İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3580
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :67
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3580
Şikayetçi:
 Ertunç Özcan İthalat Mümessillik, Tuna Caddesi No: 27/1-2-3-4 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, B-Blok 06500 Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2007 / 26886
Başvuruya konu ihale:
 2007/64001 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı (2. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 07.07.50.0110/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesinin “2. Kalem Respiratör Genel Amaçlı (Mekanik Ventilatör) Alımına” ilişkin olarak Ertunç Özcan İthalat Mümessillik’in 28.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.09.2007 tarih ve 26886 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 2., 5., 23.9 uncu maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı, idarece yapılan düzenleme ve değerlendirmelerin hatalı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda,

 

İdarenin, başvuru sahibinin 28.08.2007 tarihli itiraz dilekçesine cevap teşkil eden yazısında;

 

“1-İhale dokümanı teknik şartnamenin (2. kaleme ait) 5. maddesinde, "Cihaz kompakt yapıda ekrana sahip olmalı, ventilasyon ile ilgili ayarlanan bütün değerler, ekspirasyon sonucu ölçülen bütün değerler aynı tek ekran üzerinde gerçek zamanlı akış, basınç ve hacim eğrileri ile değişimli olarak izlenmelidir. Ekranda aynı anda en az 2 (iki) dalga formu izlenebilmelidir" hükmüne yer verildiği,

 

Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisi tarafından teklif edilen "Viasys" marka "Vela Comprehensive" model respiratör cihazında ventilasvon ile ilgili ayarlanan bütün değerler aynı tek ekran üzerinde gösterilemediği,

 

Örnek olarak; ayarlanan ventilasyonun akış biçimi (kare veya azalan rampa şeklinde), ayarlanan diğer parametrelerle aynı tek ekran üzerinde görülmemekte, ekran üzerindeki "Advanced Settings" bölümüne basılarak açılan ayrı yeni bir ekran ile görülebildiği ve ayarlandığı,

 

Başvuru dilekçesinde, bu iki ekranın aynı anda birlikte kullanılabileceği ifade edilerek, ventilasyon ile ilgili ayarlanan tüm parametrelerin bu sayede aynı ekran üzerinde görülebildiğini ve bu maddeye uyduğunun belirtildiği, ancak bu yeni ekran, ana ekran üzerindeki ekspirasyon sonucu ölçülen değerlerin üzerini kapatacak şekilde açıldığı, bu nedenle bu fonksiyonun sürekli kullanıma uygun olmadığı, açılıp ayar yapıldıktan sonra kapatılan bir fonksiyon olduğu,

 

Üstelik açılan yeni pencereyle ekspirasyon sonucu ölçülen değerlerin üstü kapandığından ayarlanan bütün değerlerin ve ekspirasyon sonucu ölçülen bütün değerlerin aynı tek ekran üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı,

 

Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisi, şikayet dilekçesinde Tyco Sağlık AŞ´nin "Puritan Bennett" marka "840" model ventilatör cihazı ise hangi bakış açısıyla bakılırsa bakılsın ventilasvon ile ilgili ayarlanan bütün değerleri aynı tek ekran üzerinde gösterdiği, şikayet dilekçesinde "Puritan Bennett" marka "840" model ventilatör cihazının girmesine neden olan durum, bu cihazın ventilasyon ile ilgili ayarlanan ve ekspirasyon sonucu ölçülen bütün değerlerlerle birlikte ayrıca aynı tek ekran üzerinde alarm limit değerleri, apne ayarları vb. ayarları da gösterebilme özelliği olduğu, bu özellik ile, basılan bir tuşla ana ekran üzerinde ventilasyon ile ilgili ayarlanan ve ekspirasyon sonucu ölçülen parametrelerin üzerine örtüşmeyecek şekilde kendisi için ana ekran üzerinde ayrılan özel bir yerde ek olarak alarm limit değerleri ve apne ayarları görülebildiği ve ayarlanabildiği, istenirse sürekli açık tutularak kullanıldığı ya da ekranın daha sade olması istenirse bu fonksiyonun kapatıldığı,

 

Bilindiği gibi mekanik ventilatör yapay soluk veren bir çeşit bilgisayar olduğu, Ventilasyon soluğunun nasıl verileceğinin kullanıcı tarafından bu bilgisayar üzerinde ayarlanacağı,

 

Ventilasyon ile ilgili ayarlanan bütün değerler bu ventilasyon soluğunun nasıl verileceğinin tanımının yapılması için olduğundan, bu tanımlamanın içine ikaz vermesi için ayarlanan alarm limit değerleri, apne ayarları vs.ler girmeyeceği, bu tanımlama içine girmiş olsa bile, Tyco isteklisinin önerdiği Puritan Bennet 840 cihazında ventilasyon ile ilgili ayarlanan ve ekspirasyon sonucu ölçülen değerlerle alarm limit değerleri aynı anda tek ana ekran üzerinde görülebildiği birbiri üzerine örtüşme söz konusu olmadığı için aynı anda kullanılabildiği, dolayısıyla ihale üzerine bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın yine bu maddeye uyduğu,

 

Öte yandan böyle bir durumda, aksine Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin teklif ettiği "Viasys" marka "Vela Comprehensive" model respiratör cihazı ile bu maddeyi karşılayamayacağı, "Vela Comprehensive" model respiratör cihazı ile ventilasyon ile ilgili ayarlanan ekspirasyon sonucu ölçülen değerler ile alarm limitleri aynı tek ekran üzerinde aynı anda görülüp kullanılamadığı,

 

Başvuru sahibi Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin belirttiği gibi ventilasyon ile ilgili ayarlanan parametreler denince ayarlanan limit değerleri, apne ayarları vs.ler bu tanıma girmiş olsa (ki bu tanım içine girmez) bu duruma uymayan Tyco isteklisinin önerdiği Puritan Bennet 840 respiratörü değil, aksine Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin teklif ettiği "Viasys" marka "Vela Comprehensive" model respiratör cihazı olacağı, bu durum dilekçesinde şartnamenin bütün maddelerine tek tek ve harfiyen uyduğunu belirten Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin kendi içinde çelişkisini ortaya koyduğu,

 

Ayrıca teknik şartnamenin 5. maddesinin devamında ekspirasyon sonucu ölçülen bütün değerlerin de aynı tek ekran üzerinde gerçek zamanlı eğriler ile değişimli olarak izlenmesi istenmiştir. Ertunç Özcan İthalat Mümessilliğin teklif ettiği "Viasys" marka "Vela Comprehensive" model respiratör cihazında ekspirasyon sonucu ölçülen bütün değerler de aynı tek ekran üzerinde gösterilemediği, ekspirasyon sonucu ölçülen değerler değişimli olarak görülebildiği, başvuru sahibi istekli verdiği şikayet dilekçesinde 5. maddenin bu bölümüne uygunluğu konusunda herhangi bir açıklama getirmediği,

 

Özetle ve yukarıda açıklandığı üzere, Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin teklif ettiği "Viasys" marka "Vela Comprehensive" model respiratör cihazı ventilasyon ile ilgili ayarlanan bütün değerlerin ve ekspirasyon sonucu ölçülen bütün değerlerin aynı tek ekran üzerinde gerçek zamanlı eğriler ile değişimli olarak izlenmesini talep eden teknik şartnamenin 5. maddesine uymadığından bu madde ile ilgili iddiasının yersiz olduğu,

 

2-Teknik şartnamenin 23. maddesinin 9. bendi (13.06.2007 tarih ve 1 nolu zeyilname) “Teklif edilen cihazların ekspirasyon hatları (ekspirasyon akış sensörü, diyafram, ekshalasyon valfi vb) komple olarak sterilize edilemiyorsa; her cihazla birlikte 25 (yirmibeş)´er adet ekspirasyon hattını koruyan, firmaya özgü çok kullanımlık filtre ve su toplayıcılar verilmelidir. Ayrıca üretici firma tarafından cihazın inspirasyon hattına bakteri filtresi kullanılması öneriliyorsa her cihazla birlikte 25 (yirmibeş)´er adet ekspirasyon hattını koruyan, firmaya özgü çok kullanımlık filtre verilmelidir" hükmüne yer verildiği,

 

Teknik şartnamenin 23. maddesinde her cihazla beraber verilmesi istenen aksesuar ve yedek parçalar sıralanmıştır. 9. bendinde de üretici firma tarafından cihazın inspirasyon hattına bakteri filtresi kullanılması öneriliyorsa her cihazla birlikte 25 (yirmibeş)´er adet, firmaya özgü çok kullanımlık filtre istenmiştir. Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin teklif ettiği "Viasys" marka "Vela Comprehensive" model respiratör cihazında, kullanım klavuzunun 5. sayfasında şekil 1.1´de görüldüğü üzere inspirasyon hattında üretici firma tarafından filtre kullanılması önerildiği, ancak istekli verdiği teklifte bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadığı (teknik şartnamenin "Diğer Hususlar" kısmının 1. maddesinde, firmaların şartnameye madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermesi istendiği halde),

 

En önemli ölüm nedeninin enfeksiyon olduğu yoğun bakımlarda cihazların belirtilen sterilizasyon kuralları içerisinde kullanımın büyük önem arz ettiği, bu nedenle ihale teliflerinin değerlendirme döneminde isteklilerden, üretici firma tarafından cihazın inspirasyon hattına bakteri filtresi kullanımının önerilip önerilmediği konusunda yazılı bilgi temin etmesi istendiği, bu konuda her hangi belge ve bilginin ihale teklif zarfı içinde sunulmadığı,

 

İhale dokumanı teknik şartnameler, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimizin daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla, teknik şartnamenin "Diğer Hususlar" kısmında teklif veren isteklilerden "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teknik şartnameye madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermesi ve cihazın teknik şartnameyi karşılaması için verilmesi gereken her türlü donanımın verileceğinin taahhüt edilmesinin istendiği,

 

Başvuru sahibi tarafından belirtildiği gibi teslimat sırasına bırakılmış bir durumun olmadığı, teslimatta verilecek her türlü donanım için ihalenin teknik değerlendirme aşamasında ihale komisyonu tarafından bu hükümlerin isteklilerce sağlanıp sağlanamayacağı bilinmek istendiği ve bu isteğinde açıkça belirtildiği, başvuru sahibi istekli tarafından teklif verdiği cihazın teknik şartnamemizi madde madde karşılayıp karşılamadığının kontrolü amacıyla teknik şartnameye cevap istendiği, bu konuda teknik şartnameye cevap verilmediği,

 

Sonuç olarak, Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin teklifinde teknik şartnamenin 23. maddesinin 9. bendinde istenen inspirasyon hattına takılacak bakteri filtresinin gerekliliği konusunda, şartnamenin "Diğer Hususlar" kısmında bunun şart olduğu yazılı olarak belirtildiği halde bir hiçbir açıklamada bulunmadığından bu husustaki iddiasının yersiz bulunduğu,

 

Özetle, ihale sıra no 2. kaleminde yer alan "genel amaçlı respiratör" alımı için teklifi veren Ertunç Özcan İthalat Mümessillik isteklisinin dilekçesinde belirttiği gibi teknik şartnamenin bütün maddelerine tek tek ve harfiyen uymadığı (madde 5 ve 23.9),

 

İhalede ekonomik açıdan birinci avantajlı teklif olan Tyco Sağlık AŞ isteklisinin teklif ettiği "Puritan Bennett" marka "840" model isimli respiratör cihazı teknik şartnameyi karşıladığından, idareye şikayet dilekçesinin uygun bulunmadığı,”

 

            İfade edilmektedir.

 

15.08.2007 tarihli ihale komisyon kararında ve kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği yazıda, ilgilinin teklif ettiği cihazın ihaleye ait teknik şartnamenin 2 nci, 5 inci ve 23.9 uncu maddelerine uymadığı gerekçesiyle idarece değerlendirmeye alınmadığı belirtilmesine rağmen, yukarıda yer alan yazıda, başvuru sahibi Ertunç Özcan İthalat Mümessillik firmasının ürününün teknik şartnamenin 5 inci ve 23.9 uncu maddelerine uymadığı ifade edilmiştir. İdarenin teknik şartnamenin 2 nci maddesi ile ilgili olarak açıklama yapmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu cihazın teknik şartnamenin tek maddesine dahi uymamasının değerlendirme dışı bırakılması için yeterli olduğu açıktır. Ayrıca, idarenin cevabi yazısında, ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı iddiası ile yapılan düzenleme ve değerlendirmelerin hatalı olduğu iddiasının da yerinde olmadığı belirtilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki şikayet konuları ile ilgili olarak akademik kuruluştan, 27.09.2007 tarih ve 12872 sayılı yazı ile teknik görüş istenmiş olmasına rağmen, süresi içerisinde söz konusu teknik görüş alınamamıştır.

 

            İhaleye katılan istekliler, teklif ettikleri ürün ve teklif veya başvuru mektubu içinde sunulan belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden, İhale Komisyonu ise bu belge ve bilgiler esas alınarak teklifin değerlendirilmesinden sorumludur.

 

Bu durumda, şikayete konu hususlarla ilgili olarak, incelenen ihale sürecinde, idarece yapılan düzenleme ve değerlendirmelerin mevzuata uygun ve yerinde olup olmadığı  hususlarının hukuki sorumluluğunun  idareye ait olduğu açıktır. Ayrıca, şikayet konusu cihazın “muayene ve kabul şekil ve şartları” idari şartnamenin 53.3 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, ihaleyi kazanan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığı hususu “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceğinden, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul