İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3343
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :4
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3343
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İçi Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/162018 İhale Kayıt Numaralı “Patoloji Anabilim Dalının İhtiyacı Olan 155 Kalem Malzeme Alımı (1-80 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 07.00.70.0185/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Patoloji Anabilim Dalının İhtiyacı Olan 155 Kalem Malzeme Alımı (1-80 inci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık istemine konu isimsiz ve imzasız dilekçenin 25.01.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başkanlık İstemine konu ihbar dilekçesinde yer alan iddialar yerinde bulunmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Raporda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İncelenme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başkanlık bildirimine konu olan dilekçede özetle; Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce 04.12.2006 tarihinde yapılan “Patoloji Anabilim Dalının İhtiyacı Olan 155 Kalem Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin teknik şartnamede; 1-80 inci kalemlerdeki primer antikorların en az % 80’nin orijinal veri çizelgelerinde (data sheet) IVD (in vitro diagnostic) olduğu kanıtlanmalıdır şeklinde düzenlemeye yer verildiği, bu kalemlerin üzerinde bırakıldığı isteklinin teklif ettiği markanın IVD özelliği taşıyan ürünlerinin yeterli sayıda olmadığı, bu eksikliği bertaraf etmek için ihale üzerinde bırakılan isteklice teklif edilen ürünlere ait orijinal veri çizelgeleri üzerinde oynama yapıldığı, oynama yapılan veri çizelgelerinin idareye sunulduğu, ihalenin evrakta sahtecilik yapan ve eksik evrak veren istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

 

Teknik şartnamede, 1-80 inci kalemlerin bütünlük arz ettiği, ve bu kalemlerdeki primer antikorların en az % 80’nin orijinal veri çizelgelerinde IVD (in vitro diagnostic- vücut dışı tanı amaçlı kullanılabilir) olduğu kanıtlanmasının gerektiği yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Başkanlık istemine konu iddialar hakkında Kurulca 26.02.2007 tarih ve 2007/AK.M-70.1 sayılı Kurul kararı ile; “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine” karar verilmiştir.

 

26.02.2007 tarih ve 2007/AK.M-70.1 sayılı Kurul Kararı uyarınca Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğüne gönderilen ihbar dilekçesi üzerine yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan raporda özetle; teknik incelemenin 3 uzman tarafından yerine getirildiği, ihaleyi kazanan firmanın sadece kendi antikorlarını getirmeyi taahhüt etmediği, kendi ürünleri yetersiz kaldığı takdirde yeterli olan başka marka ürünleri temin edeceğini de taahhüt ettiği, alınan antikorların 63 tanesi Thermo Fisher/Lab Vision iken, 9 tanesi DAKO, 4 tanesi Nova Castra ve birer tanesi Bİocare, Abcam, Chemicon ve Novus olarak teslim edildiği ve teknik şartnameye uygun bulundukları için komisyonca kabul edildiği, bu çerçevede; ihale üzerinde bırakılan isteklice teslim edilen antikorların in vitro diagnostik (IVD) özelliğine sahip olup olmadığı hususunun internet aracılığıyla araştırıldığı ve teslim edilen antikorların 66 tanesinin IVD özelliğine sahip olduğu dolayısıyla teknik şartnamede istenen % 80’lik oranın sağlandığı (66/80, %82,5), ayrıca, teslim edilen antikorların Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğince görevlendirilen muayene komisyonu tarafından da incelendiği, her antikorun veri çizelgesi ile teslim edilen malzemelerin karşılaştırıldığı, bununla birlikte, IVD özelliğinin veri çizelgelere belirli bir inceleme süreci sonrasında yansıtıldığı, bu bağlamda; önceden bir antikora ilişkin veri çizelgesinde IVD özelliğinin taşınmadığı belirtilirken araştırmalar sonucunda bu antikorun IVD özelliğini taşıdığının tespit edilebileceği ve veri çizelgesinde değişiklik yapılabileceği, dolayısıyla, ihbar dilekçesindeki veri çizelgeleri üzerinde sahtecilik yapıldığı iddiasının makul olarak değerlendirilmemesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Kuruma ulaşan ihbar dilekçesi ekinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sahtecilik yapıldığı iddiasına tevsik etmek maksadıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulduğu iddia edilen veri çizelgesine yer verildiğinin görüldüğü, ancak, ihale işlem dosyasının tetkikinden, yukarıda belirtilen şartname düzenlemesi çerçevesinde isteklilerce teklif edilen primer antikorlara ilişkin veri çizelgelerinin teklif kapsamında idareye sunulmasının istenmediği, dolayısıyla, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında primer antikorların IVD özelliği taşıyıp taşımadığı hususunda her hangi bir değerlendirme yapılmadığı, teklif edilen antikorların IVD özelliklerinin veri çizelgelerle kanıtlanması hususunun muayene kabul aşamasına bırakıldığı, bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen primer antikorlara ilişkin veri çizelgelerinin teklif ekinde idareye sunulmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik idarece istenmeyen ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmayan veri çizelgeleri üzerinde sahtecilik yapılarak idareye sunulduğu iddiasının mesnetsiz olduğu anlaşıldığından, sahtecilik iddiasının ve bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale dokümanında istenen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu görüldüğünden eksik evraklarla ihale kazanıldığı yönündeki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, birim fiyat teklif cetvelinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından belirtilen bazı kalemlere ilişkin teklif edilen markalar haricindeki başka marka primer antikorların idareye teslim edildiği, bu hususa idarece verilen cevabi yazıda da yer verildiği, dolayısıyla, aslında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği primer antikorların IVD özelliği taşıyıp taşımadığının araştırılması gerekirken, mevzuata aykırı olarak bu husus araştırılmadan teklif edilen markalar haricindeki başka markaları taşıyan ve IVD özelliği taşıyan primer antikorların kabul edildiği görülmüştür.   

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1-Başkanlık istemine konu iddialara ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2-Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun YÖK’e bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul