• Karar No: 2007/UM.Z-3381
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :52
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3381
Şikayetçi:
 S.D.G Yapı Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. VEKİLİ Av.B.Işın Karahan Yıldırım-Av.Gökhan Nurtin, Hoşdere Cad. 132/3 Y.Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Cad. 39 06110 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27743
Başvuruya konu ihale:
 2007/53622 İhale Kayıt Numaralı Anadolu Otoyolu Ankara-Düzce Kesiminde Nakit Ödemeli Ücret Toplama Sistemleri, Otomatik Geçiş Sistemleri ve Elektrifikasyon Sistemlerinde Kullanılacak Malzeme Temini (3.Grup) İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 07.07.76.0134/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nce 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anadolu Otoyolu Ankara-Düzce Kesiminde Nakit Ödemeli Ücret Toplama Sistemleri, Otomatik Geçiş Sistemleri ve Elektrifikasyon Sistemlerinde Kullanılacak Malzeme Temini (3.Grup)” ihalesine ilişkin olarak S.D.G Yapı Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av.B.Işın Karahan Yıldırım-Av.Gökhan Nurtin’in 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27743 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.06.2007 tarihinde yapılan söz konusu ihaleye müvekkil firmanın katıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiği, ancak ihaleye katılan diğer bir istekli olan Cevdet Albayrak’ın dilekçesi üzerine idarenin 31.07.2007 tarihli kararı ile müvekkil firmanın 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin (f) bendindeki; “İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen” hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine 20.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz şikayete bir cevap verilmediği, idarenin müvekkil firmayı değerlendirme dışı bırakması işleminin hukuka aykırı olduğu, zira Kanunun  10. maddesinin (f) bendine göre ihaleyi üstlenen firmanın iş ve meslek ahlakına aykırı davrandığının idare tarafından ispat edilmesi gerektiği bunun da kesinleşmiş yargı kararı ile mümkün olacağı, müvekkil firmanın Karayolları Genel Müdürlüğüne yaptığı işler ile ilgili olarak açılmış bir dava veya şikayet başvurusunun olmadığı ve firmanın yasaklanmadığı, idarenin iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak nitelendirdiği müvekkil firmanın yaptığı işler incelendiğinde Karayolları 1.Bölge tarafından ihale edilen Anadolu Otoyolu Samandıra-Hendek Arasındaki 14 Adet Ücret Toplama İstasyonunun Ücret Toplama Sistemlerinin Yenilenmesi İşinde; işin bitirildiği tarih 28.12.2001 olduğundan ve şikayet konusu ihale 18.06.2007 tarihinde yapıldığından yasal olarak aranan 5 yıllık sürenin dolduğu, işin kesin kabulünün yapıldığı, kesin kabul yapılırken kesin kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı tespit edildiğinden kanunun “iş ve meslek ahlakına aykırı davrandığını idarenin ispat etmesi” şartının gerçekleşmediği, ayrıca yargı mercileri önünde ispat edilmedikçe bütün tespitlerin isnattan öteye geçemeyeceği, “iddiayı ispat müddeiye aittir” prensibinin iş ve meslek ahlakına aykırı davranışların olduğunu ispat mükellefiyetini idareye yüklediği, yüklenicinin sözleşmeye aykırı ve idareye zarar veren fiil ve davranışlarının iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilmesi idarenin takdirine bırakılmış olmakla birlikte, bu takdir hakkının keyfi olmadığı, işi yaptıran idare tarafından bu fiillerin ispat edilmesi ve yüklenicinin idareye zarar verdiğinin ispatlanması gerektiği, müvekkil firmanın herhangi bir nedenle gecikme cezasını ödemek suretiyle öngörülen süreden daha sonra işi tamamlamış olmasının 4734 sayılı Kanunun 10/f maddesi kapsamında nitelendirilemeyeceği, ayrıca iş ve meslek ahlakına aykırı davranış ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışın tamamen farklı kavramlar olduğu, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi, geç veya eksik yerine getirilmesinin farklı hukuki müesseseler olduğu, Karayolları 17.Bölge tarafından ihale edilen Manyetik Şeritli Kart Rulosu Temin İşinde 8100 adet manyetik şeritli kart rulosunun idarece yapılan muayene ve saha testleri sonucunda teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilerek teslim alındığı, ileri bir tarihte kullanım sırasında 1200 adetinde açık olması gereken deliklerin kapalı olduğu, dolayısıyla üretim hatası bulunduğunun tespit edildiği, müvekkil firma tarafından söz konusu ruloların yenileri ile değiştirildiği, şikayet konusu ihalede en uygun teklifi müvekkil firmanın verdiği, bu nedenle belirtilen hukuki nedenlerin yanı sıra kamu menfaatinin de iddialarını desteklediği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin ve ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

              

            A- İnceleme konusu ihalenin Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.06.2007 tarihinde yapılan “Anadolu Otoyolu Ankara-Düzce Kesiminde Nakit Ödemeli Ücret Toplama Sistemleri, Otomatik Geçiş Sistemleri ve Elektrifikasyon Sistemlerinde Kullanılacak Malzeme Temini” işi ve ihalenin toplamda 7 grup ve 112 kalem olduğu anlaşılmıştır. Şikayet konusunun ise, 3 kalem olan 3.grup olduğu ve 2 istekli tarafından teklif verildiği tespit edilmiştir.

 

           Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği söz konusu ihalede 06.07.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile 3.grupta en düşük fiyat teklifi sunan S.D.G A.Ş’ nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ve ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 10.07.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

           Söz konusu ihalede Cevdet Albayrak tarafından 20.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunularak ihale üzerinde bırakılan S.D.G A.Ş’nin Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen Anadolu Otoyolu Samandıra-Hendek Arasındaki 14 Adet Ücret Toplama İstasyonunun Ücret Toplama Sistemlerinin Yenilenmesi işi ve Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen Manyetik Şeritli Kart Rulosu Temini işini yerine getirirken iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (f) bendi hükmü uyarınca ihale dışı bırakılması gerektiği ve bu durumun Kamu İhale Kurulu’nun 2007/UH.Z-2076 sayılı kararı ile de teyit edildiği belirtilmiştir.

 

        Şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme sonucu 31.07.2007 tarihli karar ile şikayet uygun bulunmuş ve S.D.G A.Ş. firmasının teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihalede geçerli teklif kalmadığından 3.grup iptal edilmiştir.

 

       Kamu İhale Kurulu’nun 25.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2076 sayılı kararında da yapılan tespitler çerçevesinde,

 

        Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü tarafından SDG Yapı Endüstri Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ihale edilen “Anadolu Otoyolu Samandıra-Hendek Arasındaki 14 Adet Ücret Toplama İstasyonunun Ücret Toplama Sistemlerinin Yenilenmesi” işine ait sözleşme tarihinin 18.01.2000 olduğu, süre uzatımı dahil olmak üzere işin bitirileceği tarihin 28.12.2001 olarak belirlendiği, bununla birlikte 01.04.2002 tarihli geçici kabul tutanağında işin yapılmasına ilişkin olarak 41 maddelik kusur ve noksanlık bulunduğunun tespit edildiği ve söz konusu kusur ve noksanlıkların giderilmesi için toplam 91 gün süre verildiği,

 

       91 günlük süre sonunda geçici kabul heyetince tutulan 08.08.2002 tarihli tespit tutanağında; 01.04.2002 tarihinden itibaren verilen 91 günlük süre içinde 20 maddede belirtilen eksiklik ve noksanlıkların tamamlandığı, ancak 21 maddede belirtilenlerin tamamlanmadığının tespit edildiği, 91 günlük sürenin bitim tarihi olan 01.07.2002 tarihinden başlamak üzere tespit edilen eksik ve kusurların giderildiği tarihe kadar geçecek her gün için 206.170.440.-TL gecikme cezası uygulanmasına ve işin geçici kabul tarihinin eksik ve kusurların giderildiği tarihe ötelenmesine karar verildiği, kararın Bölge Müdürlüğü tarafından 23.08.2002 tarihinde onaylandığı,

 

          Geçici kabul heyetince 03.09.2002 tarihinde düzenlenen cezalı çalışma süresi sonuç tespit tutanağında; cezalı çalışılan 01.07.2002 tarihinden 02.09.2002 tarihine kadar geçen 63 günlük süre için 12.988.737.720.-TL gecikme cezası kesilmesine, ayrıca sistemin çalışmasını etkilemeyen fakat düzeltilmesi fazla harcama ve zaman kaybına sebep olacak 8 maddelik eksik ve kusurların karşılığı olarak da 3.611.000.000.-TL nefaset kesilmesine, geçici kabul heyetinin saptadığı eksik ve kusurların yazılım programına ilişkin olması ve sistemin işletmeye açılmasına mani olmaması ve 28.12.2001 tarihine kadar tüm istasyonların işletmeye açılması nedenleriyle işin geçici kabul itibar tarihinin işin bitim tarihi olan 28.12.2001 tarihi olarak belirlenmesine karar verildiği, söz konusu tutanağın Bölge Müdürlüğünce onaylandığı,

 

          05.05.2003 tarihli kesin kabul tutanağında; işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabulde tespit edilen noksanlıkların tamamlandığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

          Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü tarafından SDG Yapı Endüstri Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ihale edildiği anlaşılan “Manyetik Şeritli Kart Rulosu Temini” işinde 27.09.2004 tarihli muayene ve kabul tutanağında 8100 adet manyetik şeritli kart rulosunun teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilmesine karşın, 12.10.2004 tarihinde idarece tutulan tutanakta; manyetik biletlerin muayenesi esnasında tespit edilemeyen ancak kullanım esnasında 1200 adet manyetik şeritli kart rulosunda tespit edilen eksikliğin giderilmesinin istendiği, firmanın manyetik biletleri değiştirerek bu eksikliği giderdiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: …f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen…”,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin IX/H maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinin uygulamasına ilişkin  olarak;

 

            İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla meslek ve iş ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışların iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir.

 

         Ancak,  4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde;

 

       a- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

 

       b-Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesinin ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.” hükümleri yer almaktadır.

 

        4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (f) bendi hükmünün; ihaleyi yapan idareye yapılan işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunulmasına ilişkin olduğu,  yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı fiil ve davranışlarının iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilebileceği, sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme fiilinin iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu hususta takdirin  idareye ait olduğu, idareye zarar veren fiil ve davranışlardan bağımsız olarak tek başına sözleşme hükümlerine aykırı davranışın idarece iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilebileceği, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklinin anılan idarenin ihalelerine iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespit ve ispat edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile katılamayacağı, dolayısıyla ihale tarihinden önceki 5 yıllık sürenin başlangıç tarihinin belirlenmesinde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın idarece tespit ve ispat edildiği tarihin esas alınması gerektiği, mevzuat hükmünde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın idare tarafından ispat edileceğinin belirtildiği, iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespitinde yargı kararı bulunması gerektiğine ilişkin bir zorunluluk  bulunmadığı  anlaşılmıştır.

 

            “Anadolu Otoyolu Samandıra-Hendek Arasındaki 14 Adet Ücret Toplama İstasyonunun Ücret Toplama Sistemlerinin Yenilenmesi” işinin bitirilmesi gereken tarih 28.12.2001 tarihi olarak belirlenmesine karşın; geçici kabul heyetince işin yerine getirilmesinde tespit edilen eksiklik ve kusurların verilen 91 günlük ek süre içinde de yerine getirilmemesi üzerine eksik ve kusurların tamamlandığı tarihe kadar geçecek süre içerisinde geçen her gün için ceza ödenmesi gerektiğini öngören tutanağın Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandığı 23.08.2002 tarihinin idarece iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilen fiil veya davranışın gerçekleştirildiğinin tespit  ve ispat edildiği tarih olduğu anlaşıldığından, 23.08.2002 tarihi ile şikayete konu ihalenin gerçekleştirildiği 18.06.2007 tarihi arasında 5 yıllık sürenin dolmadığı belirlenmiştir.

 

            “Manyetik Şeritli Kart Rulosu Temini” işinde 12.10.2004 tarihli tutanak ile; işin yerine getirilmesi esnasında yapılan muayene kabul işlemleri sonucunda teslim edilen bazı ruloların hatalı olmasına ilişkin tespitin idarece 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (f) bendi kapsamında iş ve meslek ahlakına aykırı davranış ve fiiller kapsamında değerlendirildiği anlaşıldığından, bu durumda idarece iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespit ve ispat edildiği tarihin 12.10.2004 tarihi olduğu dikkate alındığında,  idarece iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilen söz konusu davranışın tespit ve ispat edildiği tarihin (12.10.2004) şikayete konu ihalenin gerçekleştirildiği 18.06.2007  tarihinden önceki 5 yıl içinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak; bahse konu her 2 işinde sözleşmeye uygun yerine getirilmediğinin idarece düzenlenen tutanaklar ile tespit edildiği ve söz konusu sözleşmeye aykırı davranışların şikayete konu ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yapılan işler sırasında gerçekleştirildiği anlaşıldığından, “Anadolu Otoyolu Samandıra-Hendek Arasındaki 14 Adet Ücret Toplama İstasyonunun Ücret Toplama Sistemlerinin Yenilenmesi” işi ile “Manyetik Şeritli Kart Rulosu Temini” işinin ihale edildiği SDG Yapı Endüstri Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin söz konusu işlerin yapımı esnasında sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarının idarece iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlar kapsamında değerlendirilmesi neticesinde şikayete konu ihalede anılan istekliye ait teklifin 31.07.2007 tarihli idare kararı ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            B- İnceleme konusu 3.grupta teklif veren diğer istekli olan Pınar A.Ş.’nin teklifi yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu için değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

   Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII.C             maddesinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

 

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

 

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.” hükmü bulunmaktadır.

 

         Her ne kadar idare tarafından Tebliğ hükmüne göre bir sorgulama yapılmamışsa da teklifin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu göz önüne alındığında sorgulama yapılmış olsa dahi takdir hakkı idareye ait olduğundan Pınar A.Ş’ nin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

         Sonuç olarak söz konusu 3.grupta geçerli teklif kalmadığından dolayı bu grubun idare tarafından iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul