İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3425
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :37
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3425
Şikayetçi:
 Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş., Cevat Dündar Caddesi 65. Sokak No:1 06370 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Pınarbaşı Mah., Sanataryum Cad., No:1 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27430
Başvuruya konu ihale:
 2007/89776 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz (2 Kalem) Alımı (1.Kalem 500 Lt. Prizmatik Otoklav Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 07.07.72.G022/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 01.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz (2 Kalem) Alımı”  ihalesinin “1.Kalem 500 Lt. Prizmatik Otoklav Cihazı” alımına ilişkin olarak Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.09.2007 tarih ve 27430 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri cihazın istenilen şartları karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, idari şartname belirtilen cihazın hacminin 550 Lt. olduğu, teklif ettikleri Trans Marka Elite Model cihazın hacminin ise 555 Lt. olduğu, daha üst model bir cihazın teklif edilmesi hastanenin lehine olmasına ve ihalede en avantajlı teklifi vermelerine rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin üçüncü avantajlı teklifi veren Eryiğit firmasının üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 2 kalem tıbbi cihaz (otoklav) malzeme alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde ise bu ihalede kısmi teklif verilebileceği belirtildikten sonra 36.2. maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan Şartnamenin 7.3.5. maddesinde: “teklif verilen ürüne ait her bir kalem için teknik şartnamenin tüm maddelerini tek tek cevaplandırdığı “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”,

 

Teknik şartnameye uygunluk belgesi ile teknik dokümanlar arasında çelişki olması halinde istekli ihale dışı kalacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 6.1. maddesinde ise: “teklif veren firmamız şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “……marka……model cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazıp kaşeleyip yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümalarıyla farklılık göstermemelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Şikayete konu 1 inci kalemle ilgili olarak, prizmatik buhar sterilizatörü cihazı teknik şartnamesinde kazan hacminin 550 Lt. olması gerektiğinin düzenlendiği, başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin birinci sırasında 550 Lt. prizmatik otoklav cihazını teklif ettiğini belirttiği ve teklif ettiği cihazın marka, model ve sınıfını belirttiği sınıf beyanında Trans Marka Elite 555 model (Class IIa) prizmatik otoklav cihazını 550 Lt. olarak yazdığı halde, idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinin 1.8. maddesinde kazan hacminin 555 Lt. olduğunu belirttiği, Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönergesi (MMD-93/42/EEC)-EK VII olarak sunduğu Avrupa Birliği Uygunluk Beyanında ve ilgili cihazla ilgili olarak sunduğu CE belgesinde “Elite 555 model” otoklav cihazının 555 Lt. olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerle, başvuru sahibi firmanın teklif ettiği ve teknik özellikleri ile ilgili sunduğu cihaza ilişkin dokümanlar birlikte değerlendirildiğinde, 1 inci kalem olan prizmatik buhar sterilizatörü cihazıyla ilgili olarak anılan firmanın sunduğu cihazın kazan hacminin 550 Lt. değil, 555 Lt. olduğu, bu haliyle teknik şartnamenin 1.8. maddesinin özelliklerini karşılamadığı, söz konusu firmanın da bu hususu kabul ederek, sundukları cihazın kazan hacminin 555 Lt. olduğunu belirttiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda başvuru sahibi firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 1.8. maddesini karşılamadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerindedir. Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibi bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, Kesin Medikal Tıbbi Cihaz San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin birinci sırasında Kesin Marka KM-K Model 560 Lt. kapasiteli tek kayar kapaklı otoklav cihazını teklif ettiğini belirttiği, idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinin 1.8. maddesinde kazan hacmini 560 Lt. olarak yazdığı ve bu cihazla ilgili evraklar sunduğu anlaşıldığından, anılan firmanın teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca, idarece gönderilen 18.10.2007 tarih ve 618 sayılı yazıda:

 

“1-İstemiş olduğumuz 550 Lt otoklavın en önemli tercih sebebi cihazın dış ebatlarının cihazı koyacağımız yer için en uygun ebatlar olmasıdır. Trans Medikal firmasının teklif etmiş olduğu, teklifinde 550 Lt diye belirtmiş olmasına rağmen dosyasından 555 litre olduğu anlaşılan ürünün ebatları 1970X1040X1900 mm’dir. Eryiğit firmasının ürünü 1950X1100X1800 mm ebatlardadır. Trans Medikal firmasının ürünü 100 mm uzun olması tercih edilmeyen en önemli husustur. Buna rağmen Trans Medikal’in ürününün hücre kazanı derinlik ölçüsünün 60 mm kısa olması sebebiyle (Trans Medikal = 670X670X1240 mm, Eryiğit Medikal = 650X650X1300 mm) cihazın içerisine konulacak ve katlanması mümkün olmayan uzun setlerin sterilizasyonunda kısıtlamalar olacağından;

 

Bunların dışında teklif edilen diğer ürünlerin istemiş olduğumuz ürünler olmadığından İhale kararında belirtilmeyen hususlar İçerisinde teknik şartnamemize uygun olmayan hususlar da mevcuttur. Şöyle ki;

 

2) Dokunmatik PLC ölçülerinin rahat kullanım İçin teknik şartnamede belirtmiş olduğumuz 204X150 mm ebatları, Trans Medikal’in ürünü karşılamamaktadır (115X85).

 

3) Teknik şartnamede istenmiş olan 15 adet program seçilebilme özelliği Trans Medikal’in ürününde 8 adettir. Yine 15 adet program girilebilme özelliği istenmekte olup Trans Medikal’in teklif ettiği ürünün 12 adet olduğundan;

 

Eryiğit firmasının teklif etmiş olduğu 550 Lt’lik otoklav tercih edilmiştir.”

 

Şeklinde açıklama yapılmış, Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği cihazın istenilen ebatlarda olmadığı ve teknik şartnameyi karşılamadığı hususları belirtilmiştir.

 

Bu durumda, idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğinden, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (e) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          e) Teknik şartnamenin 6.3. maddesinde: “teklif edilen cihazın halen kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: I. “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

Netice itibariyle; İhaleye ilişkin teknik şartnamede referansa ilişkin olarak yapılan düzenleme nedeniyle ilk defa ihaleye katılacak olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği ve bu düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla beraber, bu konu esasa etkili bir husus olarak görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul