İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3308
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :69
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3308
Şikayetçi:
 Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti., Meşrutiyet Cad. Konur Sokak 41/2 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği, Kileci Mahallesi Isparta Yolu Üzeri No:20 42560 Akşehir/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27762
Başvuruya konu ihale:
 2007/86468 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Tıbbı Cihaz Alımı (8. Kalem Röntgen Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 07.07.79.0092/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 08.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Tıbbı Cihaz Alımı (8. Kalem Röntgen Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.09.2007 tarih ve 27762 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde yer alan; “Sistemi meydana getiren tüm üniteler (aksesuarlar hariç) tek bir marka altında üretilmeli ve tek bir firmanın sorumluluğunda olmalıdır.” düzenlemesinin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 20751 sayılı “Röntgen Cihazlarının Değerlendirilmesi” konulu yazısına aykırı olduğu ve rekabeti engellediği,

 

2) İhalede teklif edilen cihazların, Teknik Şartnamenin 3.2 maddesinde yer alan; “Konsol (kumanda masası) kendi içerisindeki veri bankası yardımı ile veya hastane bilgi bankası LAN (Lokal Area Network) bağlantısı ile hasta veri yönetimi yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.” şartını sağlamadığı,

 

 

3) Teknik Şartnamenin 10.3 maddesinde yer alan; “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. …” düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve rekabeti engellediği, ayrıca teknik şartnamede böyle bir düzenleme yapılmasının 14.5.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1647 sayılı kurul kararında belirtildiği gibi 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık taşıdığı,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği, anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında ise, aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevapların başvuru süresini yeniden başlatmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 08.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 06.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul