İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3586
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :73
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3586
Şikayetçi:
 Kahraman Keseli Taahhüt ve Ticaret, 2.Sanayi Sitesi 340 Sokak No: 13 Bornova / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kumluova Belediye Başkanlığı, Fethiye / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26945
Başvuruya konu ihale:
 2007/87597 İhale Kayıt Numaralı “Okul İçin İnşaat Demiri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 07.0754.0160/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fethiye Kumluova Belediye Başkanlığı’nca 10.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Okul İçin İnşaat Demiri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kahraman Keseli Taahhüt ve Ticaret firmasının 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.09.2007 tarih ve 26945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kumluova Belediye Başkanlığının şikayete konu ihalesinde, idari şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinden verilmesinin istendiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubunun birim fiyat teklif şeklinde sunulduğu, yine söz konusu firmanın iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin, idari şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinden verilmesinin istendiği, buna karşın gerek ihale üzerinde bırakılan firmanın gerekse teklifi geçerli kabul edilen diğer firmanın teklif mektuplarının birim fiyat teklif şeklinde sunulduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

 

 

 

 

Kumluova Belediye Başkanlığı’nın Okul İçin İnşaat Demiri Alımı ihalesine ait ilânın 9 uncu maddesinde;

 

“İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. İlândaki ifade İdari Şartnamenin 18 ve 21 inci maddelerinde de yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, İdari Şartnamede işin “8, 10, 12, 14 ve 16’ lık 177362,6 kg nervürlü inşaat demiri alımı” olarak tanımlandığı, idarece düzenlenen ve ihale onay belgesinin eki olan yaklaşık maliyet icmal tablosunda işin tek bir kalem olarak kabul edilip yaklaşık maliyetin buna göre hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın İdareye sunduğu teklif mektubu üzerinde yapılan incelemede, teklif mektubunun birim fiyat teklif mektubu olarak düzenlendiği, söz konusu teklif mektubunun ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde, ihale konusu alıma ilişkin demirlerin kalınlık değerlerine göre ayrı ayrı miktar ve fiyat olarak belirtildiği, dolayısıyla ihalede gerek duyulmayan bir fiyat detaylandırması yapıldığı, toplam fiyat tutarının da belirtildiği, başvuru sahibi firmanın teklif mektubunun ise götürü bedel teklif mektubu olarak düzenlendiği ve götürü bedel teklifte bulunulduğu anlaşılmıştır. Üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif mektubunun götürü bedel yerine birim fiyat teklif mektubu olarak verildiği İhale Komisyonunca da tespit edilmiş, teklif mektubunun birim fiyat olarak sunulmasının teklifin kabul edilmesine engel olmadığı değerlendirilmiştir.  

 

4734 Sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesinde teklif mektuplarının şekli, içeriği ve taşıması zorunlu hususlar düzenlenmiştir. Yapılan incelemede ihaleye sunulan teklif mektubunun/mektuplarının götürü bedel yerine birim fiyat teklif mektubu olarak düzenlenmiş olmasının, ihaleye konu alımın niteliği dikkate alındığında işin esasına etkili olmadığı, dolayısıyla mevzuatın anılan hükümlerine aykırılık bulunmadığı bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın ihale için İdareye sunduğu iş deneyim belgesinin, 4734 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereği Kanunun kapsamında bulunan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Samsun İl Müdürlüğü tarafından 26.06.2007 tarihinde düzenlendiği ve belgenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’nci maddesine uygun olduğu  anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3) Yapılan incelemede, ihalenin 10.08.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan istekliye 10.08.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği, ancak diğer isteklilere mevzuata uygun olarak süresinde bildirilmediği, ihale üzerinde bırakılan firmanın 16.08.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla sözleşmeye davet edildiği ve sözleşmenin 24.08.2007 tarihinde imzalandığı, ihale kararının başvuru sahibine 24.08.2007 tarihinde faks ile bildirildiği, başvuru sahibinin aynı tarihte ihale kararına karşı idareye verdiği şikayet dilekçesinin şikayet süresinin aşılmış olduğu gerekçesiyle İdarece reddedildiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 41inci maddesi gereği, kesinleşen ihale kararının isteklilere posta yoluyla bildirilmesi durumunda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılmakta, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. Yine Kanunun 42’nci maddesi gereği idarece, söz konusu sürenin bitimini izleyen günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilebilmektedir.

 

Kesinleşen ihale kararlarının ihaleye katılan tüm isteklilere iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden tebliğ edilmemesi, yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekliye bildirilmesi, diğer isteklilere ise 24.08.2007 tarihinde faks yoluyla gönderilmesi ve sözleşmenin aynı tarih olan 24.08.2007 tarihinde imzalanması hususları karşısında idarenin Kanunun 41 ve 42’nci maddelerinde yer alan düzenlemelere aykırı hareket ettiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, yapılan incelemede itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmaması sebebiyle, sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmaması hususu bu aşamada incelemenin esasına etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve bu durumun açıklanmasında yeterli ve Kamu İhale Tebliğine uygun bir izahatın bulunmadığı dikkate alındığında başvuru hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

                                                                                         

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul