İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3465
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :2
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3465
Şikayetçi:
 Öz-Em Tıbbi Cihaz ve Aletleri Gıda Petrol Tur. San. Tic., Yunus Emre Mahallesi 6452 Sokak No:7 Kınıklı/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Murat Dede Mah. Şehit Albay Karaoğlanoğlu 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.10.2007 / 29621
Başvuruya konu ihale:
 2007/73919 İhale Kayıt Numaralı “14 Set Cerrahi Alet Alımı İhalesinin 1, 8, 11, 14 üncü Gruplara İlişkin Kısmı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.08.32.0092/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “14 Set Cerrahi Alet Alımı İhalesinin” 1, 8, 11, 14 üncü Gruplarına ilişkin olarak Öz-Em Tıbbi Cihaz ve Aletleri Gıda Petrol Tur. San. Tic.’in 18.10.2007 tarih ve 29621 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teklif etmiş oldukları cerrahi aletlerin istenen kriterleri taşımasına ve teknik şartnameye uygunluk belgesinde istenen şartları taşıdıklarını beyan etmiş olmalarına, istenen evrakı da sunmuş olmalarına rağmen, 1, 8, 11 ve 14 nolu gruplarda, uzunluk ve ağırlık bakımından 1 cm gibi farklardan dolayı, tekliflerinin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer taraftan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu kalemlerde en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen firmanın ürünlerinin ise, teknik şartnameye uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne yer verilmiştir

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 21.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 02.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde olmak üzere, 17.10.2007 tarihine kadar, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul