İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3391
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :65
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3391
Şikayetçi:
 Paksoy Teknik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti, Çetin Emeç Bulvarı, 8.Cadde, 77.Sokak, No:8 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 2 Nolu Bina Gazi/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.09.2007 / 27332
Başvuruya konu ihale:
 2007/115173 İhale Kayıt Numaralı “Elektronik Takeometre (Total Statıon) Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 07.07.68.G022/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elektronik Takeometre (Total Statıon) Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paksoy Teknik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti’nin 25.09.2007 tarih ve 27332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; istekli olarak teklif verdikleri ihaleye kendileriyle birlikte 3 firmanın katıldığı, ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenleneceği belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinin idari şartnamenin 8 inci maddesi ve teknik şartnamenin 4/4 sayfasındaki malzeme listesi yazılarak ve birim fiyatları yazılarak verilmesi gerektiği halde ihaleye katılan Sistem A.Ş ve Seza Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin usulüne uygun olmadığı, götürü bedel gibi tek bir fiyat teklif ettikleri, bu nedenle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği, Kamu İhale Kurumunun 18.05.2005 tarihli 2005/UM.Z-969 no’lu kararının iddialarını desteklediği, teknik şartname 4/4 sayfasında teklife dahil edilecek malzeme listesinin yapıldığı, en son satırda "teklife dahil edilmelidir" ifadesi ile teklife dahil edileceğinin ifade edildiği, söz konusu ihalenin daha önce 30.07.2007 tarihinde yapıldığı, anılan ihaleye yine bu 3 firmanın katıldığı, firmalarının en uygun teklifi vermesine rağmen rekabet oluşmadığından dolayı ihalenin iptal edildiği, söz konusu ihalenin 11.09.2007 tarihinde yeniden yapıldığı, anılan ihalede mevzuata aykırılıklar olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve ( e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrasında yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru sahibinin sürenin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, söz konusu eksikliklerin itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmemesi halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği

 

Hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul