İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3380
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :51
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3380
Şikayetçi:
 Fast Hızlı Eğitim Öğrt. Hiz. Tıp ve Kimya Tic. Ltd. Şti., Ziya Gökalp Cad. No:23/29 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DMO Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:2 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14825
Başvuruya konu ihale:
 G14825 İhale Kayıt Numaralı “Seçimlerde Kullanılan Çıkmayan Özel Boya (Mürekkep) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.10.2007 tarih ve 07.03.52.0134/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DMO Genel Müdürlüğü tarafından 25.04.2007 tarihinde yapılan “Seçimlerde Kullanılan Çıkmayan Özel Boya (Mürekkep) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fast Hızlı Eğitim Öğrt. Hiz. Tıp ve Kimya Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007-22.05.2007 tarih ve 14825-14896 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun şekil yönünden reddine,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Konunun değerlendirilmek ve inceleme ve/veya soruşturulmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; DMO Genel Müdürlüğü tarafından 25.04.2007 tarihinde yapılan “Seçimlerde Kullanılan Çıkmayan Özel Boya (Mürekkep) Alımı İhalesinde” şartname hükümlerine aykırı olarak B.M. Color firmasının teklif verdiği ve bu teklifin idare tarafından kabul edildiği, ihalenin iptali gerektiği, iddia edilmektedir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk Lirasını (dört milyon dört yüz yirmi sekiz bin beş yüz otuz yedi Yeni Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 29.09.2003 tarih ve 2003/DK.D-284  sayılı Kararıyla DMO Genel Müdürlüğü´nün  mürekkep alımı işine ait mal alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve, incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul