İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3474
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :14
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3474
Şikayetçi:
 AÇS Orman Ürünleri İmalat San. Tic. Ltd. Şti., Altınay Caddesi 58/b Siteler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Yıldız Yokuşu 34349 Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27378
Başvuruya konu ihale:
 2007/91805 İhale Kayıt Numaralı “Anfi Sırası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 07.07.70.0178/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anfi Sırası Alımı” ihalesine ilişkin olarak AÇS Orman Ürünleri İmalat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.09.2007 tarih ve 27378 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en düşük teklifin firmaları tarafından verilmesine rağmen, sunmuş oldukları numunenin teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde kalan istekliyle kendi teklifi arasında 104.196,00-YTL fark olduğu, sunmuş oldukları ürünün teknik şartnameyi karşıladığı, teknik şartnameye uygun mal teslimi konusunda taahhütname verdiğini iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yeterlik değerlendirilmesine esas olmak üzere idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, tedarik edilecek malın numuneleri ile katalogları istenilmemiş, ancak ihale dokümanı içerisinde yer alan “Sınıfların Özellikleri” başlıklı teknik dokümanda, “İhaleye katılacak firmalar numune getirmek mecburiyetindedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            İdari şartnamenin 36.2 nci maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, ihale konusu mal alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği,  anılan Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (e) bendinde, isteklilerde aranılacak şartlara, belgelere ve yeterlik kriterlerine ihale dokümanında yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun her iki maddesi birlikte değerlendirilerek, yeterlik kriterlerinin idari şartnamede, alıma konu malın teknik özelliklerine ise ihale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi gerekirken “Sınıfların Özellikleri” başlığı altında numune istenilmesinde ve numunenin ihalenin hangi aşamasında nasıl değerlendirileceğine ilişkin idari şartnamede her hangi bir düzenlemeye yer verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte, ihaleye katılan (9) isteklinin tamamının teklifleriyle birlikte numuneyi idareye teslim etmesi ve ihale komisyon üyelerinin katılımıyla numune değerlendirilmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırılması nedeniyle, ihale dokümanındaki bu eksiklik ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Numune üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin olarak,

 

İdarece, teknik şartnamede “Anfi Sırası”nın teknik özellikleri sayılmış, başvuru sahibine ait numunenin teknik şartnamenin 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdarece, “…sac taban flanşı kalınlığı 10 mm olması gerekirken vermiş olduğunuz numunede 6 mm kalınlığında olduğu, …sırtlık 1 cm, alt tabla önü 1 cm, alt tabla arkası 6 cm kalınlığında olması gerekirken vermiş olduğunuz numunede sırtlık 6 mm ve tek taraflı kontraplak uygulandığı,…oturma yüzeyi öğrenci ayağa kalktığı zaman kendiliğinden dikey konuma geçerek durmasını sağlayacak ve istenildiğinde aşağı doğru indirilerek oturma eyleminin yapılmasını sağlayacak menteşe sistemi olması gerekirken, vermiş olduğunuz numunede buna uygun menteşe sisteminin uygulanmadığı,… oturakların her iki yanında 5 mm kalınlığında sac bulunması gerekirken numunenizde bulunmadığı ve menteşe sisteminin kurulamayacağı, taşıyıcı ayakları yan sac olarak kullanıldığı, 90 derece hareket edebilen menteşe sistemi ile bağlanması gerekirken 3 cm boyunda mil parçası kaynakla tutturulmuş olduğu, oturak sistemini taşıyıcı sac bayraklar en az 5 mm sacdan yapılarak kaynaklanmış olması gerekirken, arada 5 mm sac parçaları bulunmadığı ve oturakların çalışma sisteminin teknik şartnameye uygun olmadığı” gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.    

 

Başvuru sahibince de teklif edilen ürünün teknik şartnamenin anıl maddelerini karşılamadı kabul edilmekle birlikte teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi verildiği iddia edilmekte ise de ne idari şartnamede, ne de teknik şartnamede teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi istenilmemiştir. Dolayısıyla, teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi esas alınarak ihalenin sonuçlandırılmasına imkan bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin yukarıdaki gerekçelerde değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, AÇS Orman Ürünleri İmalat San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile diğer belgeler (Taahhütname-teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi-) genel müdür sıfatıyla Ş. Aslıhan KARATAŞ tarafından imzalanmış ise de, idare tarafından gönderilen başvuru sahibine ait teklif dosyası incelendiğinde; şirket müdürü Salih KARATAŞ tarafından şirketi temsil ve ilzam hususunda Ş. Aslıhan KARATAŞ’a verilen vekaletname örneğinin teklif zarfı içerisinde yer aldığı, ancak Ş. Aslıhan KARATAŞ’a ait imza sirküsünün dosya içersinde yer almadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul