• Karar No: 2007/UM.Z-3303
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :1
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3303
Şikayetçi:
 Cemsan Teknolojik Tesisat Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti., Eğitim Mahallesi 1. Açıkgöz Sk. Öğün İşmerkezi No: 2/1 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Belediyesi Su ve Kanal İşletme Müdürlüğü, Savaş Mah. M.Çakmak Cad. No: 19 31200 İskenderun / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27075
Başvuruya konu ihale:
 2007/89974 İhale Kayıt Numaralı “Ön Ödemeli Elektronik Akıllı Kartlı Su Sayacı ve Abone Yönetim Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.10.2007 tarih ve 07.0759.0160/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Belediyesi Su ve Kanal İşletme Müdürlüğü tarafından 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ön Ödemeli Elektronik Akıllı Kartlı Su Sayacı ve Abone Yönetim Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cemsan Teknolojik Tesisat Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarih ve 27075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihale edilen “Ön Ödemeli Elektronik Akıllı Kartlı Su Sayacı ve Abone Yönetim Sistemi Alımı” işine ait idari şartnamede benzer iş olarak istenilen iş alanının (iş deneyimi için dikkate alınacak benzer işlerin kapsamının) sınırlı olması ve yüklenici sayısının az olması sebebiyle ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 28.07.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 28.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif vermediği, ihale dokümanına yönelik olarak 28.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna 31.08.2007 tarihinde cevap verildiği ve şikayetin yerinde bulunmadığı, idarenin kararının aynı tarihte şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan firma ile 19.09.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 28.07.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda da itirazen şikayet başvurusu için öngörülen sürenin ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul