İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3476
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :16
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3476
Şikayetçi:
 Montwell İth. İhr. Pazrl. Ltd. Şti. Çayhane Sok. No:21/4 06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Rızaiye Mah. İnönü Cad. No:74 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28316
Başvuruya konu ihale:
 2007/126317 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı (22.000 test) Allerjen, Tam Otomatik (5.000 test) İdentifikasyon ve Duyarlılık Sistemi Cihazı Edinme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.07.96.0207/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 09.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Kit Karşılığı (22.000 test) Allerjen, Tam Otomatik (5.000 test) İdentifikasyon ve Duyarlılık Sistemi Cihazı Edinme İşi” ihalesine ilişkin olarak Montwell İth. İhr. Pazrl. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.10.2007 tarih ve 28316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) C. Kit Karşılığı İmmunanalizörü Teknik Özellikleri bölümünün C.1 maddesinde; “Kitlerle beraber teklif edilecek cihaz Chemiluminescnt ölçüm teknolojisini kullanmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin sınırlı yöntem getirdiği, belirli markaları işaret ettiği, ihaleye katılımı daralttığı, ihaleye sadece 1 firmaya ait sistemlerin katılması sonucunu doğurduğu, teknik şartnamedeki bu düzenlemenin Kamu İhale Kanununun 4, 10 ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu, firmalarının teklif edeceği cihazın REAST yöntemi ile çalıştığı, bu yönteminde teknik şartnameye eklenmesi durumunda firmalarının da ihaleye teklif verebileceği,

 

            2) C.2 maddesinde; “Kitlerle beraber teklif edilecek olan cihazın hızı saatte en az 150 test olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, firmalarının teklif edeceği sistemin 170 dakikada 186 test çalışan bir sistem olduğu, her sistemin kendine göre bir çalışma süresinin olduğu, sistemlerinin günlük sonuç vermeye ve ihtiyacı karşılamaya uygun olduğu, aynı sonuç için elverişli yöntemlerden birkaçını alarak yöntem sınırlamasına gitmenin kanuna uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kit Karşılığı İmmunaanalizörü Teknik Şartnamesi’nin C.Kit ile Birlikte verilecek Cihazın Teknik Özellikleri başlıklı bölümün C.1 maddesinde; “Kitlerle beraber teklif edilecek olan cihaz Chemiluminescent ölçüm teknolojisini kullanmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme ile sadece bir yönteme yer verildiği belirlenmiştir.

 

            Konusu aynı türde kit alımı olan başka bir ihaleye ilişkin aynı şikayetçinin Kuruma yaptığı şikayet başvurusu üzerine, teknik şartnamede yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyip engellemediği, yapılacak testlerin verimliliğine ve fonksiyonelliğine bir etkisinin bulunup bulunmadığı hususunda uzman görüşü alındığı, uzman görüşünde; “…spesifik IgE ölçümlerinin değişik yöntemlerle yapıldığı, bunlardan birinin diğerine üstün olduğunun halen kanıtlanmadığı, bu nedenle sadece bir yöntemin (FEIA) şartnameye eklenmesinin sakıncalı olduğu, REAST (Reversed-Enzyme Allegro Sorbent Test) yönteminin de ihale şartnamesine eklenmesinin gerektiği” şeklinde görüş bildirildiğinden Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2005 tarih ve UM.Z-2224 sayılı kararıyla başvurunun uygun bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yeniden teknik görüş alınmasına gerek görülmemiştir.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamede sadece bir yönteme yer verildiği, teknik görüşte sistemlerden birinin diğerine üstünlüğünün ispatlanamadığının belirtildiği, teklif edecekleri cihazları diğer yöntemlerle çalışan isteklilerin ihaleye katılamayacakları, teklif verseler bile değerlendirme dışı bırakılacakları, bu nedenle teknik şartnamenin C.Kit ile Birlikte verilecek Cihazın Teknik Özellikleri başlıklı bölümünün C.1 maddesinde yapılan; “Kitlerle beraber teklif edilecek olan cihaz Chemiluminescent ölçüm teknolojisini kullanmalıdır.” şeklindeki düzenlemenin rekabeti engellediği ve anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kit Karşılığı İmmunaanalizörü Teknik Şartnamesi’nin C.Kit ile Birlikte verilecek Cihazın Teknik Özellikleri başlıklı bölümün C.2 maddesinde; “Kitlerle beraber teklif edilecek olan cihazın hızı saatte en az 150 test olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin şikayet başvurusuna idare; “…Laboratuarımızda çalışan test spektrumu, parametre sayısı ve test sayılarının oldukça yoğun olması nedeniyle saate 150 testlik bir çalışmayla günlük hasta potansiyelimizin tamamını aynı gün içerisinde istenilen testleri çalışabilmektedir. Hekimlerimizin aynı gün laboratuar sonuçlarını alarak hastalarımıza gerekli teşhis ve tedaviyi yapma imkanının oluşması kurumumuzun sağlık hizmetini vatandaşlarımıza hızlı ve güvenilir şekilde sunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle teklif etmiş olduğunuz 170 dakikada 186 test çalışma yani saatte 55 testlik bir çalışma reddedilmiştir.” şeklinde cevap vermiş olup, idare, teknik şartnamede cihazın hızının saatte en az 150 test olması gerektiğini düzenleyerek ihtiyacının saatte en az 150 test yapabilen cihaz olduğunu ortaya koymuştur.

 

Başvuru sahibi kendi yaptığı açıklamalardan teklif ettikleri cihazın 170 dakikada 186 test yani saatte 65 test çalışabildiğini ifade etmektedir. Bu açıklamadan başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin C.1 maddesine uymadığı görülmekte olup, başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul