İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3384
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :55
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3384
Şikayetçi:
 Taht İnş. Medk. Demir-çelik Mob. Elektr. Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti., Uzunmehmet Caddesi Murat İşhanı Kat.1/5 Zonguldak
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Tepebaşı Mah. Değirmenbaşı Sk. No:145 Zonguldak
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27384
Başvuruya konu ihale:
 2007/82502 İhale Kayıt Numaralı “Ultrasonografi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 07.07.69.0165/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 30.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ultrasonografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Taht İnş. Medk. Demir-çelik Mob. Elektr. Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.09.2007 tarih ve 27384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye istekli olarak katıldıkları, ancak sundukları belgelerin idari şartnamede belirtilen katalogların Türkçe tercümesi olması gerektiği maddesine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ancak tekliflerinde cihazla ilgili Türkçe bilgilerin yer aldığı belgelerin bulunabileceği, bu nedenle değerlendirme bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 2.2 ve 2.3 üncü maddesinde prob istendiği, kendilerinin demonstrasyon aşamasında bazı probları sunmadığı, ancak bunun gerekçesinin yine teknik şartnamenin 1.16 ncı maddesinde geçen “probların istenildiğinde kullanılmak üzere” ibaresinin bulunması olduğu, demonstrasyon tarihinde ellerinde bulunmayan ancak ihale kendilerine kalması halinde temin edebilecekleri bi-plane ve transrektal probu eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

3) İhaleye Chison 8500 marka cihazla katıldıkları ve ilgili teknik belgelerden anlaşılacağı üzere kanal sayılarının 192 olduğu dolayısıyla teknik şartnamenin 1.17 nci maddesinde ifade edilen “sistemin kanal sayısı en az 190 olmalıdır” ölçütünü karşıladıkları ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin ilk iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 9 nolu alt bendine göre idarelerce ihaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak talep halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine göre de idarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi de istenebilir.

 

            Anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere idarelerce anılan teknik bilgileri içeren katalog, fotoğraf ve benzeri materyallerin tekliflerle birlikte istenmesinin amacı, isteklinin ihalede teklif ettiği malın idare tarafından talep edilen teknik özelliklere uygun olup olmadığının ihale aşamasında değerlendirilmek istenmesidir. Bu şekilde idareler ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini hayata geçirebilecektir.

 

            Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinin 7.3.5 inci maddesinde isteklilerin tekliflerinde tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ve katalogların Türkçe tercümelerini idareye sunmaları gerektiği düzenlenmiştir. Başvuru sahibi ise ihalede teklif zarfında yabancı dilde yazılmış katalog ile Türkçe yazılmış ve içinde ayrıntılı teknik bilgilerin bulunduğu kullanım kılavuzunu sunmuştur. İhaleyi yapan idarenin amacının tedarik edilecek malın teknik özelliklere uygun olup olmadığının anlaşılması olduğu hususu dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından sunulan kullanım kılavuzundan bu bilgilerin elde edilebileceği açıktır. Kullanım kılavuzundan teklif edilen ürünün teknik özelliklerinin istenen koşulları karşılayıp karşılamadığı da tespit edilebildiğinden idarenin başvuru sahibinin teklifini, sunduğu katalogun Türkçe tercümesinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakması ihale mevzuatına uygun değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin ilk iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu ihalenin teknik şartnamesinin 8.3 üncü maddesinde, gerekli görüldüğü hallerde isteklilerden demonstrasyon talep edileceği düzenlenmiş ve teklif değerlendirmesi aşamasında isteklilerden teklif ettikleri cihaza ilişkin demonstrasyon yapılması istenmiştir. Öte yandan isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararından ve ihale komisyonu kararı ile eki demonstrasyon tutanağından, başvuru sahibinin teklif ettiği mala ilişkin olarak yapılan demonstrasyonda, değerlendirme yapılan cihazın bi-plane ve transrektal problarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Nitekim başvuru sahibi de itirazen şikayet dilekçesinde demonstrasyon sırasında böyle bir eksikliğin olduğunu, ancak probların sipariş edildiğini, ihale kendilerinde kalması halinde bu probların cihaz ile birlikte idareye sunulacağını belirtmiştir.

 

            Her ne kadar istekli böyle bir taahhütte bulunmuşsa da, idarenin teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerin, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi durumunda bu unsurların sözleşme imzalanması sonrasında edimin ifası aşamasında verilecek mal ile birebir aynı olması gerekmektedir. Dolayısıyla başvuruya konu ihalede demonstasyon aşamasında tespit edilen eksiklik nedeniyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu olan ihalede, idarece isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin teklif ettiği cihazda, teknik şartnamenin 1.17 nci maddesinde belirtilen sistemin kanal sayısının en az 190 olması gerektiği yolundaki düzenlemenin, karşılanıp karşılanmadığının kataloglarda belirtilmediği tespit edilmiş ve başvuru sahibinin teklifi bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ancak başvuru sahibinin ihalede teklif ettiği malın idare tarafından talep edilen teknik özelliklere uygun olup olmadığının anlaşılması için sunduğu kullanım kılavuzunun 1.4.8 inci maddesinde cihazdaki sistem kanal sayısının 192 olduğu belirtilmektedir. Buradan teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen koşulu karşıladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası uygun bulunmuştur.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde ihale komisyonu ile ilgili olarak; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde ise bu hükmün kanunda yer almasının nedeninin, isteklilerin teknik yeterliliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırılması yapılamaması, bu nedenle ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasını sağlamak için komisyonlara işin uzmanı en az iki uzmanın alınmasına gerek duyulduğu belirtilmektedir.

 

Bu husus Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında da “İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır” şeklinde açıkça hüküm altına alınmıştır.

 

Kaldı ki mevzuat idarede yeterli sayıda ve nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki diğer idarelerden de komisyona üye alınmasına da cevaz vermektedir.

 

Başvuruya konu ihalede ihale komisyonu beş üyeden oluşturulmuştur. Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair teklif değerlendirmesi aşamasında yapılan demonstrasyon işlemine ilişkin tutanak incelendiğinde tutanağı imzalayan idare personelinin hiçbirisinin ihale komisyonu üyesi olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan söz konusu personelin yaptığı demonstrasyon değerlendirmesinin de kesinleşen ihale kararına aynen yansıdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla idarenin teklif değerlendirmesi aşamasında yaptığı bu işlem 4734 sayılı Kanunun 6 ncı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul