılacak olup bunun için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

7.5.        Adres değişikliği durumunda yüklenici yeni adresini açık olarak iadeli- taahhütlü yazılı tebligatı daha sonra (7 gün içinde) yapmak kaydıyla posta kuryesi veya faks gibi diğer yollarla da idareye bildirmeye mecburdur. Aksi halde adres değişiklikleri usulüne uygun olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adresine yapılacak her türlü tebligat bizzat kendisine yapılmış sayılır.

7.6.        Yüklenici teklif ettiği tüm donanım ve iletişim altyapısını bir bütün olarak kuracak ve çalışır durumda teslim edecektir. Donanımların kabulü ve ödeme tüm ürünlerin performansı gösterilip, çalışır durumda tesliminden sonra yapılacaktır.

7.7.        İdare teklif edilecek sistemlerle ilgili ek bilgi ve doküman isteme hakkına sahiptir. Bu durumda yüklenici bu bilgi ve dokümanların herhangi bir ek ücret talep etmeksizin temin etmelidir.

7.8.        Sunucuların, KVM Switchlerin ve konsolun garanti süresince yüklenici tarafından 6 (altı) ayda bir periyodik bakımları yapılacaktır. Bunun için ek bir ücret talep edilmeyecektir.

7.9.        Ürünlerin teslimi ve kurulumu, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 6 (altı) hafta içerisinde tamamlanacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 1 ve 7 nci maddeleri dışında kalan diğer maddelerinde ihale konusu cihazların teknik detaylarına ilişkin düzenlemelerin olduğu, başvuru sahibinin teknik şartnameye uygunluk cevabında 1 ve 7 nci maddede yer alan hususlar dışında diğer maddeleri cevapladığı görülmüştür. Başvuru sahibinin 7 nci maddede yer alan hususlara teknik şartnameye uygunluk cevabında yer vermediği gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de idarece 1 inci madde uyarınca, şartnamenin hangi maddelerinin “Okunmuş-Anlaşılmış ve Kabul Edilmiştir” şeklinde cevaplanmasının istenildiğinin belirlenmediği, bu nedenle net olarak düzenlemeyen bu madde nedeniyle başvuru sahibinin sadece teknik detaylara ilişkin maddeleri cevaplandırdığı anlaşıldığından, teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul