İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3547
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :29
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3547
Şikayetçi:
 Bal-Pet Akaryakıt Tic. Ltd. Şti., Av. Ömer Faruk CAN, Haydar Çavuş Mahallesi, Haydar Çavuş Sk., Alifahri İşeri İşhanı, Kat: 2 Bandırma/BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir İl Özel İdaresi,Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Özmerkez Kat: 2 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26951
Başvuruya konu ihale:
 2007/87545 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 07.07.56.G022/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir İl Özel İdaresi’nce 03.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bal-Pet Akaryakıt Tic. Ltd. Şti.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.09.2007 tarih ve 26951 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin uhdelerinde kalması üzerine sözleşmeye davet edildikleri, kesin teminatı yatırdıkları, ancak daha sonra sosyal güvenlik prim borcu yoktur şeklindeki yazının ihale tarihini kapsayacak şekilde sunulmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatın irat kaydedildiğine ilişkin yazının tebliği edildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin IX isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasına göre istenecek belgeler başlığının (C) maddesinin 2 nci fıkrasının 2 numaralı bendinde, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan… sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların ferileri toplamından oluşan borçların kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceğinin düzenlendiği, 31.07.2007 tarihi itibariyle borçlarının olmadığı, bu tarihten sonra tahakkuk eden borç miktarının tüm ferileri ile birlikte toplam 5.426,62 YTL olduğu ve 23.08.2007 tarihinde ödendiği, 24.08.2007 tarihi itibariyle borçlarının bulunmadığı, ihale tarihi itibariyle borç miktarının Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki sınırın altında olduğu, Hukuk Müşavirliğinin yazısında, ihalenin 03.08.2007 tarihinde yapıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki değişikliğin Resmi Gazetede yayınlandığı tarihin ihale tarihinden sonra 14.08.2007 olduğu, ihaleyi kapsamadığı hususunun belirtildiği, Kamu İhale Kurumunun bir kararında ihale işlemlerinin belli bir süreci kapsaması nedeniyle ihale devam ederken yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemelerin devam eden ihale sürecine uygulanmasının gerektiği, borcu olduğunu öğrenir öğrenmez borcunu ödedikleri, fakat ihale tarihi itibariyle borcu olmadığına ilişkin yazı istenildiği, sözleşme imzalanmaması ile geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin kararın düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; anılan ihalenin 03.08.2007 tarihinde yapıldığı ve ihalenin başvuru sahibi olan Bal-Pet Akaryakıt Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde kaldığı, sözleşmeye davet yazısının başvuru sahibine 23.08.2007 tarihinde elden verildiği, tebliği tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına dair belgeler ile ihale bedelini %6’sı oranında kesin teminatı vermek ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamalarının gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İhale sırasında başvuru sahibi tarafından 03.08.2007 tarihli taahhüt dilekçesi verildiği, başvuru sahibinin 03.08.2007 tarihi itibariyle sigortaya borcu bulunmadığına dair yazıyı ibraz etmesi gerekirken, 24.08.2007 tarihi itibariyle borcun bulunmadığına dair yazı ibraz ettiği, idarece başvuru sahibine yazılan 27.08.2007 tarih ve 09/5237 sayılı yazıda sözleşme imzalanabilmesi için, idari şartnamenin 10 uncu maddesi gereği getirilmesi gereken evrakların, ihaleye girerken vermiş oldukları taahhütnamede belirtildiği gibi ihale tarihini kapsayacak şekilde getirilmesinin gerektiği, idareye sunmuş oldukları vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu durumlarını gösteren belgelerin ilgili kurumlardan ihale tarihi itibariyle alınması ve idareye yasal sözleşme imzalanma süresi içinde teslim edilmesi gerektiğini bildirildiği, bu defa 31.07.2007 tarihi itibariyle sigortaya borcu bulunmadığına dair yazının ibraz edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin taahhütnamesinde belirttiği hususları ve belgeleri yasal süresinde ibraz etmemesi nedeniyle 05.09.2007 tarihli yazı ile anılan firmanın, sözleşme imzalanma tarihi olan 03.09.2007 tarihine kadar sözleşme imzalanabilmesi için gerekli, durumunu tevsik eden belgeleri, ihale tarihini kapsayacak şekilde idareye sunarak sözleşme imzalamadığından, 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği geçici teminatının gelir kaydedildiğinin bildirildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından sunulan 07.09.2007 tarihli S.S.K. belgesinde başvuru sahibinin 03.08.2007 tarihi itibariyle borcunun bulunduğunun görüldüğü, başvuru sahibi tarafından idareye verilen 07.09.2007 tarihli dilekçesiyle de sigorta prim borcunun Kamu İhale Genel Tebliği gereği borç olarak kabul edilemeyeceğine bu nedenle kendileriyle sözleşme imzalanarak geçici teminatın irad kaydından vazgeçilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde, ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği, Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde, ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği,

 

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde; ihale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceği, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması halinde idarenin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabileceği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği hükme bağlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılmaları öngörülmüştür.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde; “…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” şeklinde düzenlemeye gidilmiştir.

 

26.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin sonuna,

 

“Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir” hükümleri eklenmiştir.

 

Yukarıda yer verilen hükümlerle ilgili olarak alınan 13/04/2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Kurul Kararı ile,

“1- Söz konusu hususa ilişkin olarak halen kullanılan taahhütnamelerin geçerli olduğuna,

 2- İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin; 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları gerektiğine” karar verilmiştir.

 

Bu düzenlemeler doğrultusunda söz konusu ihalede, İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerine yer verilmiş ve ihale ilanının 4.1.4. maddesi ile anılan şartnamenin 7.1.d maddesinde “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmış ve başvuru sahibi tarafından da söz konusu taahhütnameye teklifinde yer verildiği tespit edilmiştir.

         

          Diğer taraftan, 14 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, ihale tarihi olan 03.08.2007 tarihinden sonra yürürlüğe girdiğinden ve 3 üncü maddesi ile de, bu Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği yolunda düzenleme yapıldığından, geçmişe etkili bulunmamaktadır.

 

Bu durumda; söz konusu ihalenin tarihi dikkate alınarak yürürlükteki mevzuata göre yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcunun bulunduğu ve daha önce taahhüt altına almış olduğu kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce veremediği anlaşıldığından, idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmamış ve bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul