• Karar No: 2007/UM.Z-3473
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :12
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3473
Şikayetçi:
 Bilkosis Medikal Ürünler Bilgisayar Elekt. Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Halitağa Caddesi Hayrullah Efendi Sokak No:38 34716 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,Ek Hizmet Binası Necatibey Cad. Kat 4 No:18 34425 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 25065
Başvuruya konu ihale:
 2007/94325 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem 20 Adet 2 Kanallı Emg Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 07.06.89.0165/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Kalem 20 Adet 2 Kanallı Emg Cihazı Alımı ihalesine ilişkin olarak Bilkosis Medikal Ürünler Bilgisayar Elekt. Cihaz. San. ve  Tic. Ltd. Şti.’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.08.2007 tarih ve 25065 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece hazırlanan teknik şartnamenin İncekaralar A.Ş.’nin sattığı Nihon Kohden marka MEB-9200A model EMG cihazı tarif ettiği, Türkiye’de EMG cihazı satan üç firmanın bulunduğu, teknik şartnamenin tek bir cihazı tarif ettiğinden diğer firmaların ihaleye katılamadığı bu nedenle de rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü ve 17 nci maddelerinde de yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idarelerin ihale dokümanını hazırlarken belli bir takdir yetkilerinin bulunduğu ancak bu yetkinin, kamu yararı ve hizmet gereklerinin yanı sıra rekabetin sağlanması, dolayısıyla ihaleye mümkün olduğunca fazla isteklinin katılması, bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlanması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ilkelerini gerçekleştirmekle sınırlı olduğu açıktır. Öte yandan teknik şartname düzenlenirken ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisini kısıtlayan bir başka ilke olan teknik kriterlerin verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama zorunluluğu da aynı amaca yöneliktir.

 

            Başvuruya konu ihalede idarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamenin Nihon Kohden marka MEB-9200A model EMG cihazı tarif ettiği iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname gönderilmek suretiyle bir akademik kuruluşdan teknik görüş istenilmiştir. Alınan görüşte, teknik şartnamenin belli bir markayı işaret eder nitelikte olmadığının düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu durumda, dosyada bulunan belge ve bilgiler birlikte değerlendirildiğnde teknik şartnamede belli bir markanın tarif edildiği yolundaki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) ve (g) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (e) bendinde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğunun ihale ilanında gösterilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin son fıkrasında da; “ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır. Buradan hareketle, ihale ilanı ile şartnameler arasında uyumun sağlanması ihale hazırlık aşaması açısından asli bir unsurdur. Dolayısıyla ihale ilanı ile ihale dokümanın unsuru olan idari şartname arasında farklı düzenlemeler bulunması kamu ihale mevzuatına aykırılık sonucunu doğuracaktır.

 

            Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (r) bendinde; “istekliler teklif ettikleri cihazların ait oldukları sınıfa göre uygunluk beyanı ve/veya CE sertifikalarını vermek zorundadır” düzenlemesi yer almaktadır. Öte yandan ihale ilanı incelendiğinde söz konusu belgenin idare tarafından yapılan ilanda belirtilmediği anlaşılmaktadır. Bu durum ihale dokümanında bulunup da ihale ilanında da bulunması gereken düzenlemeye ihale ilanında yer verilmemesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle idare tarafından yapılan bu işlem ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir. 

 

            2) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde isteklilerden mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin istenebileceği belirtilmiş ve bu belgelerin hangileri olduğu aynı maddenin ilk fıkrasının (b) bendinde sayılmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler başlıklı üçüncü bölümünde de söz konusu belgelerin nitelikleri ayrıntılı biçimde yer almaktadır. Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde istenilen belgelerin belirlenmiş olması dolayısıyla referansın bu belgeler arasında yer almaması bu yönde yapılacak idari düzenlemelerin kamu ihale mevzuatına aykırı olması sonucunu doğurmaktadır.

 

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII-I “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı maddesinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin teknik şartnamesinin, “tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi” başlıklı maddesinde; “teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır” düzenlemesi yapılmıştır. Yukarda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale dokümanında yapılan bu düzenleme, referansın mesleki ve teknik yeterlilik ölçütü olarak belirlenmesinin rekabeti engelleyici bir husus olmasından dolayı ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul