İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3382
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :53
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3382
Şikayetçi:
 Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti. Süleyman Sırrı Sok. No:20/5 Yenişehir 06410 / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği Muratdede Mah. Şehit Albay Karaoğlanoğlu Cad. No:1 20100 Saraylar / DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25870
Başvuruya konu ihale:
 2007/118641 İhale Kayıt Numaralı “Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.10.2007 tarih ve 07.0710.0160/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.08.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Med. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.09.2007 tarih ve 25870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1-Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2-İhale mevzuatına aykırılığı tespit edilen işlemlerin İdarenin bağlı olduğu Bakanlığa bildirilmesine, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi alımı ihalesinde üzerinde ihale bırakılan firmanın ihale dokümanı ile istenilen sanayi sicil belgesinin veya kapasite raporunun bulunmadığı, teklif edilen cihaza ilişkin CE belgesinin cihazın tamamını kapsamadığı, Sağlık Bakanlığı’nın duyurusu gereğince söz konusu firmanın Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerektiği, ancak anılan firmanın sisteme kaydının bulunmadığı, dolayısıyla belirtilen sebeplerden dolayı anılan firmanın ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca ihale kararının kendilerine 17.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği, bu karara karşı süresinde (23.08.2007 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe ile) itirazda bulundukları ancak sürenin geçirildiği gerekçesiyle idarenin itirazlarını reddettiği, idarenin uygulamasının ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale üzerinde bırakılan firma tarafından ihale dokümanı ile istenilen sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu sunulmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususundaki  iddiaya ilişkin olarak;

 

İdarenin Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin 15 inci maddesi kapsamında yeterlilik başvurusu için gerekli belgeler belirtilmiş olup bu kapsamda Şartnamenin 15.3.2 nci maddesinde;

 

“Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

  - İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

  - İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen 13.07.2007 tarih ve 305952 sayılı “Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti)” ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca düzenlenen 13.07.2007 tarih ve 391620 sayılı “Belge” başlıklı yazı sunulmuştur. Söz konusu belgelerde şirket ile ilgili bilgilerin yanı sıra  faaliyet konuları yer almakta, anılan şirketin “su arıtma, atık su arıtma ve geri kazanım sistemleri imalat, montaj ve servis hizmetleri” alanında faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler bulunmaktadır. İdarenin konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; anılan firmanın sunduğu belgelerin resmî belgeler olduğu ve anılan firmanın imalatçı olduğunu gösterdiği, söz konusu belgelerin varlığı nedeniyle diğer belgelere gerek görülmediği, ayrıca anılan firmanın su arıtma sistemleri konusunda deneyimli ve Türkiye’de tanınan bir firma olduğu belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 15.3.2 nci maddesinde; isteklinin imalatçı olması halinde; imalatçı olduğunu gösteren belgelerin ve/veya sanayi sicil belgesinin ve/veya kapasite raporunun ihale için idareye verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemede, isteklinin imalatçı olduğunun tevsiki için sadece bir belgeden söz edilmemiş olup isteklinin imalatçı olduğunu gösteren farklı nitelikteki belgelerin sunulmasına imkan tanınmıştır. İdareye sunulan İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca düzenlenen belgelerde de anılan firmanın ihale konusu alanda imalatçı olduğunun belirtildiği, diğer taraftan firmanın İdareye sunduğu dosyada bulunan diğer belgelere bakıldığında; cihaza ilişkin broşürde, firma adına SZU Belgelendirme Kuruluşu tarafından 31.10.2006 tarihinde düzenlenmiş EC sertifikasında ve yine SZU tarafından düzenlenmiş 08.12.2006 tarihli EN ISO 13485:2003 kalite yönetim sistemi belgesinde firmanın ihale konusu ürünün üreticisi olduğunun belirtildiği, netice itibariyle, anılan firmanın imalatçı olduğunun belgelendirilmiş olduğu, İdarenin de sunulan belgeleri yeterli gördüğü anlaşıldığından şikayetçinin üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifinin İdari Şartnamenin 15.3.2 nci maddesine uygun olmadığı hususundaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin, Sağlık Bakanlığı’nın internet adresinde yayınlanan 08.08.2007 tarihli duyurusu gereği tıbbi cihaz alımlarında ihale yapan makamların tedarikçi firmaların Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine Kayıtlı olması şartını araması gerektiği, ancak Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinde yapılan kontrole göre üzerinde ihale bırakılan firmanın sisteme kaydının bulunmadığı, bu nedenle bu firma üzerinde ihale bırakılamayacağı hususundaki iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanlarının incelenmesinden, ihaleye katılım koşulları arasında isteklilerin Tıbbi Cihaz Sistemine Kayıtlı olduğuna dair belge istenilmediği bu yönde bir şarta yer verilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan firmanın ihale için sunduğu CE belgesinin  teklif edilen ürünün tamamını kapsamadığı hususundaki iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 15.3.4 numaralı maddesinde yapılan düzenleme ile; isteklilerden teklif edilen sistem için AT sertifikası (EC/CE sertifikası) istenilmiştir. İdarece yapılan düzenlemede isteklilerden CE belgesi istenilirken genel bir ifade kullanılmış ve belge ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmamıştır.     

 

Üzerinde ihale bırakılan firmanın dosyasının incelenmesinden; teklif ettiği ürüne ilişkin olarak, Avrupa Birliğince 1015 numara ile onaylanmış kuruluş olan SZU tarafından 31.10.2006 tarihinde düzenlenmiş CE belgesinin dosyasında bulunduğu, CE belgesinin 93/42/EEC sayılı Konsey Direktifine göre düzenlendiği, söz konusu belgede; belgede belirtilen cihazın/cihazların tasarımlarından çıkış kontrollerine kadar her aşamada anılan Direktifin hükümlerine uygun olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır. İdarenin konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede de; anılan firmanın CE belgesinin dosyada bulunduğu, söz konusu belgenin yeterli görüldüğü belirtilmiştir. Netice itibariyle; anılan firmanın CE belgesinin İdareye sunulduğu, söz konusu belgenin gerçeği yansıtmadığına dair bir tespit bulunmadığı, İdarenin de sunulan belgeyi yeterli gördüğü anlaşıldığından şikayetçinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin, ihale kararının kendilerine 17.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği, bu karara karşı süresinde itirazda bulundukları, ancak sürenin geçirildiği gerekçesiyle idarenin itirazlarını reddettiği, idarenin uygulamasının ihale mevzuatına aykırı olduğu hususundaki iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; 17.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ait kesinleşen ihale kararının 17.08.2007 tarihinde isteklilere elden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 23.08.2007 tarihinde İdare kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından söz konusu şikayete verilen 24.08.2007 tarihli cevapta ise; dilekçe açıklama talebi için öngörülen (elden tebliğden itibaren) 5 günlük sürenin geçirilmesinden sonra İdare kayıtlarına alındığından süre koşulunun ihlâl edilmiş olduğu ve şikayet dilekçesinin değerlendirmeye alınmadığı hususunda açıklama yapıldığı, üzerinde ihale bırakılan firma ile  sözleşmenin 29.08.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

                                                        

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içinde idarece gerekçeli bir karar alınacağı, ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun anılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6. maddesinde;

 

             (1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

 

          (2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.

 

          (3) Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında da; “Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz….” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Süresi” başlıklı   4 üncü maddesi kapsamında da;

 

“… Kanunun 41 inci maddesi uyarınca idareden açıklama talebinde bulunulması idareye yapılacak şikayet öncesi tüketilmesi zorunlu bir yol olmadığından, isteklilerce kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra idareden açıklama talebinde bulunulmadan doğrudan onbeş gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması da mümkündür.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, 17.08.2007 tarihinde ihale kararının şikayetçiye bildirildiği, ihale kararına karşı mevzuata uygun olarak süresinde (15 gün içerisinde) İdareye şikayette bulunulduğu, İdarenin şikayeti süre yönünden reddeden kararının yerinde olmadığı, İdarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran (süre yönünden reddeden) 24.08.2007 tarihli kararının başvuru sahibine 29.08.2007 tarihinde bildirildiği, sözleşmenin ise aynı tarih olan 29.08.2007 tarihinde imzalandığı, dolayısıyla İdarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararının başvuru sahibine bildiriminden itibaren, Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi olan onbeş günlük sürenin İdarece beklenmediği ve yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, yapılan incelemede itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmaması sebebiyle, sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmaması hususu bu aşamada incelemenin esasına etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul