İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3468
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :6
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3468
Şikayetçi:
 Pi Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Yukarı Dudullu Şerifali Çiftliği Nurettin Duman Sokak No: 26/2 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, B-blok 06500 Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26532
Başvuruya konu ihale:
 2007/64001 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı İhalesinin 3 üncü Kalemine İlişkin Kısmı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 07.07.35.0110/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı İhalesinin 3 üncü Kalemine” ilişkin olarak Pi Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, teknik şartname tek bir firmaya uygunluk gösterdiğinden rekabetin kısıtlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın ihaleye ait teknik şartnamenin 12 nci, 23 üncü, 27 nci ve 35 inci maddelerine uymadığı gerekçesiyle idarece değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmış olup, ilgilinin Kuruma muhatap başvuru dilekçesinde, teklif ettikleri cihazın ihaleye ait teknik şartnamenin 12 nci ve 27 nci maddelerine uymasına rağmen, anılan maddelerin de ihale dışı bırakılma nedenleri arasında sayılmasının yerinde olmadığı belirtilmektedir.

 

İdarenin, başvuru sahibinin 24.08.2007 tarihli itiraz dilekçesine cevap teşkil eden yazısında,

 

“1- Teknik şartnamenin 23 üncü maddesi ile ilgili olarak,

 

Teknik şartnamenin 23 üncü maddesi; "Aşağıda parametrelerin alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

 

-  Ekspirasyon dakika hacmi üst limiti

-  Ekspirasyon dakika hacmi alt limiti

-  Havayolu basıncı Üst limiti

-  Apne zamanı

-  Solunum frekansı üst limiti

-  Solunum frekansı alt limiti" şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 23 üncü maddesinde ayarlanması istenen alarm limitlerinden "solunum frekansının alt limiti" teklif edilen "Drager Evita XL" respiratörde ayarlanamadığı (Drager Evita XL Türkçe kullanım kılavuzu sayfa 79 ve Drager Evita XL ürün katoloğu "technical data" sayfası),

 

Şikayet dilekçesinde yaptığı açıklamada, istenen fonksiyonunun var olduğunu belirtmek yerine bunun gerekli olmadığını belirttiği, istenilen bir alarm limitinin var olduğu, ancak Drager Evita XL cihazının bunu sağlayamadığı, teklif edilen cihazın teknik şartnamenin tüm maddelerini karşılaması gerektiği, teknik şartnamenin "Diğer Hususlar" kısmının 1 inci maddesinde teknik şartnameye uymayan tekliflerin değerlendirilmeye alınmayacağının açıkça belirtildiği,

 

Yine bu maddede, isteklilerce verilen cevaplarla orijinal dokümanlardaki bilgilerin tutarlı olmasının istendiği, Pi Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği teklifte "solunum frekansı alt limiti"nin ayarlanabileceğininin belirtildiği, ancak orijinal katalog ile bu konuda uyum saptanamadığı ve şikayet dilekçesinde bu uyumun gösterilmesi gerekirken bu fonksiyonun gereksizliğinden bahsedildiği,

 

Ayrıca, bu fonksiyonun gerekliliği olmaması halinde teknik şartnameye yazılmayacağı, herhangi bir frekans değerinin ayarlanmadığı Spontan modlarda (PS/ASB veya CPAP) "solunum frekansının alt limitinin apneik hastaların tanısında kullanılmakta olduğu,

 

Hususları göz önüne alınarak, Pi Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teknik şartnamenin 23 üncü maddesi ile ilgili şikayeti yersiz bulunmuştur.

 

2- Teknik şartnamenin 27 nci maddesi ile ilgili olarak,

 

Teknik şartnamenin 27 nci maddesi "İstenildiğinde; önceden ayarlanan Fi02 ayarını değiştirmeksizin, bir düğmeye basmak suretiyle en az bir dakika süreyle, % 100 oksijen verebilmeli ve bu süre sonunda cihaz otomatik olarak önceden ayarlanmış oksijen seviyesine geri dönebilmelidir" şeklinde düzenlenmiştir.

 

Respiratörün istenildiğinde; önceden ayarlanan F1O2 ayarını değiştirmeksizin, bir düğmeye basmak suretiyle en az bir dakika süreyle, %100 oksijen verebilmesinin istendiği, idaremizin yapmış olduğu açıklamada, "Drager Evita XL" respiratöründe, respiratör üzerinde 4 basma işleminden (1 inci basma işlemi: Ekran üzerindeki "Special procedures" fonksiyon tuşuna basılarak bir ekran açılır. 2 nci basma işlemi; Açılan ekranda "advanced settings" fonksiyon tuşuna basılarak yeni bir ekran açılır. 3 üncü basma işlemi; Açılan ekranda "oksijen suction" tuşuna basılır. 4 üncü basma işlemi; respiratör üzerindeki döner düğmeye basılarak onaylanır) sonra kısa süreli %100 oksijen verilebildiği ifade edilmişti. (Drager Evita XL Türkçe kullanım kılavuzu sayfa 94) başvuru sahibi istekli cevap dilekçesinde bu özelliğin sağlanabilmesi için Drager Evita XL respiratör cihazında tuş tanımlama özelliği bulunduğunu belirtmesine ve yapılan değerlendirmede Drager Evita XL Türkçe kullanım kılavuzunun 130 uncu sayfasında böyle bir fonksiyonun olduğu görülmesine rağmen, bu fonksiyon tuşunun nereden açıldığı ve bu işlemin cihazın konfıgürasyonu sonucunda şartnamede istenen, tek bir düğmeye basmak suretiyle oksijeni temin edip etmediği konusunun anlaşılamadığı, ayrıca teknik şartnamenin "Diğer Hususlar" kısmında 1 inci maddede şartnameye madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermesi belirtilmiş olmasına rağmen başvuru sahibi istekli, teklifinde bu fonksiyonu açıklayıcı bilgi ve doküman ile açıklamadığından, teknik şartnamenin 27. maddesi ile ilgili şikayeti yersiz bulunmuştur.

 

3- Teknik şartnamenin 35 inci maddesi ile İlgili olarak,

 

Teknik şartnamenin 35 inci maddesinin (f) bendi "Her cihazla beraber; cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin her birinden (ekspirasyon valfi, sensor, valf, filtre vb.) cihazın ekspirasyon hattı tek parçadan oluşuyorsa birer adet yedek, birden çok parçadan oluşuyorsa üçer (3´er) adet yedek verilmelidir" şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 35 inci maddesinin (f) bendinde her cihazla beraber; cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin her birinden (ekspirasyon valfi, sensor, valf, filtre vb.) cihazın ekspirasyon hattı tek parçadan oluşuyorsa birer adet yedek, birden çok parçadan oluşuyorsa üçer (3´er) adet yedek istendiği, Pi Medikal’in teklifinde bu maddeye cevap olarak "her cihazla beraber; cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin her birinden (ekspirasyon valfı, sensor, valf, filtre vb.) cihazın ekspirasyon hattı tek parçadan oluşuyorsa birer adet yedek verilecektir" şeklinde cevap verdiği, bu cevaptan ekspirasyon hattı birden çok parçadan (ekspirasyon valfi ve akış sensörü) oluşan Drager Evita XL cihazı (Drager Evita XL Türkçe kullanım klavuzu sayfa 23, 158) için firmanın ekspirasyon hattını tek parçadan oluşmuş olarak kabul ederek bir adet yedek vermeyi taahhüt ettiği anlaşıldığından, bu cümlenin neyi kastettiği çok açık ve net olduğundan, eğer cümlenin belirttikleri gibi genel bir cümle olsa idi, teklifte verilen cevabın "her cihazla beraber; cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin her birinden (ekspirasyon valfi, sensor, valf, filtre vb.) cihazın ekspirasyon hattı tek parçadan oluşuyorsa birer adet yedek, birden çok parçadan oluşuyorsa üçer (3´er) adet yedek verilecektir” şeklinde olması gerektiğinden, başvuru sahibi isteklinin tekliflerinde taahhüt vermedikleri ve yorum yapmadıkları bir konuda taahhüt vermiş olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, teknik şartnamenin "Diğer Hususlar" kısmında teklif veren firmaların "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında şartnameye madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermesi ve cihazın şartnameyi karşılaması için verilmesi gereken her türlü donanınım verileceğinin taahhüt edilmesi istendiğinden, bu hususun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunda bulunan uzman üyelerce bilinmesi amacıyla yazıldığının gayet açık olduğu, başvuru sahibinin belirttiği gibi teslimat sırasına bırakılmış bir durumun söz konusu olmadığı, teslimatta verilecek her türlü donanımın taahhüt edilmesinin istendiğinin açıkça belirtildiği,

Teknik şartnamenin "Diğer Hususlar" kısmının 1 inci maddesinde, isteklilerin teknik şartnameye "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermesi istenmesine rağmen, Pi Medikal, teknik şartnamenin "Diğer Hususlar" ve "Garanti ve Teknik Servis" kısımlarına (ihaleye katılan tüm respiratör firmalarının cevap vermesine karşın) cevap vermediğinden, teknik şartnamenin 35 inci maddesi ile ilgili şikayeti yersiz bulunmuştur.”

 

ifadeleri yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesindeki şikayet konuları ile ilgili olarak akademik bir kurumdan 27.09.2007 tarih ve 12870 sayılı yazı ile teknik görüş istenilmiş olmasına rağmen, teknik görüş gelmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili bir değerlendirme yapma imkanı bulunamamaktadır.

 

Bununla birlikte,

 

Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın, teknik şartnamenin 12 nci, 23 üncü, 27 nci ve 35 inci maddeleri olmak üzere toplam dört maddesine uymadığı gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ilgilinin Kuruma muhatap başvuru dilekçesinde, firmaları tarafından teklif edilen cihazın, ihaleye ait teknik şartnamenin 12 nci ve 27 nci maddelerine uymasına rağmen, anılan maddelerin de ihale dışı bırakılma nedenleri arasında sayılmasının yerinde olmadığı iddiasında bulunulduğu, diğer iki maddeye uyduğunun iddia edilmediği, dolayısıyla, teknik şartnamenin tek maddesine uyulmamasının dahi teklifin değerlendirmeye alınmaması için yeterli olduğu da göz önüne alındığında, dilekçede belirtilen husus ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Ayrıca,

 

Başvuru sahibi tarafından, söz konusu teknik şartnamenin sadece tek bir firmaya (Maquet marka “Servoi” model respiratör) uygunluk gösterdiğinden rekabeti kısıtlayıcı unsurlar içerdiği iddiası ile ilgili olarak, şikayet konusu ile ilgili olarak istenilen teknik görüşün inceleme raporunun teslim edilme tarihi olan 25.10.2007 tarihi itibariyle alınamaması nedeniyle değerlendirme yapma imkanı bulunamamakla birlikte, başvuru sahibinin, idareye itiraz yazısında yer almamasına rağmen, Kuruma muhatap dilekçesinde söz konusu iddiaya yer verdiği, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin şikayet ehliyetini düzenleyen 5 inci maddesine göre, istekliler tarafından, ihaleye teklif sunulduktan sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunulamayacağından başvuru sahibinin başvuru ehliyetini haiz olmadığı, başvuru dilekçesinde, teknik şartnamenin hangi maddelerinin anılan cihazı tarif ettiği belirtilmediğinden, iddianın somutlaştırılmadığı gibi, idareye itiraz yazısında, söz konusu cihazın teknik şartnameye uymadığını iddia eden şikayetçinin başvuru dilekçesinde yer alan bu iddiası idareye itirazındaki iddiası ile çelişki arz etmekte olup, ciddi nitelikte bulunmamıştır.    

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul