İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3344
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :5
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3344
Şikayetçi:
 Av.Nur Çetin, Egemen Tıbbi Teknik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Vekili, 1593/1 Sokak Cumhuriyet İşhanı 15/336 Bayraklı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253 Sokak 143 35370 Basınsitesi Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23048
Başvuruya konu ihale:
 2007/80508 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Sarf Malzemeleri Alımı (1. Kalem Kombine Spinal Epidural Set)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.09.2007 tarih ve 07.06.14.0200/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 23.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Sarf Malzemeleri Alımı (1. Kalem Kombine Spinal Epidural Set)” ihalesine ilişkin olarak Egemen Tıbbi Teknik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Nur Çetin’in 20.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.08.2007 tarih ve 23048 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Teknik Şartnamenin 4, 5, 7, 15 ve 20 nci maddelerinin rekabeti engelleyici hususlar içerdiği, tek bir marka ürünü işaret ettiği; ihaleye teklif edilen Portex marka ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı, zira teknik şartnamenin 7 nci maddesindeki “fleksibl soft uçlu farklı renk” özelliğinin sadece Braun markası tarafından karşılandığı; Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde bulunan “kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır” düzenlemesi ile yerli firma ürünlerinin ihaleye iştirakinin engellendiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”,

 

            12 nci maddesinde;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde;

 

“Epidural kateter, 5 mm uzunluğunda fleksibl soft uçlu farklı renk ve materyalden imal edilmiş olmalıdır” düzenlemesi yer almaktadır .

 

Başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda akademik bir kuruluştan alınan görüş yazısında, epidural kateterin flexibl uçlu olmasının rekabeti engelleyici unsur olmadığı, ancak kateterin flexibl ucunun farklı renk olmasının rekabeti engellediği belirtilmiştir.  

 

            Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde;

 

“Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgilerin anlaşılır nitelikte olması için yapılacak düzenlemede öncelikle Türkçe dilinin aranması gerekmektedir. Diğer bir değişle bu konuda yapılacak düzenleme ürüne ilişkin bir teknik özellik olarak değerlendirilemeyeceği gibi, ihaleye katılımda rekabeti engelleyecektir.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul