İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3378
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :47
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3378
Şikayetçi:
 Medikal İş Tic. Ltd.Şti., Şehit Teğmen Kalmaz Cad. Öncel İşhanı 24/19-21- Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Baştabipliği, 06760 Çubuk/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25981
Başvuruya konu ihale:
 2007/83455 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (5. Kalem Elektronik Otomatik Pnömatik Turnike Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 07.07.13.0105/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin “5. Kalem Elektronik Otomatik Pnömatik Turnike Cihazı” alımına ilişkin olarak Medikal İş Tic. Ltd.Şti.’nin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.09.2007 tarih ve 25981 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak teknik şartname ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza ilişkin dokümanlar bir akademik kuruluşa 18.09.2007 tarih ve 1728 sayılı yazı ekinde gönderilerek teknik görüş istenilmiş ancak rapor tanzim tarihi itibarıyla herhangi bir görüş istihsal edilememiştir.

 

            İdarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında verilen teklifler değerlendirilmiş ve demonstrasyon yapılarak tutanak altına alınmış ve ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye cevap yazısında teknik şartnamenin bütün şartlarının karşılandığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale mevzuatı gereği, malın tesliminden sonra muayene ve kabul aşamasında, teklif edilen cihazın teknik şartnamede öngörülen koşulları karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol edilecek, cihazın teknik şartnamede öngörülen koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde mal teslim alınmayacak ve istekli hakkında da idarece 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri gereği işlem yapılacaktır. Teknik şartnameye uygun olmayan cihazın teknik şartnameye uygun olduğundan bahisle alımının yapılması Türk Ceza Kanununun 235 ve 236 ncı maddelerindeki suçu oluşturabilecektir.

 

            Söz konusu ihalede teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun ihale komisyonunca belirlendiği, bunun aksine de bir belirleme yapılamadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul