İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3386
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :57
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3386
Şikayetçi:
 Üstün Yemekçilik Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti., Av. Evren Ataman Abdullah Cevdet Sokak 20/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mollakasım Mahallesi Malatya Caddesi Hükümet Binası 44900 Yeşilyurt/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2007 / 26855
Başvuruya konu ihale:
 2007/116743 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Sıcak Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.10.2007 tarih ve 07.07.48.0178/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrencilere Sıcak Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Üstün Yemekçilik Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.09.2007 tarih ve 26855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale komisyonu ile ihale yetkilisi hakkında Yeşilyurt Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Ortaklık hisse beyanına ilişkin standart form ile sözleşme tasarısının ihale dokümanının içerisinde bulunmadığı,

 

2) İş deneyim belgesi istenilmesine rağmen oran belirtilmediği, 

 

3) Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak “vergi borcu yoktur” yazısı ile “prim borcu yoktur” yazısı istenilerek rekabetin engellendiği,

 

4) Teklifini ihale saatinden önce vermesine rağmen idarece kabul edilmediği, rekabetin engellendiği,

 

İddia edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde, idarece belirlenen ihale usulüne göre Yönetmelik ekinde yer alan standart formlar, tip idari şartname ile sözleşme tasarısı kullanılarak ihalenin gerçekleştirileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece, ihale usulü olarak açık ihale usulü tercih edilmiş ve Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname düzenlenerek ihaleye çıkılmıştır. İdari şartnamenin 6 ncı maddesinde, ihale dokümanının bir parçası olarak sözleşme tasarısı ile standart formlar sayılmış ancak idare tarafından isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde ortaklık hisse beyanına ilişkin Standart Form KİK 027.2M ile sözleşme tasarısının yer almadığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.n maddesinde isteklilerden ortağı bulunduğu veya hissedarı olduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname verilmesi istenilmişken, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlar ile sözleşme tasarısının ihale dokümanın bir parçası olarak isteklilere verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareler, teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi isteyebilecektir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, isteklilerce ihale konusu iş için son beş yıl içinde bitirilen işlere ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi istenilmiş, ancak aynı şartnamede teklif edilen bedele göre ne oranda iş deneyim belgesi verileceğine ilişkin düzenleme ile benzer işin tanımına yer verilmemiştir.

 

Her ne kadar teklif edilen bedele oranla hangi miktarda iş deneyim belgesi verileceğine ilişkin idari şartnamede her hangi bir oran belirtilmemiş ise de anılan Yönetmelikteki düzenleme uyarınca, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla isteklilerden iş deneyim belgesi istenilmesi halinde, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi zorunlu olduğundan, iş deneyim belgesi istenilen ancak oran belirtilmeyen ihalelerde isteklilerin teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi gerektiğinden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ancak, isteklilerin teklifi kapsamında sunacağı iş deneyim belgesi üzerinden mesleki ve teknik yeterliğini belirleyebilmek için öncelikle iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olup olmadığının tespiti gerekeceğinden, ihale ilanı ile idari şartnamede benzer işin tanımına yer verilmemesi tekliflerin değerlendirilmesini etkileyebilecek bir husus olduğundan benzer işin tanımının yapılmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumda olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, aynı maddenin son fıkrasında ise 10 uncu madde kapsamında istenilen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulacağının Kurum tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile anılan Yönetmeliğin 47 nci maddesi uyarınca, isteklilerden teklifi kapsamında anılan Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname, ihale üzerinde kalan istekliden taahhütnamede sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgelerin istenilmesi gerekirken, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde “istenilen belgeler dışında “vergi borcu yoktur belgesi” ile “prim borcu yoktur belgesi de ihale dosyası içerisinde bulunacaktır” düzenlemesine yer verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

a) 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı adlar karşılığında idareye verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale saatinin 11.00, son teklif verme saatinin ise parantez içerisinde “ihale saati” ibaresi yazılarak rakamla 10.00 olarak yazıldığı görülmüştür.

 

İdarece, “…Ayrıca ihaleye son teklif verme saati olan 27.08.2007 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar ihale dosyanızın teslim edilmediği, ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanaktan anlaşılmıştır...” denilerek şikayetin reddine karar verilmiştir.  

 

Başvuru sahibi tarafından ihale saatinden önce ihaleye teklif verilmesine rağmen, Kanunun 30 uncu maddesine aykırı şekilde düzenlenen idari şartname hükmüne dayanılarak başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonunca teslim alınmamasında ve idari şartnamede ihale saati ile son teklif verme saatinin farklı saatler olarak düzenlenmesinde isabet bulunmamaktadır.

 

b) 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. hükmü,

Anılan Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde,Yaklaşık maliyeti otuz milyar ( elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası ) * ile altmış milyar Türk Lirası ( yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası ) * arasında olan mal veya hizmet alımları … ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,…en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.” hükmü ile

 Aynı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.”hükmü yer almaktadır.

İşin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında, ihale ilanının ihale tarihinden en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekirken, ilanın sadece ilçe ve kasaba belediye başkanlıklarına dağıtımlı olarak gönderilmiş, ancak ilanın söz konusu yerlerde yapıldığına ilişkin idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde her hangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı görülmüştür.

 

Anılan Kanunun 26 ncı maddesinin, söz konusu hükümlere uyulmadan yapılan ilanın geçersiz olduğu ve ilanın usulüne uygun şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı hükmü karşısında, incelemeye konu ihalenin ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlanmamasının ihale ilanını geçersiz kıldığı, geçersiz bir ilana dayanılarak yürütülen bütün ihale işlemlerinin de baştan itibaren hüküm ifade etmeyeceği muhakkaktır.

 

c) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, “Yemek Hazırlama ve Dağıtım” işi hizmetin tanımı içerisinde yer almaktadır.

 

İhale onay belgesinde işin tanımının, “…İlköğretim Okuluna Taşımalı Olarak Gelen Öğrencilere Öğle Yemeği Olarak Sıcak Yemek Alımı” şeklinde yapıldığı, işin niteliğinin ise “Hizmet Alımı” olarak belirlendiği, ancak ihale işlem dosyası içerisinde bulunan işe ait idari şartname, standart formlar ile sözleşme tasarısının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan dokümanlardan oluştuğu, idari şartnamenin 7 nci maddesinde belirlenen bir takım yeterlik kriterlerinin hizmet alımı ihalelerine özgü nitelik taşıdığı görülmüştür.

 

İhalenin konusu, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen çizelgede yer alan sıcak yemeğin hazırlanarak 382 öğrenciye 177 iş günü her öğlen verilmesi işidir. Kanunun 4 üncü maddesindeki hizmetin tanımı ile işin niteliği ve süresi dikkate alındığında işin, belli bir döneme ilişkin hizmetin sunumundan ibaret olduğu anlaşıldığından, ihalenin mal alımı olarak gerçekleştirilmesinde 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat bakımından uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı,

 

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması mümkün olmayıp, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkı güvenceye alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 27.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayete verilen cevabın 04.09.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğinden itibaren Kuruma başvuru için öngörülen 15 günlük itirazen şikayet süresi içersinde usule aykırı olarak 14.09.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, gerek ihalenin mal alımı olarak gerçekleştirilmesi ve gerekse ihale ilanın 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen ilan kurallarına uygun şekilde yapılmaması nedeniyle aynı Kanunun 5 nci maddesindeki “ihalelerde rekabetin sağlanması” ilkesini ihlal eden ilgililer hakkında anılan 60 ncı maddede öngörülen müeyyidelerin uygulanıp uygulanmayacağının takdiri bakımından Milli Eğitim Bakanlığına bildirimde bulunulması, incelenen ihalede mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul