İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3479
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :19
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3479
Şikayetçi:
 Bertaş Teknik ve Tıbbı Malzeme San. ve Tic. A.Ş., 4.Esenşehir Mahallesi, Natoyolu Cad., Bahadır Sokak, No:21 Y.Dudullu Ümraniye/İSTANBUL(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Arakiyeci Hacı Mehmet Mah., Op.Dr.Burhanettin Üstünel Cad., No:10 34668 Zeynep Kamil Üsküdar/İSTANBUL(Ana)
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28262
Başvuruya konu ihale:
 2007/101705 İhale Kayıt Numaralı “Hastabaşı Monitörü Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 07.07.94.G022/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastabaşı Monitörü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bertaş Teknik ve Tıbbı Malzeme San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.10.2007 tarih ve 28262 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede teklif edilen monitörlerin modüler olması gerektiğinin teknik şartnamede belirtildiği, ihaleye katılan firmalardan yalnızca iki firmanın bu özelliği karşıladığı, modüler yapıdaki monitörlerin ihtiyaç duyulduğunda sadece modülleri değiştirilerek güncellenebileceği ve daha üst özelliklerde kullanılabileceği, bu durumun diğer firmaların teklif ettiği monitörlerde sağlanamadığı, yani diğer firmalar başta ne özellikte monitör veriyorsa sadece o özelliklerin kullanılabildiği, bu tip monitörlerde model ve özelliklerin yükseltilemediği, uzun vadeli düşünen kurumların tercihlerini modüler yapıda monitörlerin alınması şeklinde olduğu, sadece kendilerinin ve Ams firmasının teklif ettiği monitörlerin modüler yapıda olduğu, ihtiyaca göre özelliklerinin değiştirilebileceği, o nedenle farklı bir fiyat kategorisinde olduğu, bu durumun gözardı edildiği ve haksız rekabete yol açıldığı, bu şartname çerçevesinde firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiği, kurumun talebi doğrultusunda demonstrasyon yapılacağının belirtildiği, firmalardan demonstrasyon istenerek modüler olan ve olamayan monitörler arasındaki farkları görebileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin hastabaşı monitörü alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiş ve 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.4.1. maddesinde isteklilerin teklif edilen cihazı tanıtıcı orijinal resimli katalog veya broşür verilmeleri istenilmiş, gerekli görüldüğü takdirde demonstrasyon isteneceği belirtilmiş, aynı düzenlemeye ihale ilanının 4.3.4. maddesinde de yer verilmiştir.

 

Teknik ŞartnameninTekliflerin Hazırlanması” bölümünde “firmalar teknik şartname maddelerine tek tek Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "……marka……model cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri karşılamayan firma teklifleri red edilecektir… ihale başvuru dosyasında teklif edilen cihazın orijinal resimli broşür olmalıdır. Gerekli görüldüğünde demonstrasyon istenecektir. Cihazlarla birlikte bir adet orijinal İngilizce veya Türkçe kullanım klavuzu verilecektir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, İdarece, ilanda, idari ve teknik şartnamede demonstrasyona ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin, isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı hususunu tevsik amacıyla yapılmak istendiğinin anlaşıldığı, şikayete konu ihaleye altı istekli tarafından teklif verildiği, Fizyomed Biomedikal Sağ. Hiz. Müh. Bil. Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif sahipleri tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesi ve demonstrasyon için taahhütname sunulduğu, ihale üzerinde kalan İstanbul Tıp Cer. Alet. Tıbbi Malz. İth. İhr. İml. ve Dahili Tic. firması tarafından teklif ekinde sunulan demonstrasyon belgesinde, ihale uhdelerinde kaldığı takdirde idarenin istediği tarih ve yerde demonstrasyon yapmayı kabul ve taahhüt ettiklerini beyan ettikleri, başvuru sahibi tarafından sunulan demonstrasyon belgesinde ise ihale uhdelerinde kaldığı takdirde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu tarafından istenildiği takdirde idarenin belirleyeceği süre içerisinde ve idarenin belirleyeceği süre kadar demonstrasyon yapmayı kabul ve taahhüt ettiklerini beyan ettikleri görülmüştür.

 

10.09.2007 tarihli tutanağın incelenmesinden; ihalede geçerli en düşük teklifi veren İstanbul Tıp Cer. Alet. Tıbbi Malz. İth. İhr. İml. ve Dahili Tic. tarafından teklif edilen cihaz monitörünün şartnameye uygunluğunun tespiti amacıyla demonstrasyon yapmasının istenildiği, Jinekoloji 2 Kliniği’ne kurulan monitörün hastalar üzerinde denendiği, cihazın uygulaması ile firmanın cihaza ait verdiği şartnameye uygunluk belgesi ve teknik şartname karşılaştırılarak, anılan cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği ve 14.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı 25.09.2007 tarihli başvuru üzerine idarece verilen 26.09.2007 tarihli cevapta; ihale üzerinde kalan firmanın şartnameler gereği teklif ekinde verdiği katalogda ve katalog sayfa numaralarını da belirten teknik şartnameye uygunluk cevabında şartnamenin tümünü karşıladığı, idari şartnamenin 7.3.4.1. maddesi gereğince gerekli görüldüğü takdirde demonstrasyon isteneceğinin düzenlendiği, ihale üzerinde kalan firmadan karar öncesinde demonstrasyon istenildiği ve cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun görüldüğü, firmanın modül sözcüğü ile modüler sözcüğünü karıştırdığı, sözlük anlamı olarak modüler’in parçalı demek olduğu, modülün ise kendi başına hareket edebilen teknik şartnamede bağımsız bölüm anlamında olduğu, modüler (parçalı) yapıda veya modüler sistemde monitör olacak diye bir ibare bulunmadığı, zaten böyle olsaydı ihaleye sadece 2 firmanın katılabileceği ve rekabetin sağlanamayacağı, ihaleye 6 firmanın katıldığı, ayrıca en düşük fiyat esasına göre ihaleye çıkıldığı, ihaleyi kazanan firma ile aralarında 73.500,00 YTL fark olduğu hususları belirtilmiştir.

 

İdarelerce, ihale dokümanları hazırlanırken tedarik edilecek malın piyasada bulunma koşulları, fiyatı, yurt içi veya yurt dışı üretimi olması durumuna göre temin süresi vb. gibi hususlar da göz önüne alınarak düzenleme yapılabileceği, teklif edilecek ürüne ilişkin katolog istenebileceği gibi, ürün özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda da demonstrasyon istenebileceği tabiidir.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; istekliler tarafından teklif edilen cihazın özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak cihaz üzerinde yapılacak demonstrasyondan ve “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebileceği, şikayete konu ihalede idarece gerekli görüldüğü takdirde demonstrasyon isteneceği yolunda düzenleme yapıldığı, anılan hususun idari ve teknik şartname ile ilanda belirtildiği, ayrıca monitörlerde hangi özelliklerin bulunması gerektiğinin teknik şartnamede detaylı olarak düzenlendiği, anılan düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğu, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığının taahhüt edildiği, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve demonstrasyon için taahhütname sunulduğu, idarece, söz konusu düzenlemeler uyarınca ihalede geçerli en düşük teklifi veren firma tarafından teklif edilen cihaza ilişkin yapılan demonstrasyon sonucunda teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirildiği anlaşıldığından, şikayete konu hususlarla ilgili olarak başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Kaldı ki, ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye uygun olmayan bir ürünü idareye teslim etmesi durumunda, muayene ve kabul komisyonu tarafından gerekli tespit yapılarak idarece sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, isteklinin teknik şartnameye uygun mal teslim edip etmediği hususunun da ancak idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceğinden, bu aşamadaki sorumluluk idarede olmak üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede; teknik şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması” bölümünün 3 üncü maddesinde: “teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecekti.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: I. “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhale dökümanının bir parçası olan teknik şartnamenin tekliflerin hazırlanması bölümünün 3 üncü maddesinde referansa          ilişkin yapılan düzenleme, 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aykırılık oluşturması nedeniyle,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, çoğunluk karara katılmıyorum.

 

 

 

                                        Adem KAMALI

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul