İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3469
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :7
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3469
Şikayetçi:
 Alpingen Diagnostik Laboratuvar Sistemi Ltd. Şti. Vekili Av. M. Nuri Alpaydın, Atatürk Bulvarı No: 85/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Halil Sezai Erkut Cad. No:7 Etlik / Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2007 / 23784
Başvuruya konu ihale:
 2007/64026 İKN|li Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuarları İçin 5 Grup - 48 Kalem Kit Alımı İhalesi (1. Kalem)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.0641.0160/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği’nce 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuarları İçin 5 Grup - 48 Kalem Kit Alımı” ihalesinin “1. Kalem Eliza Cihazı ve Kitleri” alımına ilişkin olarak Alpingen Diagnostik Laboratuvar Sistemi Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.08.2007 tarih ve 23784 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, şikayet konusu Eliza Cihazı ve Kitleri alımı ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı Raporda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliğinin 26.06.2007 tarihinde gerçekleştirdiği “Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuarlarının İhtiyacı Kit Karşılığı Cihaz Alımı (1. Grup: Eliza Cihazı ve Kitleri)” ihalesinde üzerinde ihale bırakılan firmanın Ankara’da yerleşik teknik servisi ve teknik servis için TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi bulunmadığı, bu nedenle İdari Şartnamenin 7.3.3.c numaralı maddesinde ve Teknik Şartnamede istenilen koşulun sağlanmadığı, anılan firmanın teklifinin ihale dokümanına uygun olmadığı hususunu İdareye bildirdikleri, İdarenin kendilerine İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe uygun bir cevap vermediği, başvurularının uygun bulunmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuarları İçin 5 Grup - 48 Kalem Kit Alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında ihaleye katılım için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri belirtilmiş olup bu kapsamda Şartnamenin 7.3.3.(c) maddesinde yapılan düzenleme ile isteklilerden,  “Cihaz bakım ve onarımları ile ilgili TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi” istenilmiştir. 

 

İdarenin cihaz ve kit alımı ihalesi 5 gruba ayrılmış olup şikayet konusu 1. grup (Eliza Cihazı ve Kitleri Alımı) için düzenlenmiş olan Teknik Şartnamede “Sistemin Kurulması ve Çalıştırılması İle İlgili Şartlar”  başlıklı bölümünde;

 

8. maddede; “Cihazda oluşacak olan arızalara zamanında müdahale edilebilmesi için firmanın Ankara’da yerleşik teknik servisi bulunacak, görevli personelin isimleri ve bu konuda aldıkları eğitimle ilişkili belgeler başvuru dosyasında bulunacaktır.”,

 

16 (i) maddede ise; “Teklif edilen cihazlar için firma teknik servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonu Hizmetleri Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.”,  şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. 

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.(c) maddesi ile Teknik Şartnamenin yukarıda belirtilen 8 ve 16 (i) maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; İdarenin ihaleye teklif veren isteklilerden TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olan Ankara’da yerleşik teknik servis istediği anlaşılmaktadır.  

 

26.06.2007 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol tutanağında, itiraz konusu kalem için teklif vermiş olan üç isteklinin de yukarıda belirtilen belgesinin var olduğuna dair kayda yer verilmiştir.

 

Ancak, üzerinde ihale bırakılan Bio-Ser Medikal Tıbbi ve Kimyevi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dosyasının incelenmesinden; İdareye sunulan TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi üzerinde belge sahibi firmanın adresinin ve hizmet yeri adresinin İstanbul’da olduğunun belirtildiği, belgede firmanın Ankara’da teknik servisi bulunduğuna dair bilgi bulunmadığı, bu nedenle İdari ve Teknik Şartnamede yazılı koşulun karşılanmadığı, dolayısıyla teklifin ihale dokümanına uygun olmadığı anlaşılmıştır.   

 

Nitekim, Bio-Ser Medikal Tıbbi ve Kimyevi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İdareye sunduğu bilgi ve belgeler hususunda, İhale Komisyonu üyesi Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından Baştabipliğe hitaben düzenlenen 05.07.2007 tarihli raporda özetle; ihale konusu ürünle ilgili olarak, laboratuarlarının işlerinin aksamaması için teknik servis desteğinin vazgeçilmez olduğu, ancak anılan firmanın Ankara’da yerleşik teknik servisi veya teknik elemanı bulunmadığı, firmanın dosyasında teknik servis elemanı olarak belirtilen şahsın teknik eleman olduğuna dair bilgi/belge bulunmadığı hususunda değerlendirme yapıldığı, yine aynı Uzmanın İdarenin Satınalma Komisyon Başkanlığına hitaben düzenlenen 06.07.2007 tarihli raporunda da özetle;  Bio-Ser Med. Tıbbi ve Kimyevi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dosyasında hatalı/yanlış bilgi bulunduğu, firmanın dosyasında teknik servis elemanı olarak belirtilen şahsın teknik servis elemanı olmaya yeterli bir kişi olmadığı, firmanın Ankara’da yerleşik teknik servisi bulunmadığı ve teklifin Teknik Şartnameye uygun olmadığı hususunda değerlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Bio-Ser Medikal Tıbbi ve Kimyevi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin Teknik Şartnameye uygun olmadığı hususundaki tespitlere ve şikayetlere rağmen 27.07.2007 tarihinde onaylanan İhale Komisyonu kararıyla itiraz konusu Eliza Cihazı ve Kitleri Alımı ihalesi anılan firmanın üzerinde bırakılmıştır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin ihlâli anlamına gelmektedir.   

 

İtiraz konusu Eliza Cihazı ve Kitleri Alımı ihalesi için üç (3) istekli tarafından teklif verilmiş olup, fiyat olarak üçüncü sırada bulunan Nepha Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti. İdarece yapılan tespitler üzerine, Bio-Ser Medikal Tıbbi ve Kimyevi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ise Kurumca yapılan tespit üzerine ihalede değerlendirme dışı kalmaktadır. Bu durumda, Alpingen Diagnostik Laboratuvar Sistemi Ltd. Şti.’nin teklifinin yeniden  değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararının iptal edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

2) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu yukarda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul