İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3424
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :36
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3424
Şikayetçi:
 Eraylar Akrilik San. İnş. Taah. ve Dış Tic. A.Ş. Şemsettin Günaltay Cad. 236.So. 3/A Kırkkonaklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kıbrıs Cad. Orhun Sok. 3 Topraklık/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28143
Başvuruya konu ihale:
 2007/115457 İhale Kayıt Numaralı “27 Kalem Sıhhi Sarf Malzemesi Alımı (26 ve 27. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 07.07.90.0162/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Kalem Sıhhi Sarf Malzemesi Alımı (26 ve 27. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Eraylar Akrilik San. İnş. Taah. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından 05.09.2007 tarihinde yapılan “27 Kalem Sıhhi Sarf Malzemesi Alımı (26. ve 27. Kalemler)” ihalesinin şikayete konu kalemlerine ikinci en avantajlı teklifi verdikleri, bu kalemlere Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kendi ürettiği ürünü  teklif ettiği, hem de yetkili satıcısı olan Dimsan Diş. Malz. Med. San. Tic. Ltd. Şti. aracılığı ile alternatif teklif verdiği, ancak idari şartnamede alternatif teklif verilemeyeceği düzenlemesinin yer aldığı, bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve bu istekliler hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği,

 

2- Ayrıca üretici firma olan Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin farklı markalardaki ürünlere aynı CE belgesini sunmasının Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine aykırı olduğu ve yetki belgesi ile ihaleye katılan Dimsan Diş. Malz. Med. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan CE belgesinin geçersiz olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanısıra alternatif olarak sunulması” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin “Alternatif teklifler” başlıklı 22 nci maddesinde; “İhale konusu işe ilişkin alternatif teklif verilmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; ihale üzerinde kalan istekli olan Dimsan Diş Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, teklif etmiş olduğu ürünün imalatçısı olan Toros Dental Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş ve Dimsan Diş Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  “NT OPTİMA” marka ürünü teklif etmeye yetkili olduğunu gösteren belge ile ihaleye teklif verdiği, ihaleye teklif edilen ürünlerin imalatçısı olan Toros Dental İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise, teknik şartnameye uygunluk beyanından, üreticisi olduğu “NT Optima, NT Prima, NT Proxima ve NT Ünay” marka ürünlerden şikayete konu kalemler için “NT PROXIMA” marka ürünü teklif ettiği anlaşılmıştır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri çerçevesinde; altenatif teklifin söz konusu olabilmesi için ihaleye aynı istekli tarafından, malın teknik şartnamedeki özelliklerini sağlamakla birlikte, birbirinden farklı özelliklere sahip ürünlerin asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulması gerekmektedir. Ancak inceleme konusu ihalede imalatçıları aynı olan farklı marka ürünler için farklı istekliler tarafından teklif verilmiştir. Buna göre imalatçıları aynı olan aynı marka ürün veya farklı marka ürünlerin farklı istekliler aracılığı ile (imalatçı, yetkili satıcı, serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı) ihaleye teklif verilmesi kamu ihale mevzuatına aykırılık oluşturmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde; “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” yasak fiil veya davranışlar olarak belirtilmiştir. Kanunun anılan hükmü çerçevesinde inceleme konusu ihalede bir istekli tarafından birden fazla teklif verme durumunun gerçekleşmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2- İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 12/03/2002 tarih ve 24693 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar kapsamına giren malzemeler için CE Belgesi olması şarttır.

 

Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

 

1, 2, 3 ,5 ,6 ,7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20 ,22, 23, 25, 26, 27 nolu kalemlerde CE belgesi verilmesi zorunludur.

 

Ayrıca 12,15 ve 16 numaralı kalemlerin de Sağlık Bakanlığı onaylı ilaç ruhsatı verilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, (başvuru sahibi dışında) ihaleye teklif edilen ürünlerin imalatçısı olan Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından “NT Optima, NT Prima, NT Proxima, NT Ünay” marka ürünler için idareye CE Belgesinin sunulduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Dimsan Diş Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise, Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imalatını yapmış olduğu ürünleri teklif etmeye yetkili olduğuna ilişkin belgeyi ve imalatçı adına düzenlenmiş CE belgesini de idareye sunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, Dimsan Diş Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imalatını yapmış olduğu ürünleri teklif etmeye yetkili olduğu anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklif ettiği ürüne ilişkin vermiş olduğu CE Belgesinin de ihaleye teklif edilen ürünleri de kapsadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin  25.1 inci maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale ilanının 11 inci maddesinde ise, “Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale ve ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. Her ne kadar idari şartname ile ihale ilanı arasında teklif geçerlilik süresi konusunda uyumsuzluk bulunmakta ise de, ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında teklif geçerlilik süresinin 90 gün olarak belirtildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul