İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3544
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :25
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3544
Şikayetçi:
 Tem Med. Tek. Elek. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kocamustafapaşa Cad. Etyemez Tekke Sok. Merih İş Merkezi No:45 Kat:4 D:116 Kocamustafapaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kuşadası Devlet Hastanesi Baştabipliği,Kuşadası/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26959
Başvuruya konu ihale:
 2007/80474 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Tıbbi Cihaz Alımı (2 nci Kalem-Laparoskopi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 07.07.55.0185/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kuşadası Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 31.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin 2 nci kalemi “Laparoskopi Cihazı Alımı”na ilişkin olarak Tem Med. Tek. Elek. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.09.2007 tarih ve 26959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 31.10.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin 2 nci kalemine en avantajlı teklifin taraflarınca verildiği, teknik şartnamenin F.2 ve D.10 maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif ettikleri cihazın her iki madde de yer alan özellikleri karşılayacak nitelikte olduğu, dolayısıyla, değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Laparaskopi cihazına ilişkin teknik şartnamenin D.10 maddesinde; “özellikle pediatrik hastalar için akış hızı 0-10 lt/dak arasında en fazla 0,5 lt/dak’lık değer artışları ile 10-20 lt/dak arasında ise en fazla 1 lt’lik değer artışları ile akış hızı ayarlanabilmelidir.” F.2 maddesinde; “İrrigasyon basıncı en az 400 mmHG olmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak akademik bir kuruluştan, başvuru sahibinin teklifi kapsamında idareye sunduğu orijinal katalog ek yapılmak suretiyle “Başvuru sahibince teklif edilen cihazın teknik şartnameye (şartnamenin D.10 ve F.2 maddelerine uygunluğu ayrıntılı olarak incelenmek suretiyle) uygun olup olmadığı” hususlarında görüşleri sorulmuştur.

 

Alınan görüşte; “ Bahsi geçen cihazın teknik şartnamenin F.2 maddesine uygun olmadığı çünkü cihazın irrigasyon basınç değerinin en fazla 120 mmHG ulaşabileceği görülmüştür. Yine ilgili cihazın D.10 maddesinde geçen “Akış hızı 0-10 lt/dak arasında en fazla 0,5 lt/dak’lık değer artışları ile 10-20 lt/dak arasında ise en fazla 1 lt’lik değer artışları ile akış hızı ayarlanabilmelidir.” şartları istenmiş olup cihaza ilişkin dokümanlarda değer artış aralıkları hakkında ayrıntılı bilgiye rastlanmamıştır.” hususlarına yer verilmiştir.

 

İdarelerce teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirme yapılacağı aşikardır. Bu bağlamda, teknik görüşün talep edildiği uzman kuruluş tarafından idareye teklif kapsamında sunulan kataloglar üzerinden yapılan incelemede, tereddüde mahal verilmeyecek şekilde cihazın teknik şartnamenin F.2 maddesinde yer alan teknik kriteri karşılamadığı belirtildiğinden, D.10 maddesinde yer alan teknik kriterin karşılanıp karşılanmadığı araştırılmaksızın başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul