İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3388
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :60
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3388
Şikayetçi:
 Met Grup Medikal ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Şehir Adem Yavuz Sokak, Nu: 9/13, 06440, Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, PK:06500 Beşevler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2006 / 18458
Başvuruya konu ihale:
 2006/15950 İhale Kayıt Numaralı “118 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 . kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 07.05.17.0200/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 05.04.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 118 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 . kalemler) ihalesine ilişkin olarak Met Grup Medikal ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.06.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2006 tarih ve 18458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle İdare tarafından 01.06.2006 tarihli yazı ile sözleşmeye davet edildikleri, anılan yazının 07.06.2006 tarihinde firmalarına tebliğ edildiği, ancak teklif geçerlilik süresinin 05.06.2006 tarihinde dolduğu ve tekliflerinin geçerlilik süresinin uzatılması yönünde firmalarından herhangi bir talebin yapılmadığı, tekliflerinin geçerlilik süresinin dolduğu ve sürenin uzatılmayacağının idarece ifade edildiği, geçici teminatlarının iade edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” maddesinin “M. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” bölümünde;

 

“Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.

 

Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğine yazmış olduğu 14.03.2007 tarihli yazıda, 04.08.2006 tarih ve 811 sayılı yazı ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yenişehir-Ankara Şubesine geçici teminatın lehlerine gelir kaydedilmesine ilişkin olarak başvuruda bulundukları, şifahi olarak geçici teminatın süresinin 15.07.2006 tarihinde dolmasından dolayı geçici teminatın lehlerine gelir kaydedilemeyeceğinin bildirildiği belirtilmiştir.

 

İnceleme sırasında Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne geçici teminatın gelir kaydedilip kaydedilmediği sorulmuş, cevabi yazıda geçici teminatın gelir kaydedildiğine ilişkin herhangi bir kayda rastlanılmadığı belirtilmiştir. Anılan yazıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, idare tarafından geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. Her ne kadar idarenin, teklif geçerlilik süresi bitmiş olan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması gerekçesiyle geçici teminatının gelir kaydedilmesi yolundaki işlemi anılan Tebliğ hükmüne aykırı bulunmakta ise de, idare tarafından geçici teminatın irad kaydedilemediği, dolayısıyla anılan işlemin gerçekleştirilemediği, bu nedenle belirtilen mevzuata aykırılığın sonuca etkili olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul