İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3475
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :15
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3475
Şikayetçi:
 MTS Medikal ve Teknik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti. John F. Kennedy Cad. 150/7 06700 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi 2000 Evler Mah. Karayazı Mevkii 50100 NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26640
Başvuruya konu ihale:
 2007/57471 İKN|li Kan Merkezi Tıbbi Cihazları Alımı (1. Kalem Soğutmalı Kan Santrifüjü, 2. Kalem Dik Tip Derin Dondurucu)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.07.41.0184/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Dr. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kan Merkezi Tıbbi Cihazları Alımı” ihalesinin “1. Kalem Soğutmalı Kan Santrifüjü ve 2. Kalem Dik Tip Derin Dondurucu” alımına ilişkin olarak MTS Medikal ve Teknik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 18.09.2007 tarih ve 26640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 1 ve 2 nci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif verdikleri “Soğutmalı Kan Santrifüjü” cihazına ilişkin olarak;

 

a) Anılan cihaza ilişkin teknik şartnamenin 2.8 maddesinde; “Cihazın sıcaklık aralığı 0°C ile + 40°C olmalıdır ve santrifüjün ayarlanabilir sıcaklık aralığı -10°C ile +40°C olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, idareye demonstrasyon için sundukları cihazın sıcaklığının +35°C’ye kadar ayarlanabildiği, ancak teklif ettikleri cihazın sıcaklığının +40°C’ye kadar yükseltilebileceğini, bunun set ayarları ile ilgili bir durum olduğu, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin anılan düzenlemesindeki kriteri karşılamadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

b) Anılan cihaza ilişkin teknik şartnamenin 2.10 maddesinde; “Cihazın maksimum RCF değeri 6000 ZG’den az olmamalıdır.” düzenlemesinin  yer aldığı (Zeyilname ile değişik hali), teklif ettikleri cihazın maksimum hızının 8000 rpm olduğu, bu hızdaki santrifüj gücünün 12300 Xg olduğu, yani istenen değerden daha yüksek olduğu, cihazın maksimum hızı ile, belirlenmiş bir rotor ile çalıştırıldığındaki hızının ve santrifüj gücünün değerlerinin farklılık gösterebildiği, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin anılan düzenlemesindeki kriteri karşılamadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

c) Anılan cihaza ilişkin teknik şartnamenin 2.12 maddesinde “Cihazın en az 30 adet program hafızası bulunmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, cihazın program sayısının belirtildiği, herhangi bir rotorla çalıştırıldığı zamanki program sayısının ne olması gerektiğinin belirtilmediği, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin anılan düzenlemesindeki kriteri karşılamadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen “Soğutmalı Kan Santrifüjü” cihazının CE belgesinin bulunmadığı,

 

3) Teklif verdikleri “Dik Tip Derin Dondurucu” cihazına ilişkin olarak; teklif ettikleri cihazın teknik şartnamede istenen iç ve dış ölçülere uygun olmadığından bahisle bu kaleme ilişkin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa önemli olanın cihazın iç ve dış ölçüleri değil iç hacmi olduğu,

 

4) Her iki kaleme ilişkin teknik şartnamelerin belli marka ve modeller baz alınarak hazırlandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin, birinci iddiasına yönelik inceleme ve hukuki değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde; ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü yer almaktadır.

                       

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde de; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzman larca denetlenmesi de talep edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde de “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında “demonstrasyon” ya da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun da ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu değerlendirme ister tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isterse muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilsin, idarece ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünde; “Komisyon gerekli gördüğü takdirde teklif edilen cihazın demonstrasyonunun yapılmasını isteyebilir. İstekliler idarece belirlenen süre içerisinde demonstrasyonun gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Bu işlemden doğabilecek masraflar istekliye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 8.6 maddesinde de; “Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin anılan düzenlemesi çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak bir demonstrasyon yapıldığı ve demonstrasyon neticesinde  03.07.2007 tarihinde bir tutanak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

a) Teknik şartnamenin 2.8 maddesinde; “Cihazın sıcaklık aralığı 0°C ile + 40°C olmalıdır ve santrifüjün ayarlanabilir sıcaklık aralığı -10°C ile +40°C olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak yapılan demonstrasyon neticesinde düzenlenen tutanağın 2 nci maddesinde; “Teknik şartnamenin 2.8 maddesinde istenilen “cihazın sıcaklık aralığı 0 derece ile +40 derece olmalıdır ve santrifüjün ayarlanabilir sıcaklık aralığı -10 derece ile +40 derece olmalıdır.” hükmüne rağmen teklif edilen cihazın sıcaklık aralığının +35 dereceden yukarı çıkamadığı görülmüştür.” tespitine yer verilmiştir.

 

b) Teknik şartnamenin 2.10 maddesinde zeyilname ile yapılan değişiklikle; “Cihazın maksimum RCF değeri 6000 ZG’den az olmamalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak yapılan demonstrasyon neticesinde düzenlenen tutanağın 3 üncü maddesinde; “Teknik şartnamenin 2.10 maddesinde göre (zeyilname ile düzeltilmiş hali) cihazın maksimum RCF değeri 6000 ZG’den az olmamalıdır.” hükmüne rağmen teklif edilen cihazın RCF değerinin 5898 olduğu görülmüştür.” tespitine yer verilmiştir.

 

c) Teknik şartnamenin 2.12 maddesinde zeyilname ile yapılan değişiklikle; “Cihazın en az 30 adet program hafızası bulunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak yapılan demonstrasyon neticesinde düzenlenen tutanağın 4 üncü maddesinde; “Teknik şartnamenin 2.12 maddesine göre (zeyilname ile düzletilmiş hali) cihazın en az 30 adet program hafızası bulunmalıdır” hükmüne rağmen demonstrasyon sırasında isteklinin program sayısını 4X10=40 şeklinde ayrı ayrı programları olduğunu iddia etmiştir. Ancak bunun 4 ayrı rotorla mümkün olduğu görülmüş, kullanım sırasında tek rotorda olan program sayısının 10 adet olduğu anlaşılmıştır.” tespitine yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen hüküm ve düzenlemeler ile idarece demonstrasyon neticesinde düzenlenen tutanakta yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin, ikinci iddiasına yönelik inceleme ve hukuki değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.1.1 maddesinde;

 

“Yürürlükte olan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren yerli ya da ithal malzemelerin AT sertifikası/sertifikaları (EC Certificate)’nın bulunması zorunludur. İstekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 2.1 maddesinde; “Cihaz CE standartlarına sahip olmalıdır ve belgelendirilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dosyasının tetkikinden; ihale üzerinde bırakılan istekli olan Kapadokya Medikal Ltd. Şti. ile Pınar Med. Sağ. Tem. İşl. Tic. Ltd. Şti.’nin, teklif ettiği cihazın 89/336/EEC (elektromanyetik uyumluluğa ilişkin) ve 73/23/EEC (düşük voltaja ilişkin) sayılı direktiflere uygun olduğunu gösteren CE belgelerini sundukları, başvuru sahibinin, teklif ettiği cihazın 73/23/EEC (düşük voltaja ilişkin) sayılı direktife uygun olduğunu gösteren CE belgesini sunduğu, Biem Med. Tem. İnş. Dış Tic. San. Ltd. Şti.’nin ise teklif ettiği cihaza ilişkin olarak  93/43/EEC sayılı direktif kapsamında bir CE belgesi sunduğu görülmüştür.

 

İdarece alımı planlanan cihazın (Soğutmalı Kan Santrifüjü cihazı) ilgili yönetmelik kapsamına girip girmediği ve giriyorsa hangi sınıfa dahil olduğu Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorulmuş, alınan cevabi yazıda;

 

“Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemlerine Dair 2006/43 sayılı Bakanlığımız Genelgesi, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) esas alınarak, uygulamaya kolaylık sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. İlgide kayıtlı yazınızda sorulan ürün, anılan Yönetmelikler kapsamında üretilmiş ve belgelendirilmiş ise 2006/43 sayılı Genelge kapsamına girmektedir. Bu nedenle, söz konusu ürünün hangi kapsamda üretilip belgelendirildiği önem taşımaktadır

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği Teknik Mevzuat uyumu kapsamında, 93/42/EEC Medical Devices Directive uyumlaştırılarak, 09/01/2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete´de Tıbbi Cihaz Yönetmeliği olarak yayınlanmıştır, 31/12/2003 tarihinden itibaren yürürlükte olan anılan Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4üncü madde hükümleri çerçevesinde ürünün/cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına üreticiler bizzat karar vereceklerdir. Eğer cihaz/ürün anılan Yönetmelik kapsamında ise üreticiler, Yönetmelik EK I Temel Gereklere uygun olan ürünleri için EK IX sınıflandırma kurallarına göre cihazın/ürünün sınıfını belirleyerek, Madde 9 Uygunluk değerlendirme işlemlerinde tanımlanan şekilde cihazın/ürününe CE işareti iliştirerek piyasaya arz edebileceklerdir.

 

Bu çerçevede, anılan ürün ile ilgili yeterli bilgi ve belge olmadığından görüş verilememekle birlikte, aynı ürün hakkında farklı belgelendirmeler uygulanmışsa, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında gerekli süreç başlatılabilecektir.” hususlarına yer verilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığından alınan görüşte; ürünün/cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına üreticilerin bizzat karar verecekleri, cihaz/ürün anılan Yönetmelik kapsamında ise üreticilerin ilgili sınıflandırma kurallarına göre cihazın/ürünün sınıfını belirleyerek, uygunluk değerlendirme işlemlerinde tanımlanan şekilde cihazın/ürününe CE işareti iliştirerek piyasaya arz edebilecekleri belirtilmiş olup, anılan ürün ile ilgili yeterli bilgi ve belge olmadığından görüş verilememekle birlikte, aynı ürün hakkında farklı belgelendirmeler uygulanmışsa, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında gerekli sürecin başlatılabileceği ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin anılan maddesinde yapılan ve isteklilerce teklif edilen cihazlara ilişkin AT sertifikalarının sunulmasını “yürürlükte olan tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamına girme” şartına bağlayan düzenleme ile Sağlık Bakanlığından alınan görüş bir arada değerlendirildiğinde,  ihalede teklif edilen cihazlara ilişkin olarak yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ilgili AT sertifikalarının sunulmasının gerekip gerekmediği hakkında net bir sonuca ulaşılamamış olup, bu hususun idarece gerekli araştırmalar yapılmak ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmek suretiyle bir neticeye ulaştırılması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği hususunun idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

3) Başvuru sahibinin, üçüncü iddiasına yönelik inceleme ve hukuki değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İtirazen şikayet konusu “Dik Tip Derin Dondurucu” cihazına ilişkin teknik şartnamenin 2.2 maddesinde; “Cihazın iç hacmi en az 518 litre olmalıdır.”, 2.5 maddesinde ise; “Cihazın dış ölçüleri en az 76 x 85 x 196 cm iç ölçüleri en az 62 x 58 x 136 cm (en x derinlik x yükseklik) olmalıdır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif zarfı muhteviyatında sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanının tetkikinden; başvuru sahibi tarafından teklif edilen derin dondurucunun iç hacminin 558 litre, dış ölçülerinin 100 x 88 x 195, iç ölçülerinin ise 75 x 62 x 120 cm olduğu görülmektedir.

 

Bu durum göre, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın iç hacmi teknik şartnamede istenen değeri karşılamakla birlikte, cihazın dış ve iç ölçülerinin teknik şartnamede belirtilen asgari değerlerin altında kaldığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin, dördüncü iddiasına yönelik inceleme ve hukuki değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

Başvuru sahibi, itirazen şikayet konusu kalemler olan “Soğutmalı Kan Santrifüjü” cihazı ile “Dik Tip Derin Dondurucu” cihazının, sırasıyla CELSEL 6/720 R model cihazın ve Sanyo marka MDF-U53V model cihazın katalog değerleri baz alınarak hazırlandığını iddia etmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında; şikayet başvurularının, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması durumunda dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da; şikayet başvurusunun şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gün olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin; 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “İstekliler, tekliflerini sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.”,

 

4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında ise; “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınır.

 

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

 

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” denilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 25.05.2007 tarihinde doküman satın aldığı, 12.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, 06.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 04.09.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 06.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 18.09.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu hususları dikkate alındığında, ihale dokümanına yönelik bu iddialar itibariyle şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı, bu itibarla söz konusu iddialar bakımından başvurunun dikkate alınmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaldı ki, başvuru sahibinin teknik şartnamelerin anılan marka ve modelleri işaret ettiği yönünde de açık bir iddiası bulunmayıp, teknik şartnamelerin söz konusu kataloglar “baz alınarak” hazırlandığı şeklinde bir iddiası söz konusudur. Ayrıca teknik şartnamelerin belli marka ve modelleri işaret edecek şekilde hazırlandığının iddia edildiği kabul edilse dahi, başvuru dilekçesinde, teknik şartnamelerin hangi katalog değerleri esas alınarak hazırlandığı yönünde somut açıklamalara yer verilmemiştir.

 

Diğer taraftan, her iki kaleme de dörder isteklinin teklif verdiği, her iki kalemde de ikişer isteklinin teklifinin geçerli teklif durumunda olduğu, bu isteklilerin teklif ettikleri cihazların da farklı markalar olduğu dikkate alındığında, söz konusu kalemler itibariyle ihalede rekabetin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin 1, 3 ve 4 üncü iddiaları yerinde görülmemiştir.

Ancak, başvuru sahibinin ihalenin 1 nci kalemi olan “Soğutmalı Kan Santrifüj Cihazına” ilişkin 2 nci iddiası ile ilgili olarak yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda belirtildiği üzere, ihalede teklif edilen cihazlara ilişkin olarak yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ilgili AT sertifikalarının sunulmasının gerekip gerekmediği hususunda Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınmak suretiyle bir karara varılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin itirazen şikayet konusu 1 inci ve 2 nci kalemlere ilişkin teknik şartnamelerin sırasıyla 2.20 ve 2.18 inci maddelerinde; “Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye temsilcisi olduğuna dair distribütörlük belgesini vermelidir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme neticesinde ihaleye katılımın yalnızca distribütör firmalarla sınırlanmış olduğu, oysa, konusunu piyasada hazır halde alınıp satılan malların (bir başka deyişle özel bir imalat süreci gerektirmeyen mallar) teşkil ettiği mal alımı ihalelerinde esas olan,  ihale konusu malın ihale dokümanında öngörülen şartlar dahilinde tedarik edilerek idareye teslim edilmesidir. Bu bağlamda bu tür mal alımı ihalelerinde, istekli ile ihale konusu mal  arasında distribütörlük bağlamında doğrudan illiyet aranmaması gerekmektedir. Aksi takdirde ihale konusu malı tedarik edebilecek durumda olan ancak o malın distribütörü durumunda olmayan diğer firmaların katılımı engelmiş olmakta ve bu durum da rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde de, isteklilerin teklif ettikleri ürünü teklif etmeye yetkili olup olmadıklarının tespiti bakımından, istenebilecek belgeler arasında distribütörlüğe ilişkin bir belgeye yer verilmemiştir.

 

Yukarıda açıklandığı üzere, ihale dökümanının bir parçası olan teknik şartnamenin 2.18 ve 2.20 nci maddelerinde yapılan düzenleme, 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aykırı olması, bu nedenle ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, çoğunluk karara katılmıyoruz.

 

 

 

               Hakan GÜNAL                                                               Adem KAMALI                                                                                                        

                          Üye                                                                                     Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul