• Karar No: 2007/UM.Z-3545
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :26
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3545
Şikayetçi:
 Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic. ve San. Ltd. Şti., 1358. Sokak, Özdet Sitesi, No:9/b Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi Baştabipliği, PK:20400 Buldan/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27056
Başvuruya konu ihale:
 2007/96555 İhale Kayıt Numaralı “Otomatik Röntgen Film Banyo Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 07.07.58.0200/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomatik Röntgen Film Banyo Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27056 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu ürünün teknik şartnamenin 2.1, 2.4, 2.7, 2.8 ve 2.10’uncu maddelerine uygun olmadığı, ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyonu tarafından 02.08.2007 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında, Ultra Medikal Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma, Proser Med. Sis. Müh. Elk. Elkt. Bilg. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olarak belirlendiği, bunun üzerine başvuru sahibinin bu iki firmanın teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olmadığı iddiası ile şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin yapılan şikayet başvurusu üzerine röntgen teknisyenlerinden oluşan Teknik Şartname Komisyonuna rapor hazırlanması için görev verildiği, ihaleye teklif veren firmaların bunun üzerine demostrasyon yapmak için çağırıldıkları, yapılan demostrasyon sonrasında Teknik Şartname Komisyonu tarafından Ultra Medikal Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu ürünün teknik şartnamenin 2.4 ve 2.7 nci maddelerini tam olarak karşılamadığı, Proser Med. Sis. Müh. Elk. Elkt. Bilg. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu ürünün ise, Teknik Şartnameye uygun olduğunun tespit edildiği, yeniden toplanan ihale komisyonu tarafından, Ultra Medikal Cih. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Proser Med. Sis. Müh. Elk. Elkt. Bilg. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibinin teklifinin ise, yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için uygun görülmeyip değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.4-d maddesi uyarınca firmalardan, demostrasyon sağlayacaklarına dair taahhütname istenilmektedir. İhalenin gerek gerçekleştirilen demostrasyon sonrasında, gerek teklif kapsamında sunulan belgeler doğrultusunda, teknik şartnameye uygun teklif verdiği idarece tespit edilen isteklinin üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespit edilmesi gerektiği ve buna ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin (b) bendinin 8. alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için istenecek bilgi ve belgeler arasında, “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,” sayılmış ve bu bilgi ve belgelerin istenmesine ilişkin olarak: “…İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, idarelerin, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belgelerin istenmesi ve söz konusu belgelere ilişkin yeterlik kriteri öngörmesi mümkündür.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3’üncü maddesinde, yeterliliğin tespiti için istenilecek belgeler arasında;

 

            Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:

           

            İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar (TSE, TSEK, ISO, TÜV vb)”

 

            Sayılmış ve Belge Kontrol Tutanağında bu madde kapsamındaki belgelerin istekliler tarafından sunulup sunulmadığı değerlendirmeye alınmıştır.

           

            Ultra Medikal Cih. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalardan, En ISO 9001:2000, EN ISO:13458:2003, AB Uygunluk Onayının sunulduğu

 

            Etkin Tıbbi Cihazlar Ser. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalardan, En ISO 9001:2000, EN ISO:13458:2003,AT Sertifikasının sunulduğu,

 

            Proser Med. Sis. Müh. Elk. Elkt. Bilg. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalardan, En ISO 9001:2000 ve Uygunluk Sertifikasının sunulduğu,

 

            Anlaşılmıştır.

 

İdarenin yukarda belirtilen düzenlemeleri incelendiğinde; isteklilerden TSE, TSEK, ISO, TÜV vb. belgeler, sertifikalar, standartlar istenildiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu,  kısaltma ve/veya sembollerin içeriğinin belirtilmediği, cümlede vb. yazılmak suretiyle belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verildiği, ancak bu durumun belirsizliği daha da güçlendirildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, İdari Şartnamenin 7.3.3 numaralı maddesinde yer alan düzenlemeye göre; (objektif kriterler bulunmadığından) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması imkanı bulunmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

Adem Kamalı

üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul