İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3546
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :27
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3546
Şikayetçi:
 Kıvanç Petrol Ürünleri Nak. İnş. Teks. Gıda Temz. San. ve Tic.Ltd.Şti. Karaduvar Mah. 131.Cadde No:14 Ataş/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 06490 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27083
Başvuruya konu ihale:
 2007/38259 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğne 4.000 Ton (±%20) 6 Nolu Fuel Oil, 8.930.000 Lt.(±%20) Motorin (4.000 Ton (±%20) 6 Nolu Fuel Oil Kısmı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.07.60.0207/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 17.05.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne 4.000 Ton (±%20) 6 Nolu Fuel Oil,  8.930.000 Lt.(±%20) Motorin (4.000 Ton (±%20) 6 Nolu Fuel Oil Kısmı)” ihalesine ilişkin olarak Kıvanç Petrol Ürünleri Nak. İnş. Teks. Gıda Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.09.2007 tarih ve 27083 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Başvuru konusu ihaleye başka bir firma ile ortak girişim olarak teklif verdikleri, kendilerinin pilot ortak, diğer firmanın ise özel ortak olduğu, idarenin idari şartnamenin 33 üncü maddesi gereğince tekliflerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için bağlı oldukları akaryakıt ana dağıtım firmalarından açıklama ve bilgi istediği, kendilerinin bağlı olduğu akaryakıt ana dağıtım firmasının açıklamada bulunduğu, özel ortağın bağlı bulunduğu akaryakıt ana dağıtım firmasının açıklamada bulunmadığı, daha sonra özel ortağın bağlı bulunduğu akaryakıt ana dağıtım firmasının, özel ortak ile aralarındaki sözleşmenin feshedildiğini bildirdiği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idari şartnamede açık bir şekilde açıklama talebinin istekliye yapılması gerektiğinin düzenlendiği, ana dağıtım firmaları teklif sahibi olmadığı için açıklama talebinin bunlardan istenilmesinin idari şartnamenin 33 üncü maddesine aykırı olduğu, özel ortağın sözleşmesinin feshedilmesinin ihalenin seyrini etkilemeyeceği, Petrol Piyasası Kanununda; “90 güne kadar yeni firmayla sözleşme yapabilir” hükmüyle örtüştüğü, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” hükmü,

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi” başlıklı 52 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının (a) bendinde; “Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarelerce tamamlatılır.”  ve 7 nci fıkrasında; “Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksiklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.”  hükmü,

 

İdari şartnamenin “İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenmesi” başlıklı 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ise; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, 16.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin sonuçlandırıldığı, adı geçen kararda İn-Sa Petrol – Kıvanç Petrol Ortak Girişiminin teklif dosyalarında vermiş oldukları belgelerin eksiksiz ve şartname esaslarına uygun olduğunun komisyonca tespit edildiğinin ifade edildiği, ihale komisyon kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin olarak herhangi bir ifadenin yer almadığı, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararında da başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin olarak bir ifadeye yer verilmediği, başvuru sahibinin teklifinin neden değerlendirmeye alınmadığına ilişkin olarak idareden gerekçe sorduğu,

 

Gerekçe sorulması üzerine ihale komisyonunun 30.07.2007 tarihli kararında; “Kesinleşen ihale kararının firmalara bildirilmesinden sonra Kıvanç Petrol Ürünleri Nak. İnş. ve Tic.Ltd.Şti. firması değerlendirmeye alınmama gerekçesini öğrenme talebinde bulunmuştur. Bu nedenle komisyonumuzca ihale dosyalarında yeniden yapılan inceleme neticesinde 6 nolu fuel oil için İn-Sa Petrol – Kıvanç Petrol Ortak Girişimi firmalarının teklif fiyatının (2.660.000,00YTL) Akpet Akaryakıt A.Ş. firmasının teklifinden (2.806.740,00YTL) daha düşük olduğu görülmüştür. EPDK’nın internet sitesinden 17.05.2007 ihale tarihindeki Kahramanmaraş ili 6 nolu fuel oil birim fiyatına bakıldığında, İn-Sa Petrol – Kıvanç Petrol Ortak Girişimi firmalarının teklif fiyatının 6 nolu fuel oil için %26 indirim yaptığı görülmüştür. Firmanın teklif fiyatının daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için bağlı olduğu ana dağıtım firmasından bayisine uyguladığı azami iskonto miktarının ve ihale tarihine en yakın bayisine düzenlemiş olduğu faturanın istenmesine gelen bilgi ve belgelerden sonra konunun tekrar komisyonumuzda değerlendirilmesine karar verilmiştir.” şeklinde karar aldığı,

 

 Alınan bu karar gereğince idarenin ihaleye ortak girişim olarak katılan Kıvanç Petrol firmasından 31.07.2007 tarih ve 005301 sayılı yazı ile İn-Sa Petrolcülük firmasından 31.07.2007 tarih ve 005302 sayılı yazı ile bağlı oldukları akaryakıt ana dağıtım firmasının 01.08.2007 tarihine kadar kendilerine bildirilmesini istediği, İn-Sa Petrolcülük tarafından 31.07.2007 tarihinde bağlı oldukları akaryakıt ana dağıtım firmasının Opet Petrolcülük A.Ş. olduğunun, Kıvanç Petrol tarafından ise yine aynı tarihte bağlı oldukları akaryakıt ana dağıtım firmasının Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. (Alpet) olduğunun bildirildiği, bunun üzerine idare tarafından ana dağıtım firmaları olan Opet A.Ş.’den 31.07.2007 tarih ve 005339 sayılı yazı ile Alpet A.Ş’den aynı tarih ve 005338 sayılı yazı ile bayilere uyguladıkları % iskonto oranlarını ve en son düzenlemiş oldukları faturaları bildirmelerinin istendiği,

 

Kıvanç Petrol firmasının bağlı olduğu ana dağıtım firmasının istenilen sürede bildirimde bulunduğu, İN-SA Petrocülük firmasının bağlı olduğu ana dağıtım firmasının istenilen sürede bildirimde bulunmadığı,

 

Bunun üzerine ihale komisyonunun 09.08.2007 tarihli kararında; “Kıvanç Petrol firmasının ana dağıtım firması Alpet A.Ş. istenilen sürede bayisine uyguladığı azami iskonto miktarını ve ihale tarihine en yakın bayisine düzenlemiş olduğu faturayı bildirmesine rağmen, İN-SA Petrolcülük firmasının ana dağıtım firması Opet A.Ş. istenilen sürede (02.08.2007 tarihine kadar) bayisine uyguladığı azami iskonto miktarını ve ihale tarihine en yakın bayisine düzenlemiş olduğu faturayı tarafımıza bildirmemiştir. Bu nedenle Kıvanç Petrol – İn-Sa Petrolcülük firmalarının ortak girişim olarak vermiş oldukları teklifleri sağlıklı olarak değerlendirilememiştir. Ortak girişim olarak teklif veren ve yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olan İN-SA Petrolcülük – Kıvanç Petrol ortak girişimi firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.” şeklinde karar aldığı, alınan bu karar doğrultusunda idarenin başvuru sahibine değerlendirme dışı bırakma gerekçelerini 15.08.2007 tarih ve 5686 sayılı yazı ile ana dağıtım firmalarından bilgi istenildiği, İn-Sa Petrolcülük adına herhangi bir açıklamada bulunulmadığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldıkları şeklinde bildirdiği, bu arada İn-Sa Petrolcülük firmasının ana dağıtım firması olan Opet Petrolcülük tarafından 14.08.2007 tarihli yazı ile 11.07.2007 tarihinden geçerli olmak üzere Opet Petrolcülük A.Ş. ile İn-Sa Petrolcülük arasındaki sözleşmenin feshedildiğinin bildirildiği,

 

Değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin bildirilmesinden sonra başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin bu başvuruyu; “İn-Sa Petrol firmasının ana dağıtım firması Opet A.Ş. istenilen sürede firmaya uyguladığı azami iskonto miktarını ve ihale tarihine en yakın bayisine düzenlemiş olduğu faturayı tarafımıza bildirmemiştir. Daha sonra Opet A.Ş.’nin göndermiş olduğu yazıda ise, İn-Sa Petrol firması arasındaki sözleşmenin feshedildiğini bildirmiştir… Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda şikayet başvurunuzun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.” şeklinde cevaplandırdığı görülmüştür.

 

İsteklilerin hangi hallerde değerlendirme dışı bırakılacakları 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ve idari şartnamenin 32 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu haller dışında isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması imkanı bulunmamaktadır. Adı geçen Kanunun 37 nci maddesi ve idari şartnamenin 33 üncü maddesi gereğince net olmayan hususlarla ilgili tekliflerin açıklanmasının isteklilerden istenmesi gerekmektedir. İstekli dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden tekliflerin açıklanmasına ilişkin bilgi ve belge istenmesi ve bu isteğe cevap verilmemesi durumunda isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına aykırı olacaktır.

 

İdarenin istemiş olduğu bilgi ve belgeleri istekli sıfatına sahip firmalardan istemesi gerekirken, ana dağıtım şirketlerinden istemesinin ve başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasının, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve idari şartname düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde, yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin pilot ortak, diğer firmanın da özel ortak olarak teklif verdikleri ihalede, özel ortağın bağlı olduğu ana dağıtım firmasının, önce herhangi bir açıklamada bulunmadığı, daha sonra özel ortakla aralarındaki sözleşmenin feshedildiğini bildirdiği, bunun  üzerine idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, feshin 11.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olduğu,  ihale tarihinin 17.05.2007 olduğu tespit edilmiştir. Özel ortak ile bağlı olduğu ana dağıtım firması arasındaki sözleşme ihale tarihinde feshedilmemiş olduğu için bu fesihin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılımda bir eksiklik olarak değerlendirilmesi imkanı bulunmamaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede en düşük teklifi veren Veyseller Akaryakıt firması, bağlı oldukları ana dağıtım firmasının bildirilmemesi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İdari şartnamede isteklilerin bağlı oldukları ana dağıtım firmasını bildireceklerine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle bağlı olunan ana dağıtım firmasının bildirilmemesi nedeniyle adı geçen isteklinin değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

            Başvuru sahibi isteklinin ve ihalede en düşük teklifi veren Veyseller Akaryakıt firmalarının değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı sonucuna varıldığı için adı geçen isteklilerin teklifleri de değerlendirmeye alınarak, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi ve ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul