İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3278
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :24
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3278
Şikayetçi:
 Mes Tıbbi Cihazlar San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. Başkent İş Merkezi Kazım Karabekir Cad. No:91/81-82 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Devlet Hastanesi Baştabipliği Taşköprü Mah. Devlet Hastanesi Baştabipliği 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25995
Başvuruya konu ihale:
 2007/74478 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (3. Kalem Portatif Ventilatör Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 07.07.12.0092/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 16.07.2007 tarihinde yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (3. Kalem Portatif Ventilatör Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Mes Tıbbi Cihazlar San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.09.2007 tarih ve 25995 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamede “Cihaz bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde kullanıma uygun olmalıdır.” şeklinde bir düzenlemeye yer verildiği, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanında bahse konu düzenlemeye karşılık  “Cihaz bebekler (5 kg’dan itibaren), çocuklar ve yetişkinlerde kullanıma uygundur.” şeklinde cevap verilmesi üzerine, idarece cihazın 5 kg’dan küçük bebeklerde kullanımının uygun olmayacağı görülerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teknik şartnamede ayrıca tidal hacim değerinin sürekli olarak 0.1-1.5 Litre arasında ayarlanmasının istendiği, buna göre gerekli hesaplama yapıldığında 0.1 Litre olması istenen değerin aslında 10 kilogramlık bir bebeğe karşılık geldiği, dolayısıyla cihazlarının istenen tüm teknik değerleri karşıladığı ve ihalenin iptali kararının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin 3 üncü kaleminin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

Teknik şartnamenin;

 

3 üncü maddesinde; “Cihazın tüm ayarları elektronik olarak yapılacaktır.”

 

5 inci maddesinde; “Cihaz bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde kullanıma uygun olacaktır.”

 

8 inci maddesinde ise;

 

“Cihazın ventilasyon özellikleri aşağıdaki fonksiyonlara sahip olacaktır:

 

- Sürekli ayarlanabilen ventilasyon frekansı, 5-40 dakika arasında sürekli ayarlanabilen tidal hacim 0,1-1,5 L,

 

- % 60-% 100 oksijen konsantrasyonu” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

19.07.2007 tarihli ihale komisyon kararında, ihalenin Portatif Ventilatör Cihazı kalemi için teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun olduğu belirtilerek, ihalenin bu kaleminin Draeger Med. Tic. ve Ser. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise başvuru sahibinin belirlendiği  görülmüştür.

 

Başvuru sahibi 27.07.2007 tarihli şikayet dilekçesi ile, söz konusu kalemde en avantajlı teklif sahibi olarak görülen Draeger Med. Tic. ve Ser. Ltd. Şti. unvanlı isteklinin Draeger Oxylog 2000 cihazının katalogunda oksijen konsantrasyonunun sadece % 60 ile % 100 kademelerinde olmak üzere iki değerde ayarlanabildiğini,  % 60 ile % 100 arasında kalan değerlerin ise karşılanmadığını, dolayısıyla teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde istendiği gibi sistemin ayarlarının elektronik olarak değil, mekanik olarak sağlandığı gerekçesiyle söz konusu cihazın teknik şartnameye uygun olmadığını iddia etmiştir.

 

            Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince alınan 23.08.2007 tarihli kararda özetle; Draeger Med. Tic. ve Ser. Ltd. Şti. unvanlı isteklinin Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde teknik şartnamenin 3 ve 8 inci maddelerini karşıladığının belirtildiğinin görülmesine karşılık, teklif etmiş oldukları Draeger Oxylog 2000 cihazda oksijen konsantrasyonunun elektronik değil, mekanik/pnomatik bir sistem ile % 60 ve % 100 olmak üzere sadece iki kademede ayarlanabildiği, teknik şartnamede istendiği gibi % 60 ile % 100 arasında kalan değerlerin karşılanmadığı, oksijen konsantrasyonunun nümerik değerlerini gösteren bir düğmenin görülmediği dolayısıyla cihazın teknik şartnameyi birebir karşılamadığı tespit edilmek suretiyle, bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca başvuru sahibinin de teklif dosyasının daha detaylı olarak incelenmesi neticesinde, başvuru sahibince sunulan belgelerde cihazın 5 kg dan küçük bebekler için kullanıma uygun olmadığı görüldüğünden, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu itibarla ihalenin 3 üncü kalemine ilişkin olarak başka geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.  

 

Draeger Med. Tic. ve Ser. Ltd. Şti. unvanlı isteklinin teklifi kapsamında sunduğu Teknik Şartnameye Uygunluk cevabının birebir teknik şartnameye uygun olduğu görülmüş olmakla birlikte, sunmuş oldukları katalogdan oksijen konsantrasyonunun % 60 veya %100 olmak üzere sadece iki kademede ayarlanabildiği, % 60 ve %100 arasındaki değerlerin ise karşılanmadığı dolayısıyla sistemin ayarlarının elektronik olarak değil, mekanik olarak sağlandığı anlaşıldığından Draeger Med. Tic. ve Ser. Ltd. Şti. unvanlı isteklinin değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Başvuru sahibinin teknik şartnamenin 8 inci maddesinde ayrıca tidal hacim değerinin sürekli olarak 0.1-1.5 Litre arasında ayarlanmasının istendiği, buna göre gerekli hesaplama yapıldığında 0.1 Litre olması istenen değerin aslında 10 kilogramlık bir bebeğe karşılık geldiği iddiası değerlendirildiğinde; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde teklif verme aşamasında ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak isteklilerin açıklama talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır. Anılan yönetmelik hükmüne göre başvuru sahibince teklif verme gününden 20 gün öncesine kadar teknik şartnamenin 5 ile 8 inci maddesi arasında bir çelişki bulunduğu iddiasıyla açıklama talebinde bulunulması gerekirken, herhangi bir açıklama talebi veya ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulmadan söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi suretiyle teklif verildiği ve idarece de buna göre tekliflerin değerlendirildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, iddia konusu hususun yerinde olup olmadığı yönünde verilecek olan kararın, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucunu değiştirmeyeceği, bir başka deyişle söz konusu iddianın yerinde olduğunun kabulü halinde, iptal gerekçesinin bu kez “tekliflerin değerlendirilmesi işleminde, anılan iki düzenlemenin birbiriyle çelişmesi nedeniyle, ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılamayacağı” şeklinde değişeceği anlaşıldığından, ileri sürülen bahse konu iddia sonuca etkili görülmemiştir.

 

Başvuru sahibince sunulan Teknik  Şartnameye Uygunluk Beyanının 5 inci maddesinde, “Cihaz bebekler (5 kg’ dan itibaren), çocuklar ve yetişkinlerde kullanıma uygundur.” şeklindeki cevabın teknik şartnamenin 5 inci maddesine uygun olmadığı ve başvuru sahibi istekli tarafından sunulan kataloglardan da cihazın 5 kilogramdan küçük bebekleri ventile edemediği anlaşıldığından başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Bu çerçevede ihalenin 3 üncü kaleminde geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul