İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3342
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :3
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3342
Şikayetçi:
 Aselsan Net Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. Mustafa Kemal Mah. 47.Sok. 90 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hürriyet Bulvarı 1 Alsancak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26280
Başvuruya konu ihale:
 2007/98599 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı El Telsizi Alımı (2. Kalem Yüksek Standartlı El Telsizi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.10.2007 tarih ve 07.0725.0162/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nce 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı El Telsizi Alımı” ihalesinin “2. Kalem Yüksek Standartlı El Telsizi” alımına ilişkin olarak Aselsan Net Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’nin 17.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26280 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.08.2007 tarihinde yapılan “2007 Yılı El Telsizi Alımı (2. Kalem Yüksek Standartlı El Telsizi)” ihalesine en avantajlı teklifi verdikleri, idarece tekliflerinin teknik şartnamenin 9 uncu maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif ettikleri ürünün teknik şartname ile istenilen şartları karşıladığı, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün ise teknik şartnamenin 4 üncü ve 9 uncu maddelerine uygun olmadığı, buna göre idarece yapılan değerlendirmenin yerinde  olmadığı  iddia edilmektedir.

 

 

 

 

A)Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece hazırlanan “Yüksek Standartlı El Telsizi Teknik Şartnamesinin” “Genel Özellikler” bölümünün 9 uncu maddesinde; “Telsiz DTMF ton gönderebilmelidir.”, 12 nci maddesinde ise; “Dosyada teklif edilen malın orijinal kataloğu ve Türkçe açıklaması eklenecektir.” şeklinde,

 

            İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 üncü maddesinde ise; “İhale dokümanı ile beraber teklif edilen ürüne ait broşür veya katalog konulması zorunludur.” şeklinde,

 

            Diğer taraftan; idarece hazırlanan “Yüksek Standartlı El Telsizi Teknik Şartnamesinin” “Teknik Özellikler” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Batarya Li-İon veya NiMH olup en az 1700 mAH olmalıdır.”, 9 uncu maddesinde ise; “Cihazda VOX özelliği olmalı ve hassasiyeti ayarlanabilmelidir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden idarenin, isteklilerce teklif edilen ürünün teknik şartnamedeki şartları karşılayıp karşılamadığı yönündeki değerlendirmeyi yine isteklilerin teklifleri ile birlikte idareye verdikleri kataloglar üzerinden yaptığı anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün, teknik şartnamenin “Genel Özellikler” bölümünün 9 uncu maddesinde istenen şartı sağlamadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnamenin anılan maddesini karşılayıp karşılamadığı yönünde bir değerlendirmenin yapılabilmesi için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 26.09.2007 tarihli yazımız ile; idarece hazırlanan teknik şartname yazımız ekinde gönderilerek, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; “Telsiz DTMF ton gönderebilmelidir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, anılan düzenleme kapsamında başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünle ilgili olarak idarece; “Teklif edilen yüksek standartlı el telsizinin teknik şartnamenin 9 uncu maddesi ile istenilen DTMF ton gönderme özelliğinin olmadığı, sadece DTMF ANI (Kimlik) gönderdiği tespit edilmiştir. DTMF (Dual Tone Multi Frequency) çift tonlu çoklu frekans kodlama sistemi olup DTMF sinyallerini yollamaya ve almaya yarayan modül bulunduran cihazlar DTMF kodlu mesajlar, çağrı kodları yollamak ve uzaktan kumanda amaçlı rölelerin kontrolü gibi işleri gerçekleştirebilmektedir. ANI ise Otomatik Kimlik Tanıma Sistemi olup telsiz cihazlarına verilecek kimlik numarasının merkez istasyona konulacak bir kimlik çözücü ile çözülmesi ve kayıt edilme sistemi olması sebebiyle itirazınız kabul edilmemiştir.” şeklinde değerlendirme yapıldığı,

 

Söz konusu değerlendirmeye karşılık olarak başvuru sahibinin ise, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde açıkça belirtilmemesine rağmen idarenin şikayetlerine verdikleri cevap ile yoruma açık olarak DTMF özelliğinin anlatıldığı, anlatılan bu özelliğin cihazları tarafından kimlik (ANI) gönderebilme, selektif çağrı kodu gönderebilme (iki farklı adres ve bir acil adrese) ve kanal başına iki farklı selektif çağrı kodu alabilme olarak gerçekleştirilebildiği, diğer taraftan ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün de (VX-180 El Telsizi) teknik şartnamenin 4 üncü maddesi ile istenilen batarya kapasitesinin en az 1700 mAh olması şartını karşılamadığı, benzer şekilde teknik şartnamenin teknik özellikler 9 uncu maddesindeki “Cihazda VOX özelliği olmalı ve hassasiyeti ayarlanabilmelidir.” şartını da sağlamadığı yönünde iddialarının olduğu  belirtilerek,

 

Buna göre;

 

1- Teknik şartnamenin 9 uncu maddesi ile yapılan düzenlemenin bu haliyle yeterince açık olup olmadığı, anılan düzenlemeye istinaden idarece yapılan değerlendirmenin uygun olup olmadığı ile başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı,

 

2- İhale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnamenin yukarıda belirtilen 4 ve 9 uncu maddelerindeki düzenlemeyi sağlayıp sağlamadığı,

 

yönündeki oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir.

 

 Alınan cevabi yazıda; “Başvuru sahibi tarafından önerilen telsiz sistemi kataloğunda yer alan “Seçmeli Çağrı Gönderme” ve “Acil Durum Çağrısı Gönderme” maddelerinin bir DTMF modülünden beklenen özellikler olduğu, ancak başvuru sahibinin bu fonksiyonları bir DTMF modülü tarafından gerçekleştirildiğini ispat etmesi gerektiği,

 

Öte yandan, ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnamenin 4 ve 9 uncu maddesi ile istenilen şartları karşılamadığı yönündeki iddianın ise, istenen 1700 mAh’lik değerin katalog üzerinden 1100 mAh’lik Ni-Cd batarya önerilerek sağlamadığı, buna karşın VOX özelliğine sahip olması şartını ise katalog’da belirtildiği şekilde sağladığı, ancak batarya konusundaki eksikliğin teknik özellikleri sağlayan bir batarya kullanılarak giderilebileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.

 

Buna göre, ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemeden; teknik şartnamenin” “Genel Özellikler” bölümünün 9 uncu maddesinde sadece; “Telsiz DTMF ton gönderebilmelidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, anılan özellikle ilgili olarak idarece teknik şartnamede başkaca bir ayrıntıya yer verilmediği, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürüne ait katalogda yer alan “Seçmeli Çağrı Gönderme” ve “Acil Durum Çağrısı Gönderme” şeklindeki ifadelerin de DTMF modülünden beklenen özellikler olduğu, ayrıca başvuru sahibinin idareye hitaben yazılmış 11.09.2007 tarihli yazısında, söz konusu ihalede teklif etmiş oldukları 106 model VHF El Telsizinin şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen koşul gereğince DTMF Kimlik (ANI) bilgisini gönderdiği yönünde açıklamanın bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnamenin 9 uncu maddesini sağladığı, bu nedenle idarece başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnamenin 9 uncu maddesini sağlamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan; istekliler tarafından hazırlanan katalogların, ürüne ait daha genel özellikleri içerdiği, oysa ki idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerde genel özelliklerin yanında özel şartlara da yer verildiği bu nedenle idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerin bütün maddelerinin istekliler tarafından teklif edilen ürüne ait katalog üzerindeki bilgilere dayanılarak teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirmenin yapılmasının her zaman mümkün olamayacağı, dolayısıyla isteklilerin teklif mektuplarındaki; “İdarenizce 07.08.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan 2007 Yılı El Telsizi Alımı işine ait ihale dokümanını oluşturan  bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” şeklindeki ifade de göz önünde bulundurulmak suretiyle idarece teklifler değerlendirildikten sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında idareye teslim edilen ürünün teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı hususunda muayene ve kabul komisyonu tarafından da tespitin yapılması gerekmektedir.

 

Buna göre ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen ürünün, ürüne ait katalogda yer alan değerlere göre, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan; “Batarya Li-İon veya NiMH olup en az 1700 mAH olmalıdır.” şeklindeki şartı sağlamadığı anlaşılmaktadır. Ancak, anılan isteklinin teklif mektubundaki taahhüt ile alınan teknik görüş bir arada değerlendirildiğinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen ürüne, katalogda yer alan batarya dışında başka bir batarya ilave edilerek idareye teslim edilmesinde  engel bir durumun olmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnamenin anılan maddesini sağlayıp sağlamadığı hususunun sözleşmenin uygulanması aşamasında muayene ve kabul komisyonu tarafından da tespitinin yapılabileceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası kısmen yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 11 inci maddesinde; “(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

            (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

            (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde ise; “(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece "ivedilik ve kamu yararı bulunduğu" veya "ihale sürecine devam edilmesi" şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun alınmış bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, gerekçelerin kararda açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

            (2) Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı  alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idarece şikayete verilen 12.09.2007 tarihli cevabi yazıdan, şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da ayrı ayrı değil birlikte alınmıştır. Bu nedenle idarece alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararının usulüne uygun alınmadığı anlaşılmıştır.

 

2- İhale yetkilisinin 30.07.2007 tarihli onayı ile ihale komisyonu yedekleri ile birlikte oluşturulmuştur. Söz konusu onaya istinaden 07.08.2007 tarihinde yapılan ihalede ihale komisyon başkanı Sağlık Müdür Yardımcısı Şenol SARIAVCI, üyeler ise; İdari Mali İşler Şube Müdürü Mustafa BİRCAN, Dr. Yücel H. KOYUKAN, Dr. Zeynep ÖLMEZOĞLU ve Acil Sağlık Hizmeti Şube Müdürü Dr. Okan ÖZMEN’den oluşmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir…” şeklinde hüküm yer almaktadır. Söz konusu hükme istinaden Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Buna göre; idarece oluşturulan ihale komisyonunda, ihale konusu işin uzmanı sayılabilecek iki üyenin bulunmadığı, dolayısıyla ihale komisyonunun 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan hükme aykırı oluşturulduğu, bu nedenle istekliler tarafından verilen tekliflerin, söz konusu komisyon marifetiyle değerlendirmesinin yapılmasının da mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul