İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3341
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :2
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3341
Şikayetçi:
 Yazılı Başvuru
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Çukurova Üniversitesi ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28409
Başvuruya konu ihale:
 Benzin İstasyonunun Kiraya Verilmesi, Büfe Yerinin Kiraya Verilmesi, Akaryakıt Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.10.2007 tarih ve 07.08.06.0110/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan Benzin İstasyonunun Kiraya Verilmesi,  Büfe Yerinin Kiraya Verilmesi ve Akaryakıt Alımı ihalelerine ilişkin olarak Mustafa Çetin’in 05.10.2007 tarih ve 28409 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinin 1 inci, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı  maddelerinde sırasıyla, özetle;

 

            1) İdarece benzin istasyonunun kiraya verilmesi sırasında usulsüzlükler yapıldığı,

 

            2) İdarece büfe yerinin kiraya verilmesi işinde ihale komisyonu kararı tarihinin ihaleyi kazanan kişinin başvurusundan önceki bir tarih olduğu,

 

            3) İlgili Daire Başkanının, İdarenin yaptığı yakıt alımı işinden haberdar edilmediği, müteakiben, bilgi ve belgelere ulaşmasını önlemek için  görevden uzaklaştırıldığı,

 

            4) Rektör ve arkadaşlarının her türlü alım-satım ve kiralama işlerini bu şekilde usulsüz bir şekilde yaptıkları

 

iddia edilmektedir.

 

 

 

 

a) Başvuru sahibinin 1 inci ve 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 05.10.2007 tarih ve 28409 sayı ile kayıtlarımıza alınan başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; dilekçede yer alan benzin istasyonunun kiraya verilmesi ihalesinin 2886 sayılı yasanın 51/g maddesi gereği yapıldığı, gerek benzin istasyonunun gerekse büfe yerinin kiraya verilmesi ihalesinin kamu alımı ihalesi olmayıp, idareye gelir getirici nitelikte ihaleler olduğu hususları tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

            b) Başvuru sahibinin 3 üncü ve 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin, 3 üncü iddiasında şikayet konusu edilen yakıt alımı işine ilişkin olarak sözleşmenin 22.05.2006 tarihinde imzalanması, 4 üncü iddiasında ise, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle Adana Defterdarlığı ve YÖK´e gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul