İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3472
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :10
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3472
Şikayetçi:
 Drager Medikal Tic. ve Servisler Ltd. Şti., Eston Çamlıevler A6 Blok No:5 34752 - İçerenköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi No:2 19200 - ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25139
Başvuruya konu ihale:
 2007/67736 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 4 Kısım Ameliyathane Cihazları Alımı (1. Kalem Ameliyat Tavan Lambası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.06.96.0165/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 4 Kısım Ameliyathane Cihazları Alımı” ihalesinin birinci kalemi olan Ameliyat Tavan Lambasına ilişkin olarak Draeger Medikal Tic. ve Servisler Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.09.2007 tarih ve 25139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin “Ameliyathane Tavan Lambası” kalemine teklif verdikleri, anılan kaleme 4 firmanın teklif verdiği, söz konusu ihaleye Çorum Tıbbi Malz. A.Ş. tarafından Trident marka DomeLUX 6262 model, Bioses firmasının Nison marka Toplite-Healforce F 7070 model, Drager Medikal firması olarak Drager marka Sola model ve Medikal Galeri firmasının KLS Martin marka H 5650 model cihaz teklif ettikleri, Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Lamba renk sıcaklığı en az 4200 - 4500 kelvin ve her başlığın bir metre mesafesindeki ışık çıkışı en az 120.000 – 108.000 lux olmalıdır” denilmesine rağmen, Çorum Tıbbi Malz. A.Ş. tarafından teklif edilen Trident marka lambanın orijinal katalogunda ve orijinal web sitesinde DomeLUX 6262 model lambanın ışık şiddetinin açıkça 100.000 lux olarak belirtildiği, firmanın 23 tane farklı model seçeneği bulunduğu, ancak anılan firma tarafından teknik şartnamenin anılan maddesini karşılamayan alt bir modelin teklif edildiği, Teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde “Yedek ampul 0.3 sn. devreye girmeli, uyarı vermeli” düzenlemesini içermesine rağmen, ihalede en avantajlı teklif olan Trident marka DomeLUX 6262 model ameliyat lambası ile ikinci en avantajlı teklif olan Nison marka Toplite-Healforce F 7070 model ameliyat lambalarının orijinal kataloglarında ve web sitesinde yapılan incelemede, teknik şartnamenin 16 ncı maddesini karşılamadığının anlaşıldığı, Trident marka DomeLUX 6262 model ameliyat lambasında yedek ampulün 1 sn.’den uzun sürede devreye girdiği ve arıza anında uyarı vermediği, Nison marka Toplite-Healforce F 7070 model ameliyat lambalarında ise yedek ampulün 0.5 sn’de devreye girdiği, Teknik şartnamenin 17 nci maddesinde; “Işık şiddeti altı kademede ayarlanabilmelidir” düzenlemesini içermesine rağmen Trident marka DomeLUX 6262 model ameliyat tavan lambasında ışık şiddetinin en alt kademede ayarlanma şansı bulunmadığı ve idarenin itiraza cevaben verilen karar metninde, Drager marka Sola model ameliyat lambasının teknik şartnamenin 15 inci maddesine uymadığının belirtildiği, teknik şartnamenin 15 inci maddesinde; “…Lamba başlık çapı en fazla 65 cm olmalıdır” denildiği, teknik şartname cevabında, başlık çapının istenilen 65 cm.’den daha küçük olup, yalnızca başlığın laminar akıma uygun ergonomisinden kaynaklanan ve lambayı tutmaya yarayan tutamaçların ovalliklerinin hesaba katılmadığı, değerlendirme yapılırken ışık şiddeti, arıza durumunda yedek lambanın devreye girmesi gibi çok daha önemli ve hayati faktörlerin göz ardı edilip ameliyathane şartlarına en uygun tasarımdan dolayı dizayn edilmiş tutamaçlardan dolayı “lamba çapı büyüklüğü” maddesine uymadığının belirtildiğinden bahisle, Çorum Tıbbi Malz. A.Ş. tarafından teklif edilen Trident marka DomeLUX 6262 model ameliyat tavan lambasının teknik şartnamenin 4, 16 ve 17 nci maddesine, ikinci en avantajlı teklif sahibi Bioses firmasının teklif ettiği Nison marka Toplite-Healforce F 7070 model ameliyat tavan lambasının ise, Teknik Şartnamenin 16 ncı maddesine uymadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde; “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi: Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar…marka…model ….cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanda sıra numarası ile belirtilmelidir. Orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa istekli ihale dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.” düzenlemesine,

            İdari Şartnamenin 7.3.2.5 maddesinde; “Demostrasyon Taahhütnamesi: Satınalma komisyonu gerekli gördüğü takdirde demostrasyon isteyebilir. Bunun için istekliler bu durumda demostrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını belirtir taahhütnameyi teklifleriyle birlikte vereceklerdir.” düzenlemesine,yer verilmiştir. Benzer düzenlemelere ihale ilanında da yer verilmiştir

 

            İhalenin şikayete konu “Ameliyathane Tavan Lambası” kalemine Çorum Tıbbi Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Trident marka DomeLUX 6262 model, Bioses Med. Cih. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Nison marka Toplite-Healforce F 7070 model, Drager Med. Tic. ve Servis Ltd. Şti. tarafından Drager marka Sola 700/700 model ve Medikal Tıbbi Malz. Galeri Tic. ve San. A. Ş. tarafından Martin marka H5 Plus/ H5 model cihaz teklif edilmiştir.

 

İhalenin şikayete konu “Ameliyathane Tavan Lambası” kalemine ait teknik şartnamenin;

4 üncü maddesinde; “Lamba renk sıcaklığı en az 4200 - 4500 Kelvin ve her başlığın bir metre mesafesindeki ışık çıkışı en az 120.000 – 108.000 lux olmalıdır.” düzenlemesine,

15 inci maddesinde; “Lamba başlık çapı en fazla 65 cm, reflektör çapı ise en az 50 cm olmalıdır. 12-24 v olmalıdır. Her bir başlıkta biri asil biri yedek olmak üzere 2adet 150-180 W halojen ampul bulunmalıdır.” düzenlemesine,

16. maddesinde “Yedek ampul 0.3 sn. devreye girmeli, uyarı vermeli” düzenlemesine,

17. maddesinde; “Işık şiddeti altı kademede ayarlanabilmelidir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale komisyonunun 06.07.2007 tarihli Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamasına İlişkin Gerekçelerine İlişkin Tutanak ve 18.07.2007 tarihli Komisyon kararı ile; Ameliyat Lambasının Teknik Şartnamesinin 15 inci maddesinde; “Lamba başlık çapı en fazla 65 cm, reflektör çapı ise en az 50 cm olmalıdır. 12-24 v olmalıdır. Her bir başlıkta biri asil biri yedek olmak üzere 2adet 150-180 W halojen ampul bulunmalıdır” denildiği halde, Bioses Med. Cih. San. Tic. Ltd. Şti. ve Drager Med. Tic. ve Servis Ltd. Şti. tarafından sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde “Başlık çapının 70 cm olduğu” belirtildiğinden bu firmaların teklifleri teknik şartnamenin 15 inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdarece 17.07.2007 tarihinde Samsun Bafra ilçesi Kızılırmak Devlet Hastanesinde yapılan demostrasyon sonucunda, Trident marka DomeLUX 6262 model ameliyat tavan lambasının Teknik Şartnameye uygun olduğuna karar verilerek ihale bu cihazı teklif eden Çorum Tıbbi Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Drager Med. Tic. ve Servis Ltd. Şti. tarafından idare kayıtlarına 17.07.2007 tarih ve 2530 sayı ile giren 12.07.2007 tarihli dilekçe ve idare kayıtlarına 31.07.2007 tarih ve 2719 sayı ile giren aynı tarihli dilekçe ile; firmalarının teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 15 inci maddesini karşıladığı, Çorum Tıbbi Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 4, 16 ve 17 nci maddelerini karşılamadığı, Bioses Med. Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 16 ve 17 nci maddesini karşılamadığı iddiasında bulunulduğu, idarenin 17.08.2007 tarih ve 10111 sayılı yazısı ekinde yer alan 16.08.2007 tarih ve 38 sayılı kararında Çorum Tıbbi Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 4, 16 ve 17 nci maddelerini karşıladığı, Bioses Med. Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği ürünün ise 16 ve 17 nci maddesini karşıladığı ve başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 15 inci maddesini karşılamadığı belirtilerek şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından Bioses Med. Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teknik şartnamenin 16 ve 17 nci maddesini karşılamadığı iddia edilmekte ise de; anılan firmanın teklifinin teknik şartnamenin 15 inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ve anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin de belirtildiği 20.07.2007 tarih ve 8858 sayılı kesinleşen ihale kararı anılan firmaya gönderilmiştir. Ancak anılan firma teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle gerek idareye gerekse Kurumumuza herhangi bir şikayet başvurusunun bulunmamıştır. Dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde görüldüğü kanısına ulaşıldığından başvuru sahibinin Bioses Med. Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teknik şartnamenin 16 ve 17 nci maddesini karşılamadığına ilişkin iddiasına ilişkin olarak teknik görüş alınmasına gerek görülmemiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname ve başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazlara ait katalog gönderilmek suretiyle bir akademik kuruluşdan teknik görüş istenilmiştir. Konuya ilişkin alınan akademik kuruluşun görüşünde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin dördüncü maddesinde istenen koşulu sağladığı, teknik şartnamenin 16 ve 17 nci maddesinde istenen koşulları sağlayıp sağlamadığına dair net bir bilgiye ulaşılamadığı, başvuru sahibinin teklif ettiği ameliyat tavan lambasının ise teknik şartnamenin 15 inci maddesinde istenen koşulu sağlamadığı, ancak istenen özelliğin cihazın işlevselliğini etkilemediği şeklinde görüş belirtilmiştir.

 

            Alınan teknik görüşten,  başvuru sahibinin teklif ettiği cihaz her ne kadar istenen özellik cihazın işlevselliğini etkilemese de teknik şartnamenin 15 inci maddesini karşılamadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın ise, teknik şartnamenin 4 üncü maddesini karşıladığı, 16 ve 17 nci maddesinde istenen koşulları sağlayıp sağlamadığı konusunun ise tespit edilemediği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “muayene ve kabul şekli ve şartları” başlıklı 53.3. maddesinde; “İhale konusu cihazların muayene ve kabulü için yüklenicinin idareye vereceği dilekçeye istinaden Baştabipliğin belirlediği muayene ve kabul komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun denetim ve kabul işlemlerine dair Yönetmelik, sözleşme , idari ve teknik şartname hükümlerine göre muayene ve kabulü yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Şikayete konu hususlarla ilgili olarak, Kurum tarafından yapılan inceleme idarece gönderilen belgeler üzerinden yapılmaktadır. İstekliler ihaleye teklif vermekle teknik şartnameye uygun cihazı vereceklerini taahhüt etmektedirler. İhale komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda iki istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olduğuna karar vermiştir. Ayrıca teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığı hususu malın teslimi sırasında “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilmektedir. Bu nedenlerle başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalede teklif ettiği cihazının teknik şartnameyi karşılamadığı yönündeki iddiası malın teslimi sırasında yapılacak muayene aşamasında tespit edilebileceğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul