İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3385
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :56
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3385
Şikayetçi:
 H Pirint Bilg. ve İletş. Sist. Dış Tic. Ltd. Şti., Mecidiyeköy Cad. Cevher Apt. 31/3 Mecidiyeköy/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi C. Katı Satınalma Müdürlüğü 06100 Sıhhıye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27681
Başvuruya konu ihale:
 2007/48040 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Toner” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.10.2007 tarih ve 07.07.74.0178/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nce 07.05.2007 tarihinde  ile yapılan “6 Kalem Toner” ihalesine ilişkin olarak H Pirint Bilg. ve İletş. Sist. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1)      İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

2) İlgililer hakkında idari soruşturma açılıp açılmayacağının değerlendirilmesi bakımından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bildirimde bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale tarihinden sonra idarece ihaleye mahsuben farklı tarihlerde 3 kez toner siparişinin verildiği, idarece, teslim edilen ürünün bir kısmının orijinal olmadığı, bir kısmının kullanımı sırasında olumsuzluklar yaşandığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği,

 

2) İdari şartnamede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune denemesi yapılarak ihalenin sonuçlandırılacağına ilişkin her hangi bir düzenlemeye yer verilmediği, ihale tarihinden sonra partiler halinde alınan malın numune denemesi amacıyla değil, sözleşmede yer alacak miktara mahsuben alındığı, ihale tarihinden ihalenin iptaline ilişkin karar tarihine kadar kendilerinden 3 partide 120 adet kartuş alımının yapıldığı, bu miktardaki kartuşun numune amaçlı alınamayacağı,

 

3) İdarenin acil ihtiyaç ısrarı üzerine ve orijinal malın ellerine geçinceye kadarki süreç için verilen 10 adet REMANUFACTURED marka tonerin idarenin bilgisi dahilinde verildiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin idarenin iptal gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihale, “…en ucuz teklif sahibinden bölüm tarafından deneme amacıyla alınan 3 partide alınan tonerlerin kullanımı sırasında,

 

- İlk parti olarak alınan 60 adet 49A model kartuşlarda, printerlere takıldığında sarf malzeme hatası alınmış, hiçbir neden yokken siyah kağıt çıkarmış ve kartuşu çıkarıp takmak gerektiği tespit edilmiştir.

 

-       İkinci parti 60 adet kartuşların daha önceki kartuşlardan dramı farklı olması ve aynı hataları vermesi, sonuç olarak standart bir malzeme olmaması gözlenmiştir.

 

-       Üçüncü parti olarak alınan 10 adet 42A model kartuşların ise orijinal değil dolum olduğu tespit edilmiştir… ihalenin iptaline… detaylı teknik şartname hazırlanarak işin yeniden ihale edilmesine…” şeklindeki ihale komisyonu kararı üzerine ihale iptal edilmiştir.

 

İhalenin yeterlik değerlendirilmesinin yapıldığı 26.04.2007 tarihinden ihalenin iptal edildiği, 27.07.2007 tarihine kadar başvuru sahibinden üç parti halinde (60+60+10) toplam 130 adet kartuş alımının yapıldığı, kartuşların idarece hangi tarihlerde teslim alındığına ilişkin dosyada herhangi bir bilgi belgenin bulunmadığı, bununla birlikte üçüncü parti 10 adet kartuşun tesliminden sonra bilgi işlem müdürü tarafından kartuşlarda sorun olduğunun 26.07.2007 tarihinde bildirimi üzerine ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

İdarece, tekliflerin değerlendirilmesi aşaması tamamlanmadan ve ihale karara bağlanmadan ihalede en düşük teklifi veren başvuru sahibinden 3 parti halinde kartuş alımı yapılmış, kartuşların kullanımı sırasında bir takım olumsuzluklarla karşılaşılması üzerine numune değerlendirilmesi yapılmış ve verilen numuneler uygun değilmiş gibi değerlendirme yapılarak başvuru sahibinin teklifi uygun görülmemiştir.

 

İdari şartnamenin 15 nci maddesinde, yeterlik değerlendirilmesine esas olmak üzere isteklilerden numune istenildiği,  aynı şartnamenin 41 nci maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği, idarece şartname hükmüne aykırı değerlendirme yapılarak ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul