İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3511
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :66
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3511
Şikayetçi:
 Gama Medikal Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti., Yaşam Cad. Söğütözü Ak Plaza Kat:6 Daire:21 Söğütözü/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, B-Blok 06500 Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28920
Başvuruya konu ihale:
 2007/64005 İhale Kayıt Numaralı 10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 5 inci Kalem Elektrocerrahi Jeneratörüne İlişkin Kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 07.08.16.0134/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (5.Kalem Elektrocerrahi Jeneratörü)” ihalesine ilişkin olarak Gama Medikal Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 28.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28920 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince 5 inci kalem Elektrocerrahi Jeneratörü kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 24.07.2007 tarihinde yapılan “10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (5. Kalem Elektrocerrahi Jeneratörü)” ihalesine katıldıkları, ihale uhdesinde bırakılan ve ekonomik açıdan en düşük fiyat teklifi veren Sesan Ltd. Şti. firmasının teklif ettiği Bowa marka cihazın teknik şartnamenin 1, 2, 3, 9 ve 10 uncu maddelerine uygun olmadığı, 1, 2, 3 ve 9 uncu maddelere uygunluğun broşür incelemesi veya demonstrasyon yoluyla anlaşılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İnceleme konusu ihalenin Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından açık ihale usulü ile 24.07.2007 tarihinde  yapılan “10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı”  işi olduğu ve şikayet konusunun da 5 inci kalem olan “Elektrocerrahi Jeneratörü” alımı olduğu anlaşılmıştır.

          İdari şartnamenin 7.3.1.5 ve ilanın 4.3.1.e maddelerinde; “İstekli, teklif ettikleri cihaza/cihazlara ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak, teknik şartnamedeki sıraya göre cevaplandırılmış Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

          Ayrıca idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57. maddesinde; “İhale komisyonu tarafından isteklilerden demo talep edilmesi halinde, demo talep yazısı, isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini talep eden 7. (yedinci) gün isteklilere tebliğ tarihi sayılıcaktır. Tebligat yapılan istekliler, yazılı bildirimde belirtilen yer, tarih ve saate kadar gerekli hazırlığı yapacaktır. Tebligat yapılan isteklilerin demo sunumu yapamadıkları cihazlara ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

        İhale uhdesinde bırakılan Sesan Ltd. Şti.’nin Bowa marka ARC 300e model cihazı teklif ettiği ve ihale teklif dosyası içerisinde teknik şartnameye uygunluk belgesi, kullanım kılavuzu, ile katalog sunduğu sonuç olarak teknik şartname maddelerinin açıklandığı anlaşılmıştır. İdare tarafından yapılan incelemelerde Sesan Ltd. Şti.’nin teknik şartnameyi karşıladığının görüldüğü belirtilmiştir.

       Şikayetçi firmanın şikayetini reddeden 03.10.2007 tarih ve 2007/35 sayılı kararda, ihale uhdesinde bırakılan Sesan Ltd. Şti.’ne demonstrasyon yapıldığı ve teknik şartnameye uygunluk verildiği belirtilmiştir. Ancak yapılan demonstrasyona ilişkin bir tutanak tutulması gerektiği halde  demonstrasyona ilişkin sonucun tutanakla tespit edilmediği anlaşılmıştır.

       4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene-kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu,  muayene kabul komisyonunca teklif edilen cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecektir. Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanacağı açıktır.

         Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü,

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.”  hükmü yer almaktadır.

           Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda ise idarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden  yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           f) bendi yönünden yapılan incelemede;

 

           Söz konusu ihalenin 25.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanında ve idari şartnamesinde ihalenin 05.07.2007 tarihinde yapılacağı düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Ancak 18.06.2007, 19.06.2007 ve 04.07.2007 tarihlerinde 3 adet zeyilname düzenlemesi yapılarak teknik şartnamelerde değişiklikler yapılmış ayrıca 04.07.2007 tarihli zeyilname ile de ihale tarihi 24.07.2007 tarihine ertelenmiştir.

      4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

          Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde  bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.”  hükmü yer almaktadır. 

          Başvuruya konu ihalede idarenin 05.07.2007 tarihinde yapılacak olan ihalede 04.07.2007 tarihinde zeyilname yapması esasa etkili bir aykırılık olarak görülmemiştir. 

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Söz konusu ihalenin 25.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanında ve idari şartnamesinde ihalenin 05.07.2007 tarihinde yapılacağı düzenlemesi yapılmıştır.

 

         Ancak 18.06.2007, 19.06.2007 ve 04.07.2007 tarihlerinde 3 adet zeyilname düzenlemesi yapılarak teknik şartnamelerde değişiklikler yapılmış ayrıca 04.07.2007 tarihli zeyilname ile de ihale tarihi 24.07.2007 tarihine ertelenmiştir.

 

     4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29.maddesinde;  “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.
         Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde  bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.”  hükmü yer almaktadır. 

 

       İdarenin 05.07.2007 tarihinde yapılacak olan ihalede 04.07.2007 tarihinde zeyilname yapması “Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.”  şeklinde ifade edilen Kanun hükmüne aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul