İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3464
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :1
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3464
Şikayetçi:
 Asmedsan İç ve Dış Ticaret, Uzunçarşı Caddesi 62 Eminönü/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri No:1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27733
Başvuruya konu ihale:
 2007/89158 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alımı (2. Kalem Ameliyat Tavan Lambası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.07.75.0092/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alımı” ihalesinin “2. Kalem Ameliyat Tavan Lambası” alımına ilişkin olarak Asmedsan  İç ve Dış Ticaret’in 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Gediz Med. Eml. Kuy. Turz. Tic. Ltd. Şti. unvanlı isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi hususunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 21.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, ihale ilanında belirtilen şekilde birim fiyat teklif mektubu verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları üzerine şikayet başvurusunda bulundukları, idarece şikayet başvurusu üzerine alınan karar ile, şikayetin uygun bulunduğu, ancak bu kez de teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde “Lamba, tavan taban yüksekliği 275-350 cm arasındaki ameliyat odalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmesine rağmen, sundukları katalogda 275-310 cm arasında rakam belirtildiği için tekliflerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ithalatçı firmalarının bilgi ve sorumluluğu altında, 350 cm yüksekliğe kadar ürünün montajını gerçekleştireceklerini teknik şartnameye uygunluk belgesinde kabul ve taahhüt ettikleri, dolayısıyla, değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin; 3 üncü maddesinde; “Lamba, tavan taban yüksekliği 275-350 cm arasındaki ameliyat odalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

18.07.2007 tarihli zeyilname ile teknik şartnamenin 2 nci maddesi;

 

 “2.a) Lambaların 3 adedi iki başlıklı (her başlık tek reflektörlü) ve tavana tek merkezden monte edilebilmelidir.

 

 2.b) Lambaların bir adedi üç başlıklı (her başlık tek reflektörlü) ve tavana tek merkezden monte edilebilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

20.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale ilanında belirtilen şekilde birim fiyat teklif mektubu verilmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Başvuru sahibi, kesinleşen ihale kararı üzerine 27.08.2007 tarihinde birim fiyat mektuplarının uygun olduğu iddiası ile şikayet başvurusunda bulunmuş, idare 13.09.2007 tarihli kararı ile bu iddiayı uygun görmüş, bu kez sunulan katalogda tavan taban yüksekliği 275-310 cm olarak belirtildiği için tekliflerini değerlendirme dışı bırakmıştır. Ancak bu hususla ilgili olarak ihale komisyon kararında yer alan ihale dışı bırakma gerekçesinin değiştirilmediği görülmüş olmakla birlikte, bu durumun esasa etkili olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından Nison marka Heal Force Toplite 7070 model ameliyat tavan lambasının teklif edildiği, söz konusu ürüne ait olarak sunulan katalogda standart montaj yüksekliğinin 275-310 cm olarak belirtildiği, bu durumda katalogda belirtilen değerin teknik şartnamede istenen aralık değerini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, idare tarafından hazırlanan ihale dokümanında, ürünle ilgili olarak teknik şartnameye uygunluk beyanının verilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığı halde, başvuru sahibi tarafından sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanında, “Nison marka Heal Force Toplite 7070 model ameliyat tavan lambasının tavan taban yüksekliği 275-350 cm yüksekliğindeki ameliyathanelere uygun olarak tasarlanmıştır.” hususu ifade edilmiş, ayrıca itirazen şikayet dilekçesinde de 350 cm’e kadar ithalatçı firmanın bilgi ve sorumluluğu altında ürünün montajının yapılacağı taahhüt edilmiştir.

 

 Ancak, ürüne ait katalogda tavana montaj ile ilgili istenen yükseklik kriterinin sağlanmadığı hususunun sabit olmasına karşılık, sunulan uygunluk beyanında istenen kriterin hali hazırda sağlandığının belirtilmesinin ve  bu konuda itirazen şikayet dilekçesinde ithalatçı firma gözetiminde ürünün 350 cm’e kadar montajı konusunda sonradan verilen taahhüdün kabul edilmesinin ihale mevzuatı açısından uygunluk taşımadığı ve bu şekilde verilen taahhüt ile de teklif edilen ürünün ancak 310 cm’e kadar tavana montajının yapılmasının mümkün olduğu hususunun kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

 

Netice itibarıyla, başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnamede istenilen tavan yüksekliğinde ürün montajının yapılmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendine göre yapılan  inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale komisyon kararı ile söz konusu ihalenin 2 nci kaleminde, Gediz Med. Eml. Kuy. Turz. Tic. Ltd. Şti.’ nin teklifinin idari şartnamenin 7.2.1 ve 7.2.3 üncü maddelerinde belirtilen belgelerin ihale dosyasında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış, en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da Diya-Tek Diy. Teks. Med. Bilg. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.   belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.2.1 inci maddesinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak; isteklinin imalatçı olması durumunda imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporunun; isteklinin yetkili satıcı olması durumunda, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerin; isteklinin serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı olması durumunda ise anılan belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesinin sunulması gerektiği; 7.2.3 üncü maddesinde ise, makine ve ekipmana ilişkin olarak cihaz ve demirbaşların güncel olarak üretimde bulunduğuna dair taahhütnamenin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Gediz Med. Eml. Kuy. Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından Trident marka ameliyat lambası ile ilgili olarak teklif vermeye yetkili olduğuna dair belgenin ve teklif edilen ürünlerin üretiminin güncel olarak yapıldığına dair taahhütnamenin sunulduğu, diğer belgeler bakımından da herhangi bir eksiklik bulunmadığı görülmüş olup, bu durumda değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak  Gediz Med. Eml. Kuy. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

  

Bu çerçevede; her ne kadar başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmış olsa da, (B) bölümünde tespit edilen aykırılık dolayısıyla, düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Gediz Med. Eml. Kuy. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi hususunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul