En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3540
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :19
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3540
Şikayetçi:
 Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti., Beyhekim Mahallesi, Kaleönü Sokak, Sevilir Apt. 20/2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri 1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28730
Başvuruya konu ihale:
 2007/118811 İhale Kayıt Numaralı “1 Kısım Endo Üroloji Seti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 07.08.12.0105/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Kısım Endo Üroloji Seti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.10.2007 tarih ve 28730 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu Sony Marka monitör cihazının CE belgesinin bulunmadığı, ayrıca idari şartnamenin 7.2.1 b maddesinde istenilen yetkili satıcılık belgesi de bulunmamasına rağmen bu eksik evrakların idarece söz konusu istekliye tamamlatıldığı bunun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 7.2.4. maddesinde; “İstekliler teklif ettikleri ürünlerle ilgili CE belgelerinin aslı ve noter tasdikli suretlerini Türkçe tercümeleri ile birlikte teklifleri ekinde sunacaklardır.” düzenlemesi ile,

 

            Aynı şartnamenin 7.2.1. (b) maddesinde “İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile ve/veya sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.”in teklifleriyle birlikte sunulmasının istenildiği,

           

Anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu düzenleme gereğinde isteklilerce teklif ettikleri ürüne ilişkin olarak sunmaları gereken CE belgeleri ile şartnamenin 7.2.1. (b) maddesinde istenilen belgelerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmadığının ihale komisyonu tarafından tespiti üzerine, idarece 18.09.2007 tarih ve 932-04 Sat. sayılı yazıyla söz konusu belgelerin iki iş günü içinde tamamlatılmasına ilişkin ihale üzerinde bırakılan istekliye yazı yazıldığı ve bu belgelerin anılan istekli tarafından 18.09.2007 tarihli yazı ekinde idareye sunulduğu ve idarece bu belgeler kabul edildikten sonra ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu konuya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde;

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü ile,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde;

 

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

İdarece idari şartnamede açıkça istenilen CE belgeleri ile idari şartnamenin 7.2.1. (b) maddesinde istenilen belgeleri sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, söz konusu belgelerin tamamlatılması anılan Yönetmelik hükmüne aykırıdır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul