İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3307
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :68
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3307
Şikayetçi:
 Computek Bilgisayar Otomasyon Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bosna Bulvarı Ata 2 Sitesi Söğüt Cad. Salkımsöğüt Çıkmazı No:9 Çengelköy / Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, Bağlık Caddesi Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No:2 67090 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24693
Başvuruya konu ihale:
 2007/52860 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Sarf Malzemeleri Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 07.0675.0160/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı’nca 22.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Computek Bilgisayar Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.08.2007 tarih ve 24693 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; düzeltici işlem tesis edilerek başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığınca 22.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Bilgisayar Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesinde teklif ettikleri ürünlerin Şartnameye uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif edilen ürünlere ilişkin olarak İdareye sunulan ithalatçı, satıcı ve üretici firmalara ait belgelerin mahiyetlerinin değerlendirilmesinde idarece hata yapıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin 50 kalem bilgisayar sarf malzemesi alımı ihalesine ilişkin İhale Komisyonu karar tutanağından başvuru sahibinin toplam 46 kalem için (malzeme listesinde belirtilen markaların) dengi markalarla 2 alternatifli olarak teklif verdiği,

 

            Emstar marka ürünler için sunulan ISO 9001:2000 sertifikasının tarihi (26.11.2006) geçmiş olduğundan bu marka ile verilen ürünlerin geçersiz kabul edildiği,  Anpoll marka ürünler için sunulan ihracatçı beyanında bu ürünlerin HPrint ambalajları veya kutuları içerisinde satılabileceğinin ifade edildiği, Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinin malzemelerin teklif edilen orijinal kutusu içinde teslimini gerektirdiği, teklif edilen Anpoll marka ürünlerin teslimatının orijinal ambalajda ya da HPrint markasının kutularında olup olmayacağı hususunda firmadan yazılı açıklama talep edildiği,

 

Anılan firmadan alınan yazılı cevapta; Anpoll firmasının orijinal ambalajları ile HPrint firmasının ambalajlarının birbirinden farklı olmadığı, ürünlerin menşei ülkede tamamen kapalı ve HPrint kutularında ambalajlanmış olarak gemiye ya da uçağa yüklendiği ve gümrükten giriş yaptığı, HP ambalajlarının orijinal ambalaj olduğu hususunda açıklama yapıldığı,

 

Firmanın ürünlerini HPrint kutularında teslim edeceğinin anlaşıldığı, HPrint markasının üreticisi olan Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketine ait ISO 9001:2000 sertifikasında belge kapsamının “lazer toner, inkjet, kartuş, yazı şerit çeşitlerinin satışı ve geri  dönüşümü (yenilenmesi)” olduğu yönünde açıklama bulunduğu, sunulan sertifikanın Teknik Şartnamenin 1.b ve 4 üncü maddesine uygun olmadığı, Şartname hükümlerinin aksine yenilenmiş,  tekrar dolum ürünleri kapsadığı, dolayısıyla HPrint marka teklifin uygun olmadığı, teklif edilen ürünlerin orijinal markanın kutularında teslimi gerektiğinden Anpoll marka ürünlerin HPrint markalı kutularda teslim edilmesinin de Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 50 kalem bilgisayar malzemesi olarak tanımlandığı, 50 kalem sarf malzemesinin 45 tanesinin tanımının ihale dokümanı ile isteklilere verilen standart birim fiyat teklif mektubu eki cetvel üzerinde sarf malzemesinin kullanılacağı cihazın marka ve modeli belirtilmek suretiyle verildiği, söz konusu cetvel üzerinde ürünlerin orijinal markasının yazılı olduğu, isteklilerin idarece istenilen orijinal ürünleri veya bu ürünlerin dengini ihale için teklif edebileceğinin Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde belirtilmiş olduğu, beş kalem için (39, 40, 41, 42 ve 43 nolu kalemler) sadece sarf malzemesinin belirtildiği, İdari Şartnamenin 21 inci maddesine göre; ihalenin kısmi teklife açık olduğu, Şartnamenin 22 nci maddesine göre; isteklilerin alternatif teklif vermesine izin verildiği, Şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin belirtilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare Şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri belirtilmiş olup bu kapsamda 7.3. maddede; “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” başlığı altında;

 

“7.3.1- Üretici/distribütör firma yetki belgesi (Teknik Şartname madde 1 (a)’ya göre)

7.3.2- Üretici firmaya ait TSE veya ISO belgeleri (Teknik Şartname madde 1 (b)’ye göre)”

şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

Başvuru sahibinin teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılırken Teknik Şartnamenin 1 (b), 4 ve 9 uncu maddelerindeki düzenlemeler gerekçe gösterilmiştir. Teknik Şartnamenin söz konusu düzenlemeleri aşağıdaki gibidir; 

 

 

 

“1. (b) Yukarıda belirtilen 44 kalem malzeme için ´Dengi´ markalarda teklif verecek firmalar, şartnamede belirtilen orijinal marka ve modellerle yüzde yüz uyumlu ve eşit kapasitelerde toner, şerit veya mürekkep kartuş önereceklerdir. Teklif edilen markanın ve/veya marka üreticisinin istenen tiplerde toner, şerit veya mürekkep kartuş üretimi kapsamı bulunan TSE veya ISO 9001:2000 kalite sertifikaları teklifle birlikte sunulacaktır. Teklif veren firma, teklif ettiği markaya ilişkin yetkili firma olduğunu bu maddenin (a) bendinde belirtildiği şekilde belgelendirecektir.

……..

4. Teklif edilen toner, şerit kartuş vb. tüketim malzemeleri yeni (kullanılmamış) olacaktır. "Yenilenmiş´, ´yeniden üretilmiş´, vb. tekrar dolum yapılmış ürünler teklif edilmeyecektir.

………

9. Malzemeler teklif edilen orijinal markanın kutusu içerisinde teslim edilecektir. Teslim edilen her kalem malzemenin orijinal kutusu üzerine teslim eden firmanın etiketi yapıştırılmış veya kaşesi vurulmuş olacaktır.

……..”

İdari ve Teknik Şartname ile isteklilerden istenilen koşullar ve idarenin başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakma gerekçesi dikkate alınarak başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde;

 

Birim Fiyat Teklif  Mektubunda; teklif edilen sarf malzemelerinin tamamının ithal, hiç kullanılmamış; dolum ya da yenileme olmayan ürünler olduğunun, uluslar arası sertifikasyona sahip olunduğunun, markaların printer (yazıcı) markalarından farklı olduğu veya farklı olabileceğinin belirtildiği, teklif  mektubunun eki cetvelde; idarece tanımlanan orijinal ürünlerin marka ve modelinin yazıldığı, bu ifadenin yanına veya dengi ürünün verileceğinin belirtildiği, İdareye verilen yazılı açıklamadan ve dosyadaki belgelerden Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketine ait HPrint markalı ürünlerin verileceğinin anlaşıldığı, 50 kalemden 46’sı için teklif verildiği, 23, 24, 25 ve 26 nolu kalemler için teklif verilmediği,

 

Teknik Şartnamede 39, 40, 41, 42 ve 43 nolu kalemler için marka belirtilmediği, sadece ürünün (sarf malzemesinin) tanımlandığı, başvuru sahibinin teklifinde de bu kalemler için teklif verilirken sadece (DVD, CD-RW, Mause Pad, Disket gibi) ürün belirtildiği,

 

Başvuru sahibinin Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketinden alınan yetki ile ihaleye teklif verdiği, anılan firmanın ise (Çin’de yerleşik) Shangai Anpoll Comuter Technology Co. Ltd. Şirketinin Türkiye distribütörü olduğu, Çin’de yerleşik üretici firmanın Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000) sertifikasının dosyada bulunduğu, bu firmanın beyanında; imal ettikleri ürünlerin distribütörleri olan Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketine ihraç edildiği, imal ettikleri ürünlerin Türkiye’de Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketinin HPrint markasının ambalajları ve/veya kutuları ile satılabileceği, imal ettikleri ürünlerinin performansının BROTHER, Canon / Epson / Hewlett Packard / IBM / KYOCERA / LEXMARK / MINOLTA / OKI / PANASONIC / SAMSUNG / XEROX markalı olan orijinal ürünler ile uyumlu olduğu, ürünlerinin yeniden doldurulmuş veya yeniden imal edilmiş olmadığı, orijinal ürünlerin aynı olduğu hususunda açıklamada bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale Komisyonunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla başvuru sahibi tarafından İdareye verilen yazılı açıklamada ve sonrasında şikayet dilekçesinde; Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketinin ihalede teklif ettikleri ürünlerin (kartuş ve tonerlerin) ithalatını gerçekleştiren firma olduğu, ihalede teklif edilen ürünlerin üreticisinin Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi olmadığı, ithal ürünlerin Anpoll markasının kutularında veya HPrint markalı kutularda getirilmesi veya satılması arasında fark bulunmadığı hususlarında beyanda bulunulmuştur.   

Netice itibariyle, dosya üzerinden yapılan incelemeden; teklif edilen ürünlerin (yazıcı kartuş ve tonerlerin) üreticisinin Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi olmadığı, anılan firmanın ithalatçı olduğu, ihalede teklif edilen ürünlerin anılan firmanın markası (HPrint) kullanılarak Çin’de Shangai Anpoll Computer Technology Co. Ltd. Şirketi tarafından üretildiği, teklif edilen ürünlerin yeniden doldurulmuş/tekrar dolum olmadığı, yeni (kullanılmamış) olduğu, ihale için teklif veren Computek Bilgisayar Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin  ithalatçı firmanın yetkili satıcısı olduğu, ürünlerin üretici tarafından HPrint markası ile kutulandığı/ambalajlandığı, açıklanan nedenlerle teklifin Teknik Şartnamenin 1(b), 4 ve 9 uncu maddelerine uygun olduğu, ayrıca İdarenin 39, 40, 41, 42 ve 43 nolu kalemler için başvuru sahibinin teklifini reddederken gerekçe belirtmediği, bu kalemlerin Şartnameye uygun olmadığına dair bir tespit bulunmadığı, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin (başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki İhale Komisyonu kararının) düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlem/işlemler olduğu tespit edildiğinden, İhale Komisyonu kararının iptal edilerek tekliflerin değerlendirmeye alındığı aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul